ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

شکل5-14: ارزش پایداری مولفه های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………210
شکل5-15: ارزش پایداری کل اجتماعی شهرهای کوچک استان…………………………………………………………………………210
شکل5-16: رادار پایداری مولفه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………….212
شکل5-17: وضعیت پایداری مولفه های عدالت اقتصادی…………………………………………………………………………………..216
شکل5-18: وضعیت پایداری مولفه های رفاه اقتصادی……………………………………………………………………………………….216
شکل5-19: وضعیت پایداری مولفه های ثبات اقتصادی……………………………………………………………………………………..217
شکل5-20: وضعیت پایداری اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..217
شکل5-21: میزان پایداری مولفه های اقتصادی شهرهای کوچک…………………………………………………………………………217
شکل5-22: وضعیت پایداری مولفه های یکپارچگی کارکردی در شهرهای کوچک……………………………………………….222
شکل5-23: وضعیت پایداری مولفه های کیفیت مکان در شهرهای کوچک…………………………………………………………..222
شکل5-24: وضعیت پایداری مولفه های امکان مکان در شهرهای کوچک……………………………………………………………223
شکل5-25: وضعیت پایداری کالبدی در شهرهای کوچک استان…………………………………………………………………………223
شکل5-26: نمودار میزان پایداری مولفه های کالبدی شهرهای کوچک استان……………………………………………………….230
شکل5-27: بارومتر پایداری شهرهای مورد مطالعه در استان………………………………………………………………………………231
شکل5-28: نمودار حرکت به سمت پایداری……………………………………………………………………………………………………199
شکل5-29: نمودار سهم هر یک از مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………..235
شکل5-30: رادار سهم مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان……………………………………………………………………235
شکل5-31: نمودار سهم هریک از ابعاد در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………236
شکل5-32: مدل مفهومی روش شناسی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تشخیص نوع استراتژی………………………..249
شکل5-34: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شهرهای کوچک کوهپایه ای …………………………………………253
شکل5-35: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شهرهای کوچک جلگه ای…………………………………………….254
شکل5-36: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شهرهای کوچک ساحلی……………………………………………… 254