عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان- قسمت ۱۵

عطاپور و همکاران (۱۳۹۰) مقاله ای با عنوان “مطالعه زیر ساخت های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه هیئت علمی دانشگاه انجام دادند. ابتدا میزان آشنایی جامعه پژوهش با مفهوم مدیریت دانش مورد سنجش قرار گرفت و پس از آن عوامل زیر ساختی شامل فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی، نیروی انسانی، فرایند ها، فناوری و منابع مالی مورد بررسی قرار گرفتند که یافته های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی جامعه با مفهوم مدیریت دانش در سطح پایینی قرار دارد و از میان عوامل زیرساختی چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فرایندها و منابع مالی در وضعیت نا مناسب و دو عامل نیروی انسانی و فناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند.
نجف بیگی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان «طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان» انجام داده اند. نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی با محوریت: فرهنگ یادگیری، اعتماد و همکاری، ساختار سازمانی حول: عدم تمرکز و رسمیت، همچنین حمایت فناوری اطلاعات و انگیزش کارکنان مهمترین زیرساخت های مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان های دولتی مورد مطالعه محسوب می گردند.
سالاری و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان تعیین و الویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک های علم و فناوری انجام دادند. ۳۱ عامل فرعی را در قالب هفت عامل اصلی(نیروی انسانی، راهبرد، مدیریت، ارزیابی، فرهنگ، فرایند و فناوری اطلاعات) از مطالعات گذشته شناسایی شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در راستای انجام یک پروژه مدیریت دانش لازم است بر روی نیروی انسانی، تدوین راهبرد های مناسب و مدیریت، سرمایه گذاری بیشتری انجام گیرد.
اردبیلی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان «تاثیر عوامل برون سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور» توسط انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سیاسی، تکنولوژیکی، فرهنگی تاثیر معناداری بر پیاده سازی مدیریت دانش دارند.
امام دوست و طبری (۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان «ارائه مدل مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان دولتی (مطالعه موردی: اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان)» به انجام رسانیده اند. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر منابع انسانی و فناوری برای استقرار مدیریت دانش در اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان وجود ندارد، ولی از نظر ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی در این اداره، وضعیت نامطلوب است.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
یکی از مهمترین جنبههای تحقیق علمی، متدلوژی آن است. بدون متدلوژی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیلهای مربوطه، معتبر وقابل تعمیم نخواهد بود. از اینرو متدلوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی میگردد و نیز پژوهش فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان «روششناسی» یاد میشود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخصکردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی، ۱۳۷۷: ۱۷).در این فصل کوشش شده‌ است ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی ابزار، متغیر‌های تحقیق و روشهای آماری تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته شود.
۳-۲- روش تحقیق
روش عبارت است از: مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش نیز مجموعه فعالیت هایی است که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین واقعیت پی می برد. بنابرین روش های پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. (دلاور،۱۳۸۳،۲۰۳)
پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار وارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی استکه در ان علم به کار می رود. پس روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، راه های معتبر و ابزار نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل برای مشکلات است انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرض های تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجراییآن دارد. در این مرحله محقق باید معلوم دارد که برای مسئله انتخابی او چه روش تحقیقی مناسب است(خلیلی شورینی،۱۳۷۵)
پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره نا شناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود.(مقیمی، ۱۳۸۵)
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده‌ها (دلاور، ۱۳۸۰: ۲۰۳).
۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و …. (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند (خاکی،۱۳۸۷،۲۵۰). جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۹۰،۲۹۴). ازآنجایی که محقق باید چارچوب جامعه آماری رامشخص کند تا بتواند آن رابه دیگران معرفی نماید ، جامعه آماری راجامعه هدف نیزمیگویند (دلاور، ۱۳۸۰،۱۱۱).
جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی استان گیلان هستند، که شامل ۱۵ گروه صنعتی بوده و هر بخش مشتمل بر زیرگروه هایی است که در ذیل آمده است:
جدول ۳-۱- تخصیص نمونه به واحدهای منتخب بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای

شماره نام گروه تعداد شرکتهای فعال در این گروه تعداد نمونه بدست آمده در این گروه(۴۲%)
۱ معادن ۱۹ ۷
۲ بازیافت ۷ ۳
۳ بهداشتی و دارویی ۴۸ ۲۰
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.