Comments: 0 Posted by: ادمین Posted on: می 7, 2019

ج- استقرار در داخل غرقه ها
آثار حجیم به طور آزاد و بر روی پایه در داخل تالار ها قرار می گیرند.آثار مسطح و سنگین بر دیوار تالارها نصب می شوند.اگر اثر آسیب پذیر باشد باید آن را با قاب و شیشه محافظت کرد و بعد نصب نمود.
نمایش و ارائه آثار در داخل ویترین
الف- نمایش آثار در ویترین های انفرادی
ب- ویترین های جمعی عمودی
ج- ویترین های افقی جمعی
د- ویترین های زمینی
ویترین های افقی علاوه بر کتاب، مناسب نقشه ، میناتور، بافته ها در اندازه کوچک و اشیا کوچک مانند سکه می باشد که بازدید کننده از بالا به آن نگاه می کند … ویترین های جمعی نیز مناسب ارائه و نمایش مجموعه هایی از اشیا هستند که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند .
نمایش آثار در فضاهای بازو فضای سبز موزه
موزه هایی که دارای فضاهای باز و سبز مکفی هستند می توانند مجموعه و یا بدل قطعات حجیم را که در برابر تغییرات جوی مقاوم می باشند در فضاهای آزاد ارائه کنند تا در معرض دید افرادی که در خارج ساختمان موزه
می باشند قرار گیرنده و سبب دعوت آنان به داخل موزه گردند.
2-1-5-5-2-نحوه ارائه و نمایش آثار در فضاهای موزه برای نابینایان
با توجه به اینکه نابینایان از موهبت بصری محروم می باشند باید نحوه ارائه و نمایش به گونه ای باشد که آنها بتوانند از حس های دیگر خود مثل لامسه و بویایی و شنوایی و … استفاده کند.از قرار دادن ویترین هایی که امکان دسترسی به داخل آن وجود ندارد باید خودداری کرد.
ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد
الف-قراردادن آثار به روی پایه: ارتفاع پایه باید به گونه ای باشد که امکان لمس کردن جسم قرار داده شده بر روی پایه را برای نابینا فراهم کند.
ب-نصب آثار بر روی دیوار: آثاری که بر روی دیوار نصب می شود باید در ارتفاع قابل دسترس برای نابینا باشد.
برچسب ها و سایر اطلاعات نوشتار باید به صورت خط بریل باشد که برای نابینا قابل خواندن باشد همچنین می توان در کنار هر اثری دکمه ای قرار داد که با لمس آن، اطلاعاتی به صورت گفتاری در مورد آن اثر داده شود.
2-1-5-6-آموزش و پژوهش
در عصر کنونی موزه ها گامی فراتر از گردآوری ، تعیین هویت ، نگهداری و عرضه به شکل پسندیده نهاده اند. آنها این مسئولیت را پذیرفته اند که به همگان حقیقت را بیش از آنچه آنان می دانند بیاموزند و همچنین پذیرفته اند به کسانی که به صورت فردی ، گروهی و اتفاقی و یا کسانی که در پی هدفی برای بازدید می آیند، نظریات و اندیشه های نو بیاموزند. افزون بر این تشویق به گسترش اندیشه، یک وظیفه پذیرفته شده برای نمایشگاه های موزه ای گردیده است .حدود نخستین ربع قرن 20، هنگامیکه امکانات و مسئولیت های موزه، به طور گسترده ای به عنوان عامل آموزش تشخیص داده شده ، بازسازی دگرگونی بزرگی در موسسات موزه ای جهان انجام پذیرفت. مدت های طولانی آموزش عمدتا از طریق کتب صورت می گرفت اما اکنون دریافته اند که این امر می توانست چقدر بیشتر پا به کارگیری اشیا
انجام شود. به ویژه اشیایی که به طور عادی مردم را احاطه کرده اند بدین ترتیب باید گفت موزه ها تنها پناهگاهی برای
حفاظت اشیا از خطر نابودی در اثر مرور زمان یا پیشرفت ترقی بشر نبوده، بلکه توانسته به عنوان موسسات فعال، که در
آنها ابنا بشر به آموزش درباره ذخایر بزرگ دنیای خویش و تاریخ بسیار طولانی اش پرداخته ، تجلی نماید.