شوراهای اسلامی

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهردار و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری
تصویب نرخ کرایه وسایط درون شهری
جدول شماره1 نیز وظایف شورای اسلامی شهر را در ارتباط با امور فنی و عمرانی از قبیل تصویب مقررات در مورد بهداشت شهر، آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر و شهروندان و همچنین تأسیسات عمومی شهر، فضاهای شهری را نشان می هد. در این نوع طبقه بندی درگیری کاری شورای اسلامی شهر با نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با مسائل بهداشتی شهر و تأمین آسایش شهروندان را می‌توان به وضوح مشاهده نمود.
**جدول شماره2 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور فنی و عمرانی شهری
شرح وظیفه
طبقه بندی عمومی وظایف
تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت آسایش عمومی
امور فنی و عمرانی
وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری
نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین، فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
جدول شماره5 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش امور خدمات شهر
شرح وظیفه
طبقه بندی
عمومی وظایف
نظارت بر امور بهداشت حفاری شهر
نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی و وضع و تدوین مقررات خاص برای این اماکن
نظارت بر ایجاد گورستان،غسالخانه و تهیه وسائل حمل اموات
تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها
تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شورای شهر جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الحاق هر نوع نوشته و آگاهی
وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط
همان‌طور که در جدول شماره2 مشاهده می‌شود مطابق طبقه بندی ذکر شده شورای اسلامی شهر، علاوه بر انتخاب شهردار و امر سیاست گذاری و قانون گذاری در امورات سازمان شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی وابسته، به برنامه ریزی و نظارت در امور مختلف در عرصه شهر نیز موظف شده است.
جدول شماره3 شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر در بخش سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه ریزی و نظارت