Comments: 0 Posted by: Posted on:

شکل 2-3-15. فضای داخلی موزه خطایی (باستانشناسی اردبیل)، اردبیل–ماخذ: www. seeiran.ir
در موزه باستانشناسی اردبیل علاوه بر نگاهداری اشیاء و اموال تاریخی- فرهنگی، طبقات و لایه های محوطه باستانی قلعه بوینی یوغون شهرستان نیر طراحی و بازسازی شده است که بازدید کنندگان در قسمت شرقی طبقه زیرین می توانند از آن بازدید نمایند.
2-3-4- نتیجه گیری
تاسیس موزه ها در ایران بیانگر توجه سران این مرزو بوم به فرهنگ و تمدن ایران است.در حقیقت حفاظت از هویت ملی و توجه به فرهنگ و تمدن و حفاظت از مواریث گذشتگان مان می باشد. در بعضی نمونه ها موزه ها را با توجه به سیر تحول و طول تاریخ فرهنگ آن منطقه طراحی کرده اند،موزه ها را بر اساس زمینه های مختلف اعم از بافت شهری ، اقلیم ،موقعییت جغرافیایی موجود در هر منطقه و معماری بومی آن طراحی می کنند. در طراحی موزه ها باید به فرهنگ و هویت منطقه ای توجه نمود و ان را لحاظ نماییم،در واقع نقش موزه ها به نمایش گذاشتن آثار باستانیمان است .گاهی در طراحی موزه ها از معماری بومی آن منطقه استفاده می کنندکه خود نشانگر هویت اصلی و آثاری که در خود جای داده است می باشد،باید به منظر ،دید،و شرایظ جغرافیایی سایتی که موزه در ان طراحی می شوددقت نمود و از انها در طراحی کمک گرفت و ان را لحاظ نمود.

فصل سوم
مبانی نظری طراحی
3. مبانی نظری طراحی
3-1-مقدمه
مبانی نظری نوع نگاه شخص به زندگی و طرز تلقی ازجهان هستی ( جهان بینی ) را بیان می کند.
منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن می باشد، این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیکی طرح، نهایتا” تعیین کننده کالبد اثر هنری می گردد.
مبانی نظری معماری :
مجموعه و نظامی از داده ها و مفاهیم است که به توصیف و تبیین پدیدههایمعماری که شامل آثار معماری و اندیشه های مکتوب است می پردازد و این کار را بادو هدف انجام می دهد:
تولید معماری جدید
نقد معماری گذشته و موجود
-مجموعه ای از ویژگی های مفهومی و معنایی است که یک طراح (معمار) آنها را در طراحی اثر خود القاء می کند ، که این القاء می تواند آگاهانه و یا بصورتناخودآگاه باشد.
حاصل تعامل سه اصل مردم ، معمار و معماری که شامل نوع نگاه مردم به معماری ، نوع نگاه معمار به معماری و نگاه معمارانه به زندگی مردم می شود.
معماران متفاوت با احساسات ونگرش های متفاوت کار می کنند .بعضی از آن ها برای شروع به کار از بنیان فیلسوفانه به عنوان راهبری برای تصمیم گیری استفاده می برند.
3-2- واژه ‌شناسی و مفاهیم واژه هویت
واژه هویت در حوزه‌ها و مکاتب مختلف دارای تعاریف و اختلافاتی است که باید این‌ مفاهیم پیش از وارد شدن به بحث هویت ایرانی و هویت معماری‌ مورد بررسی قرار گیرد تا به درکی کلی از واژه هویت و معنای‌ آن دست یابیم.
فرهنگ فارسی‌ معین واژه هویت را چنین تعریف کرده است:آنچه که موجب شناسایی شخص باشد یعنی آنچه باعث تمایز یک فرد از دیگری باشد.در فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی‌ منظور از کلمه هویت‌ اشاره به ذات و تشخص و این همانی موجودات است و نیز آمده‌ است: واژه عربی هویت دارای کاربرد فلسفی است که عبارت‌ است از دو چیز که باهم در وجود و حقیقت یکی باشند هرچند که دارای بعضی وجوه افتراق باشند.
همچنین،فرهنگ‌ American Heritage در مورد واژه‌ هویت به موارد زیر اشاره می‌کند: