فارسی میانه

هزارۀ اوشیدر، هزارۀ اوشیدران: هزارۀ دلو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: اوشیدر اولین فرزند نازادۀ زردشت است که در آغاز هزارۀ دلو زاده خواهد شد و تا پایان آن هزاره حکمرانی خواهد کرد؛ به همین، خاطر، نام دیگر هزارۀ دلو، هزارۀ اوشیدر است.
ریشه شناسی: (برای بررسی ریشه شناختی جزء اول این ترکیب رک. hazārag). واژۀ Ušēdar وام گرفته از واژۀ اوستایی Uxšiiat̰.ərəta- می‌باشد که مرکب است از: Uxšiiat̰- از ریشۀ vaxš- «رشد کردن، افزودن» و ərəta- «عدل، داد» (بارتولومه، 1904: 349-350) که رویهم رفته به معنی «داد-گستر» است؛ اوستایی: Uxšiiat̰-ərəta- (بارتولومه، 1904: 384)؛ فارسی میانه: Hūšēdar [hwšytl], Hušēdarān [hwšytlˀn] (بهار، 1345: 72)؛ Hušētar [hwšytl] (نیبرگ، 1974: 104)؛ پازند: Hušēδar (نیبرگ، 1974: 104)؛ فارسی نو: هزارۀ هوشیدر.
§§§
hazārag ī Ušēdarmāh [hcˀlk’ y ˀwšytlmˀh]
hazārag ī Ušēsarmāh [hcˀlk’ y ˀwšyslmˀh]
(تنجیم)
هزارۀ اوشیدرماه: هزارۀ ماهی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: اوشیدرماه، دومین فرزند نازادۀ زردشت است که در آغاز هزارۀ ماهی زاده خواهد شد و تا پایان آن هزاره حکمرانی خواهد کرد؛ به همین خاطر، نام دیگر هزارۀ ماهی، هزارۀ اوشیدرماه است. مطابق بندهشن (33: 38)، نام دیگر این هزارۀ hazārag ī Ušēsarmāh است.
ریشه شناسی: (برای بررسی ریشه شناختی جزء اول این ترکیب رک. hazārag). واژۀ Ušēdarmāh وام گرفته از واژۀ اوستایی Uxšiiat̰.nəmah- می‌باشد که مرکب است از: Uxšiiat̰- از ریشۀ vaxš- «رشد کردن، افزودن» و nəmah- «نماز، ستایش» (بارتولومه، 1904: 1069) که رویهم رفته به معنی «نماز-گستر» است؛ اوستایی: Uxšiiat̰-nəmah- (بارتولومه، 1904: 384)؛ فارسی میانه: Hušētarmāh [hwšytlmˀh] (نیبرگ، 1974: 104)؛ Hušēdarmāh, Hōšīdarmāh (بهار، 1345: 73)؛ پازند: Hušēδarmāh (نیبرگ، 1974: 104)؛ فارسی نو: هزارۀ هوشیدرماه.
§§§
Hōšag [hwšk’ | M hwšg | N xōša]
(اسامی بروج)
* خوشه: ششمین برج فلکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: نام این برج به عربی «سنبله»، به لاتین «Virgo»، و نشانۀ اختصاری آن «♍» می‌باشد. ستارۀ شاخص این برج فلکی، Spica است که معادل لاتین آن و به معنی «کاکل ذرت و گندم» است. این برج فلکی، به صورت دختری تصور شده است که در طول دایرهالبروج قرار گرفته و در یک دستش خوشۀ گندم یا کاکل ذرتی است. صورت فلکی خوشه، برج ششم از دایرهالبروج است و مابین اسد (شیر) و میزان (ترازو) قرار دارد. در نجوم سنتی، ورود خورشید به این برج، برابر با آغاز ماه شهریور است.
ریشه شناسی: این واژه مرکب است از: hōš «خوش» + پسوند اسم ساز –ag «ـه»؛ سانسکریت: ṡūkaka- از ṡūka- «کاکل حبوبات» (مونیرویلیامز، 1960: 1085)؛ فارسی میانه: hōšak [hwšky] «کاکل ذرت» (نیبرگ، 1974: 101)؛ xōšag (بهار، 1345: 71)؛ hōšag [hwšk’] (مکنزی، 1373: 90)؛ فارسی میانه ترفانی: hōšag [hwšg] (بویس، 1977: 49؛ مکنزی، 1373: 90؛ دورکین-مایسترارنست، 2004: 194)؛ فارسی نو: خوشه؛ انگلیسی: Spica «کاکل ذرت» از لاتین؛ معادل انگلیسی: Virgo ؛ معادل عربی: سنبله.