فرهنگ اصطلاحات

ترجمه: و قوم موسی پس از آن، از زیورهای خود، پیکره گوساله ای ساختند که او را آواز گاوی بود. آیا نمی دانستند که آن با آنها سخن نمی گوید و راهی به آنها نمی نماید؟ آن را (معبود خود) گرفتند و ستمکاران بودند. (تعلیقات دیوان مجیر).
به نظر می رسد که این بیت توصیف غالیان غول صفت (در بیت قبلی) است و می گوید:
این غالیان وحشی که مانند گاو زرین سامری مورد قبول و پسند عده ای احمق فرومایه قرار گرفته اند جز زر و تجملات ظاهری دنیوی و آواز و آوازه صبوری مایه ای ندارند.
معنی بیت: به سبب قبول مشتی مردم نادان، مثل گاو سامری گمراه کننده هستند و در این اغواگری مثل گاو سامری مایه‌یی جز زر و بانگ و آوا ندارند.
59)من ار ز گاو شدم پایمال هم نه شگفت که برج طالع من خوشه بود در مبدا
گاو: ظاهراً منظور از گاو همان غالیان وحشی و نادان که در ادبیات قبل به آنها اشاره شده.
نه شگفت: تعجبی ندارد.
برج طالع: طالع: برآینده، طلوع کننده، اختر طالع، برج طالع، درجه طالع و نیز جزویست از منطقه البروج که در وقت مفروض در افق شرقی باشد. اگر آن وقت زمان ولادت شخصی بود آنرا طالع مولود یا طالع آن شخص گویند. و اگر در اول سال شمسی باشد آنرا طالع سال و درجه آن را درجه طالع گویند. طالع مشهورترین واژه نجوم احکامی است. (فرهنگ اصطلاحات نجومی، ص 487-486).
خوشه؛ فارسی سنبله، برج سنبله: (=عذرا)، صورت بزرگی است در منطقه البروج و در استوای سماوی، روشن ترین ستاره آن ممالک سماک اعزل است، کوکبی را که بر منکب چپ اوست «عوا» گویند، که منزل سیزدهم ماه است عوا از آن جهت گفته‌اند که همچون سگان در پی اسد بانگ می‌کند و «عود البرد» هم گفته‌اند چون به هنگام طلوع یا سقوط او سرما عود می‌کند… در احکام نجومی سنبله برجی صیفی و ذوجسدین و خاکی و ماده و جنوبی و خانه عطارد و شرف عطارد در پانزدهم درجه او و هبوط زهره و وبال مشتری در آن است.
از خویها، سخاوت و نیک طبعی و نیکوگویی و بسیار دانی توأم با حکمت و… و موسیقی دانی منسوب به سنبله است… از طبقات مردم و وزیران و مهتران … و نویسندگان و رقاصان منسوب به وی‌اند.
در شعر فارسی بند با دیگر نامهای خود چون خوشه و خوشه سپهر…. به تصریح و ایهام یا کنایه، فراوان آمده و به مناسبتهای نجومی و موقع آن نیز اشاره شده است. (فرهنگ اصطلاحات نجومی،ص 412-408)
ز ادراکش عطارد خوشه چین است مگر خود نام خانه خوشه زین است
(نظامی، خسرو و شیرین)
در مبدا: در ابتدای کار و یا در بدو تولد.
احتمال دارد که شاعر و دشمنی غوالی را با حکما و اهل فضل در نظر داشته است که این مضمون در اشعار شاعران این دوره و معاصران او زیاد به چشم می‌خورد.
ظاهراً شاعر حسن تعلیل آورده چرا که با گاو خوشه را خرمن کوبی می‌کنند.
بین معنی غیر مراد گاو (برج ثور) و خوشه و همچنین برج طالع ایهام تناسب وجود دارد.
معنی بیت: اگر من پایمال و لگدمال غالیان وحشی و نادان گاو صفت شدم تعجبی ندارد چرا که اختر طالع من موقع و بدو تولدم خوشه بوده و خوشه را با گاو خرمن کوبی می‌کنند (حسن تعلیل)
60)امید مسند و دست سیاهشان سوداست که نیستشان چو می اندر سخن ید بیضا