عوامل اجتماعی و فرهنگی

این شهرها می توانند به دلیل ارتباط با روستاها، توسعه روستایی را با اقتصاد شهرهای بزرگ تر ادغام کنند.
تقویت این شهرها موجب همبستگی فضای محلی، منطقه ای و ملی، گسترش ابداعات فنی و اجتماعی از شهرهای میانی و بزرگ به مناطق روستایی می شود.
شهرهای کوچک دارای توان بالقوه برای جذب مهاجرین روستایی که قصد مهاجرت به شهرهای بزرگ را دارند، هستند.
توسعه این شهرها می تواند نقش مهمی در تمرکز زدایی فرصت های شغلی، تجاری کردن کشاورزی ، توزیع عادلانه تر رفاه ایفا کند.
پیشرفت ساختار درونی شهرهای کوچک می تواند در توزیع و گسترش پیشرفت های گوناگون به بخش کشاورزی نقشی کلیدی داشته باشد و دسترسی آسان به زیر ساخت های لازم برای نگهداری و آماده سازی محصولات کشاورزی را فراهم آورند.
لازم به ذکر است که شهرهای کوچک از حیث ساختار کالبدی و جمعیتی با دیگر شهرها متفاوت اند ولی با تحلیل ساختار اجتماعی و فضایی آنها مشخص می شود که شهرهای کوچک، در واقع، نسخه و چشم انداز کوچک شده ای از شهرهای بزرگ و با مشخصه های متفاوت مهمی هستند. شهرهای کوچک همچنین در زمینه سطح درآمد، بیکاری، فقر، دسترسی ها و پیشرفت آموزشی و ارزش مسکن دچار عقب افتادگی هایی هستند. برحسب ساختار فضایی –مکانی در هر منطقه، هر شهر کوچک، دارای یک هسته و یک ناحیه پیرامونی است که همانند شهرهای دیگر، ناحیه حاشیه ای آن، همیشه سریع تر از هسته رشد می کند و سطح درآمد بالاتر ولی تنوع جمعیتی کمتر از هسته شهر است(ر.ش به فنی.ز و همکار، 1393).
2-2-7- مقایسه بین دیدگاههای توسعه پایدار و انتخاب دیدگاه غالب
با توجه به مبانی نظری و ادبیات تحقیق می توان بین دیدگاههای مطرح شده در زمینه توسعه پایدار مقایسه ای به لحاظ تاکیدات اصلی و فرعی مطرح شده در این دیدگاهها و همچنین مزیت ها و کاستی های موجود در این دیدگاهها انجام داد، تا بتوان به نظریه ای پایه و بنیادی در راستای تحقق اهداف پایداری در شهرهای کوچک دست یافت. بدین منظور ابتدا جدول 2-2- و سپس جدول2-3- تنظیم گردید.
جدول2-2: تاکیدات اصلی و فرعی دیدگاههای مطرح شده
دیدگاههای مطرح شده تاکید اصلی تاکیدات فرعی
دیدگاههای مدرن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در دستیابی به توسعه پایدار – تاکید برسودگرایی، فردگرایی و انسان محوری
– تاکید بر بازار به عنوان ابزار دستیابی به توسعه پایدار
– تأکید بر اصلاح تا تغییر (پذیرش روندهای رشد و توسعه موجود)
– تأکید بر نقش تکنولوژی در حفظ و حمایت از محیط زیست
– پذیرش نقش بازار علیرغم انتقادات از عملکرد آن
– تأکید بر عقلانیت
دیدگاههای میانه رو نقش غالب عوامل اجتماعی و فرهنگی در دستیابی به توسعه پایدار – فن محورانه است.
– توجه ای خاص به اقتصاد زیست محیطی دارد.
– توجه ویژه به ظرفیت شهروندان و توانمندسازی دارد.