فارسی میانه

(منازل قمر)
* کهت میان: منزل 26م ماه. از 3 درجه و 20 دقیقه برج ماهی تا 16 درجه و 40 دقیقه همان برج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسامد و خوانش: این واژه بعنوان منزل قمری تنها یک بار در بندهشن (2: 2) بکار رفته است. املاهای مختلف این واژه در نسخ مختلف بندهشن عبارتند از: در TD1, TD2, DH با املای پازند (kahtmyān)؛ در K20, M51 با املای پازند (vahtmiyān)؛ و در K20b با املای پازند (vahtmieān) (پاکزاد، 2005: 36پ55). املای vaht به وضوح اشتباه است برای kaht . بهزادی (1368: 6) و بهار (1375: 61)، به تبعیت از هنینگ (1942: 243) این منزل قمری را Kaht-mayān خوانده‌اند. خوانش سایر پژوهشگران به شرح زیر است: یوستی (1868: 127)، این منزل را vaht خوانده و جزء mayān را به ابتدای نام منزل بعدی متصل کرده است و در نتیجه، منزل آخر را به صورت miyankaht ثبت کرده است؛ یوستی همچنین، احتمال داده است که نام سه منزل آخر، همانند نام سه منزلی که برج شیر را تشکیل می‌دهند، به ترتیب، kaht-sar ، kaht-mayān ، و kaht-avdəm بوده‌اند؛ انکلساریا (1956: 31) نیز همچون یوستی به اشتباه، نام این منزل را Vaht گرفته و در نتیجه، علاوه بر اینکه نام منزل بعدی را به اشتباه Mayân نوشته است، تعداد منازل قمر را نیز به اشتباه 28 محسوب کرده است.
توضیحات: منزل Kaht ، بیست و ششمین منزل قمر است و در هندی Uttara-Bhādrapadā نام دارد. همانگونه که از شکل (9) مشخص است، این منزل در عربی «فرغ المؤخّر» نام دارد. اما بهار (1375: 61) آنرا با «فرغِ مقدّم» که حاوی ستارگان (β و α فرس اعظم) است، یکی گرفته است. هنینگ (1942: 243) معتقد است، این منزل قمری بعلاوۀ دو منزل مجاور (Kaht, Kaht-sar)، به احتمال زیاد، همگی ابتدا، میان، و پایان یکی از صور فلکی بنام قیطس (Cetus) یا نهنگ را تشکیل می‌دهند که در یونانی (κητος) و در سریانی (qˀṭˀ وqyṭˀ) نامیده می‌شود.
§§§
Kaht-sar [Paz. kaht-sar]
(منازل قمر)
* کهت سر: خانه بیست و پنجم ماه. از 20 درجه برج دلو تا 3 درجه و 20 دقیقه برج ماهی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسامد و خوانش: این واژه بعنوان منزل قمری تنها یک بار در بندهشن (2: 2) بکار رفته است. املاهای مختلف این واژه در نسخ مختلف بندهشن عبارتند از: در TD1, TD2, DH, K20 با املای پازند (kahtsr)؛ در K20b, M51 با املای پازند (kahtsar) (پاکزاد، 2005: 36پ54). کلیه پژوهشگران، از جمله یوستی (1868: 127)، انکلساریا (1956: 31)، بهزادی (1368: 6)، هنینگ (1942: 243)، و بهار (1375: 61)، این منزل قمری را به صورت Kaht-sar خوانده‌اند.
توضیحات: منزل Kaht-sar ، بیست و پنجمین منزل قمر است و در هندی Pū́rva-Bhādrapadā نام دارد. همانگونه که از شکل (9) مشخص است، این منزل در عربی «فرغ المقدّم» نام دارد. بهار (1375: 61) آنرا با «سعدالاخبیه» که حاوی ستارگان (η و ξ و π و γ دلو) است، یکی گرفته است. هنینگ (1942: 243) معتقد است، این منزل قمری بعلاوۀ دو منزل مجاور (Kaht, Kaht-mayān)، به احتمال زیاد، همگی ابتدا، میان، و پایان یکی از صور فلکی بنام قیطس (Cetus) یا نهنگ را تشکیل می‌دهند که در یونانی (κητος) و در سریانی (qˀṭˀ وqyṭˀ) نامیده می‌شود.
§§§
Kārdāgān [kˀldˀkˀn’ | Paz. kārdahag]
(احکام بروج: اوتاد)
* کارداگان: بَیتُ‌السَفَرِ وَ الدّین، بَیتُ النَصر، وتد نهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: در احکام نجوم سنتی، وتد تاسع، که خانه نهم است، «بَیتُ‌السَفَرِ وَ الدّین» و یا «بَیتُ النَصر» نام دارد (دهخدا؛ بهار، 1375: 105). نام تنجیمیِ و دلالت این خانه در پهلوی Kārdāgān «کارداگان» به معنی «مسافران» است. در تنجیم سنتی، میخ نهم، خانه دین، یاری، سفر (Travels) و کار (Duty) است که معادل آنها به ترتیب در لاتین Peregrinatio و Pietas نام دارد (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10). در بندهشن، از آنجا که بحث اوتاد، در تشریح زایچه کیهان مطرح شده است و در این زایچه، برج سرطان، در وتد طالع (وتد اول) واقع است، برج ماهی نیز در «میخ کارداگان» یعنی بیت السفر جای دارد. بنا بر التفهیم (بیرونی، 1352: 429)، دلالتهای ویژه مولودان برای این وتد عبارتند از: «سفر و غریبی و دین و عبادت و حکم و وفا و پیشی دانستن از نجوم و کاهنی و فلسفه و مساحت و راستی فراست و ایمان و خواب گزاردن و خواب دیدن». (برای توضیحات بیشتر رک. Mēx)
ریشه شناسی: واژه kārdāg-(ān) مشتق از دو واژه kār- «کار» (از ریشه ایرانی *kar-) و dā- «داد (و ستد)» (از ریشه ایرانی *dā-) بعلاوۀ پسوند اسم ساز -ag و پسوند نسبت -ān می‌باشد؛ سانسکریت: مرتبط با kār- در kāryin- «تاجر» (مونیرویلیامز، 1960: 276) و da- در kreya-da- «خریدار و فروشنده» (مونیرویلیامز، 1960: 321)؛ فارسی میانه: Kārdāgān «مسافران» (بهار، 1345: 229؛ بهار، 1375: 106؛ مکنزی، 1964: 526)؛ kār-dāk [kˀldˀk]، kār-dahak [kˀldhk’] «تاجر، پیله ور، دستفروش، مهاجر، مسافر» مرتبط با واژه لاتین χάρδαχες (نیبرگ، 1974: 112)؛ کرَدَکان یعنی «مسافران» (تقی زاده، 1316: 329)؛ فارسی میانه ترفانی: [kˀrdˀg] «مهاجر، ولگرد» (نیبرگ، 1974: 112)؛ پازند: kārdahag (نیبرگ، 1974: 112)؛ فارسی نو: کارداگان؛ معادل انگلیسی: Duty «کار، وظیفه» از لاتین Pietas (اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ معادل عربی: بیت النصر (بهار، 1375: 105)؛ بَیتُ‌السَفَرِ وَ الدّین (دهخدا).