عدالت

2- أعطَی بلابلَهُ یوماً – یُؤدِّبُها لِحـرمهٍ عنده – للبومِ یرعاها ترجمه ـ روزی بلبلانش را به خاطر ارزشی که برایش داشتند به جغد سپرد تا تربیتشان کند.
3- و اشتاقَ یوماً من الأیام رؤیَتَها فأقْبَلَتْ و هیَ أعْصَی الطَّیرِ أفواها ترجمه ـ روزی از روزها،[سلیمان] مشتاقانه خواست تا از [بلبلانش] دیدار کنـد؛ و [بلبلان] روی به او آوردند در حالی که دهانشان[از سخن گفتن و نغمه سُرایی] ناتوان بود.
4- أصابَها العِیُّ ، حتی لا اِقتِدارَ لها بأنَّ تَبُـثَّ نبـیَّ اللهِ شکـواهـا ترجمه ـ چنان گرفتار لالی شده بودند که حتی نمیتوانستند از غمشان به پیامبر خدا شِکْوِه کنند.
5- فنالَ سیِّـدُها مِنْ دائها غضبٌ و ودَّ لو أنَّه بالذَّبحِ داواها ترجمه ـ [سلیمان] چنان از درد [لال بودن بلبلان] خشمگین شد که میخواست با سربریدن دردشان را درمان کند. [ترجیح میداد بلبلانش بمیرند تا این که هیچ نغمهای از زبانشان نشنود.]
6ـ فجاءَه الهُدهُد المَعهُود مُعتذِراً عنها، یقولُ لمـولاهُ و مولاهـا ترجمه ـ و [در این هنگام] هُدهُد معروف از راه رسید و عذرخواهانه به سرورش؛[سلیمان] و سرپرست بلبلان؛ [جغد] گفت:
7- بلابلُ اللهِ لَمْ تَخْرَس، ولا وُلِدَتْ خُرساً ، و لکنَّ بُـومَ الشُّؤْم ربَّاها ترجمه ـ بلبلان [آفریدۀ] خداوند، لال نیستند و نیز لال و بیزبان متولد نشدهاند؛ بلکه جغد شوم، آنها را [لال] بار آورده است.
الدِّیک الهندیُّ و الدَّجاجُ البَلَدی
خروس هندی و مرغان روستایی
***
1- بینا ضعافٌ مِنْ دَجاج الرّیفِ تَخْطِرُ فی بَیتٍ لَها طریفِ
ترجمه ـ در حالیکه چند مرغ محلی در لانۀ بینظیر خود، با ناز و نعمت زندگی میکردند.
2- اذْ جاءَها هِندِی کبیرُالعُرفِ فَقامَ فی البَابِ قیامَ الضَّیفِ
ترجمه ـ ناگهان خروس هندی با تاج بزرگش، میهمانوار بر در خانۀ آنها آمد.
3- یَقُولُ: حَیَّا اللهُ ذی الوُجُوها و لا أراهـا أبَـداً مَکروهـا
ترجمه ـ گفت: درود خداوند بر این چهرهها، امید که هرگز بدی [روزگار] مبیناد.
4ـ أتَیتُکُم أنشُـرُ فیکم فَضلی یوماً و أقضی بَینَکُم بالعدلِ
ترجمه ـ نزدتان آمدم تا نیکیهای خود را بر شما بگسترانم و در میانتان به عدالت داوری کنم.
5- و کلُّ ما عنـدَکُمُ حرامٌ عَلیَّ ، إلّا المـاءُ ، و المَنـامُ
ترجمه ـ و هر چه دارید بر من حرام است؛ جز جرعهای آب و بستری برای خواب.
6- فَعَـاوَدَ الدَّجاجَ داءُ الطَّیْـشِ و فَتَحَتْ للِعلجِ بابَ العُشِّ
ترجمه ـ مرغان که گرفتارسبک مغزی شده بودند، درِ لانۀ شان را برای آن کافر[نمک نشناس] گشودند.
7- فَجَالَ فیـه جَـوْلهَ المَلیکِ یدعو لِکُلِّ فَرخَهٍ و دیکِ