عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲۴

پایایی یا قابلیت اعتماد یکی دیگر از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری می باشد. منظور از پایایی این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ارایه می دهد. لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر
 
که در آن :
تعداد زیر مجموعه سوال پرسشنامه یا آزمون =J
واریانس زیر آزمون J ام = ۲SJ
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون = ۲S
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از ۶ درصد باشد. و هر چه این مقدار به عدد ۱ نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار میباشد.
۳-۸- تکنیک های آماری مورد استفاده
۳-۸-۱- آمار توصیفی
آمار توصیفی به آن دسته از روش های آماری گفته می شود که پژوهشگر در طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیراز طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند. روش هایی که در آمار توصیفی آز آن ها استفاده می شود به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند:
تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار
شاخص های مرکزی
شاخص های پراکندگی(دلاور، ۱۳۸۴)
درحقیقت آمار توصیفی، توصیف داده ها بر حسب فراوانی است که چکیده و تصویری از داده های مورد مشاهده را به کمک ارقام و نمودارها ارائه می دهد.
در این تحقیق از جداول و نمودارها برای نشان دادن توزیع فراوانی در جامعه ی مورد نظر استفاده شده و از فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی نیز برلی توصیف داده ها استفاده شده است.
۳-۸-۲- آمار استنباطی
به وسیله آمار استنباطی، پژوهشگر به وسیله ی داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد(خاکی،۱۳۸۶). در آمار استنباطی برای بررسی و آزمون فرضیات یا سوالات تحقیق، طبق قضیه ی حد مرکزی هنگامی که تعداد نمونه ها بیش از ۳۰ باشد توزیع نمونه به سمت نرمال شدن می رود.(آذر و مؤمنی،۱۳۸۰) در نتیجه، آزمون فرضیات ما در فضای پارامتریک توصیف می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss19 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی:
۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۲۳۰ نمونه انتخاب شده ۸۵ نفر (۳۷٫۰ درصد) زن و ۱۴۵ نفر (۶۳٫۰ درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۱) و نمودار (۴-۱) ارائه شده است.
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی
۳۷٫۰ ۳۷٫۰ ۳۷٫۰ ۸۵ زن
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.