Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: می 7, 2019

نظر درست این است که این شیوه، جامع محذورات برشمرده اخلاقی است؛ هم از جهت منشأ پیدایش جنین و هم از جهت انتقال به رحم زوجه که صاحب اسپرم و تخمک، بیگانه به حساب می‌آیند.به هرحال، با عنایت به مبنای برگزیده شده، فرزند تنها به صاحب اسپرم وتخمک ملحق می‌شود و صاحب رحم با فرزند محرمیت پیدا می‌کند.
2-نسب مادری: احتمال‌های پیش گفته در انتقال جنینِ زوجین، این جا هم می‌آید و پاسخ احتمال‌ها و نظر درست همان است که ذکر شد و اگر اسپرم و تخمک ناشناخته باشند، فرزند به دنیا آمده در حکم لقطه ومشمول احکام آن است.
3-3-4- فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی
در این فرض صورت‌های زیر به وجود می‌آید که احکام نسب هریک از این صورت‌ها از اقسام پیشین قابل استنباط و درک است:
-اسپرم ترکیب شده ممکن است از شوهر زوجه باشد یا از بیگانه.
-تخمک ترکیب شده، ممکن است از زوجه باشد یا از بیگانه.
-رحم بهره گرفته شده، ممکن است از زوجه باشد یا غیر زوجه.
-صاحب رحم، ممکن است دارای شوهر باشد یا نه.
در مجموع ملاک کلی در نسب، ترکیب اسپرم و تخمک است و فرزند به دنیا آمده به صاحبان آن دو ملحق می‌شود و صاحب رحم تنها محرمیت پیدا می‌کند.
نتیجه:
هدف ازبهره‌گیری اسپرم یا تخمک بیگانه ( گامت) ویا آمیخته اسپرم و تخمک بیگانه( زیگوت یا رویان)، انتساب و الحاق فرزند به زوجین( در صورتی که هر دو متقاضی باشند) یا به متقاضیِ بیگانه است و نسب از امور قراردادی و اعتبار صرف نیست تابتوان ارتباط واقعی خارجی مادی‌اش ر ا از صاحبِ اسپرم و تخمک قطع کرد. بنابراین، ضروری است با توجه به دلیل فوق و عدم جوازِ دخالتِ عامل بیگانه در توالد وتولید نسل، از انجام آن خودداری کنند.
درصورت به دارگیری عامل بیگانه در توالد زوجین، به دلیل عدم الحاق آن به زوجین، توصیه می‌گردد به عنوان فرزند خوانده(نه فرزند نسبی یا در حکم فرزند نسبی تا آثار فرزند حقیقی را دارا باشد) از ابتدای پیدایش جنین، در رحم متقاضی پرورش یابد تا رابطه متقاضی با وی بیش‌تر و ارتباط صاحبان جنین با فرزند مزبور کم‌تر گردد.
قانون ثبت احوال هم باید به گونه‌ای اصلاح گردد که تنها دارنده « برگه ولادت» مادر شناخته نشود، بلکه با تأیید مراکز باروری خاصی، با به کارگیری تخمک، بتوان صاحبش را مادر شناخت، اگر چه برگه ولادت به عنوان أماره رحم، می‌خواهد فرزند را ازآنِ خود بداند، در چنین فرضی نام صاحب تخمک به عنوان مادر نسبی درج گردد و نامِ صاحب رحم در صفحه توضیحات شناسنامه به عنوان حامل جنین ثبت شود تا در آینده محرمیت‌ها و آثار ناشی ازآن رعایت گردد.
3-4- آثار فقهی- حقوقی ناشی از باروری‌های پزشکی
بعد از روشن شدن وضعیت و رابطه حقوقی (وضعی) بین فرزند ناشی ازباروری پزشکی با صاحبان اسپرم وتخمک، تعیین آثار و احکام مترتب برآن آسان خواهد بود؛ با این توضیح که اگر فرزند مزبور مشروع وقانونی باشد، همه آثار ناشی از رابطه فرزند مشروع را خواهد داشت، و گرنه، آن آثار را هم نخواهد داشت.
بااین وصف، برخی از اقسام باروری‌های پزشکی به دلیل پیچیدگی خاص آن، مثل انتقال جنین، نیاز به تطبیق با نگرشی نو به دلایل و قوانین کلاسیک و سنتی است.
3-4-1- حقوق و تکالیف فرزند
3-4-1-1- فرزند حاصل از زیگوت حمل شده زوجین دررحم صاحب تخمک
فرزند مزبور، مثل سایر فرزندان طبیعیِ زوجین دارای همان حقوق و تکالیف شرعی و قانونی است؛ با این تفاوت که آنان از راه طبیعی (نزدیکی شوهر با همسر) به دنیا آمده و این فرزند از راه مصنوعی به دنیا آمده است.البته طبق مبنای آیت الله حکیم، آیت الله خامنه‌ای و… که فرزند مزبور را تنها به همسر ملحق می‌کنند، حقوق و تکالیف فرزند تنها از سوی مادر ثابت است، نه ازسوی پدر؛ مثلاً ازسوی پدر مستحق ارث، نفقه، حضانت و…. نیست، چنان که پدر هم ازسوی فرزند چنین حقوقی را ندارد.
به نظر می‌رسد نسبت به نکاح بین پدر و فرزند مزبور (اگر دختر باشد) حکم فرزند شرعی حاکم؛ یعنی ازدواج بین آن دو حرام است، چون در هرصورت از اسپرم آن مرد به وجود آمده است، اگر چه فرزند مشروع وقانونی وی به حساب نیاید، چنان که در مورد فرزند ناشی از زنا از سوی فقها ادعای اجماع شده است. به هر حال درآن جا هم‌چنین بحث جنجالی بین فقها وجود دارد؛ به این صورت که اگر فرزند به حساب نمی‌آید،پس نکاح باید جایز باشد و اگر فرزند محسوب می‌شود، پس باید نگاه و لمس صاحب اسپرم با او ممنوع نباشد، در حالی که فقها احتیاط می‌کنند.
در پاسخ این ایراد، برخی فقها، به اجماع استناد می‌کنند وبرخی دیگر، حرمت نکاح را به نسب طبیعی منوط می‌دانند. بنابراین همان بحث‌ها و ایرادها دراین جا هم می‌آید و معتقدان به این نظریه، به چنین ملازمه‌ای باید ملتزم باشند (نجفی، 1981م،ج29، ص 247).
به نظر ما، فرزند مزبور مشروع وقانونی است و از تمام حقوق و تکالیف شرعی و قانونی برخوردار است (امام خمینی، 1408ق،ج2، ص 559). دلیل، صدق عنوان ولد، حتی ولد شرعی وقانون بر او است و دلیلی بر منع آن نداریم.
هم‌چنین است آثار و تکالیف حقوقی دیگر:
1-اهلیت تمتعِ نطفه ترکیبی زوجین: مقصود از اهلیت تمتع، شایستگی دارا شدن حق است. به جهت همین شایستگی، برای انسانِ زنده، شخصیت حقوقی وحقوق و تکالیفی در نظر می‌گیرند. و بعد از به دنیا آمدن دارای حق و تکلیف می‌گردد. با وجود این، قانون‌گذاران بنا به مصالحی، حقوقی را برای حمل در نظر می‌گیرند. ماده 957 قانون مدنی مقرر می‌دارد:« حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشرو
ط بر این که زنده متولد شود». استقرار حقوق مشروط به زنده متولد شدن است که کشف می‌شود اززمان انعقاد نطفه و دوران حمل این توانایی را برای دارا شدن حق داشته است.