عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت …

استقرار مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲۳۰

۸/۶۱ درصد

۰۰/۰

تائید فرضیه

به جهت نرمال نبودن توزیع متغیر فناوری اطلاعات در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۱۵) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر استقرار مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸/۶۱ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۳۸۱/۰ میباشد که نشان می دهد متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به میزان ۱/۳۸ درصد متغیر استقرار مدیریت دانش را پیش بینی کند.
۴-۶- خلاصه فصل
در این فصل با استفاده از آزمونهای آماری متناسب شامل همبستگی پیرسون و اسپیرمن رسالت اصلی تحقیق یعنی آزمون فرضیههای تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق بر اساس داده‌های به دست آمده پرداخته شد. لازم به ذکر است جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی در استان گیلان تشکیل می دهند. نتایج مربوط به آزمونهای همبستگی نشان میدهد هر چهار فرضیه تحقیق تایید می گردد. شدت همبستگی و سطح معنی داری به شرح نمودار (۴-۱۱) می باشد:
فصل پنجم
نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه

در فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ، مورد بررسی قرار گرفت.در این فصل مروری کلی بر نتایج حاصله از فرضیه های پژوهش انجام خواهد گرفت. همچنین جهت علاقمندان به ادامه تحقیق نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد. استفاده از نتایج این تحقیق منوط به در نظرگرفتن محدودیت های پژوهش می باشد، بنابراین به ذکر این محدودیت ها نیز می پردازیم. از آنجا که هدف این فصل، بررسی و بحث بیشتر بر روی مهم ترین نتایج تحقیق می باشد، ابتدا مروری توصیفی بر وضعیت پاسخ دهندگان داشته سپس به بررسی فرضیات تحقیق و نتایج مربوطه می پردازیم.

۵-۲- نتایج آمار توصیفی

این پژوهش با ۲۳۰ پرسشنامه انجام پذیرفته که ۳۷ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۶۳ درصد مرد بودند. ۱۰٫۴ درصد از پاسخ دهندگان کمتر از ۲۵ سال داشته اند، ۲۷٫۸ درصد بین ۲۶ تا ۳۵ سال؛ ۴۷٫۸ درصد بین ۳۶ تا ۴۵ سال؛ ۱۳٫۹ درصد بیشتر از ۴۶ سال بوده اند. سابق خدمت ۳٫۵ درصد کمتر از ۵سال؛ ۱۹٫۱ درصد بین ۵ تا ۱۰ درصد، ۳۲٫۲ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ سال؛ ۲۷٫۸ بین ۱۶ تا ۲۰ سال و ۱۷٫۴ درصد بیشتر از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند. ۷۳٫۰ درصد پاسخگویان استخدام رسمی هستندو ۲۷٫۰ درصد قراردادی هستند. ۵۷٫۸ درصد دارای مدرک کارشناسی و کمت هستند؛ ۳۹٫۱ نفر کارشناسی ارشد و ۳٫۰ درصد مدرک دکتری دارند.
متغیر آگاهی: کمترین مقدار متغیر آگاهی ۱٫۰۰ و بالاترین مقدار آن ۵٫۰۰، میانگین ۳٫۸۹ و انحراف معیار۰٫۸۱ و واریانس آن ۰٫۶۶ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر آگاهی از نظر فرآیند مدل آیدا در سطح مطلوب قرار دارد.
استقرار مدیریت دانش: کمترین مقدار متغیر استقرار مدیریت دانش ۱٫۴ و بالاترین مقدار آن ۴٫۲۳، میانگین ۲٫۶۸ و انحراف معیار ۰٫۷۰ و واریانس آن ۰٫۴۹ است. با توجه به میانگین بدست آمده می توان گفت که متغیر استقرار مدیریت دانش، در سطح مطلوب قرار ندارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.