سایت مقالات فارسی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۷

بدون شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیان گر این است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است. از این رو کارآفرینی ابزار بسیار مهمی در توسعه اقتصادی است که عمیق ترین تأثیر خود را از طریق ایجاد اشتغال نشان می دهد و برای نیل به این مهم زمینه سازی فرهنگی و آماده ساری جامعه بایستی مد نظر قرار گیرد (طالبیان،۱۳۸۱،ص۴۲). در میان جوامع، توسعه کسب و کار و کارآفرینی، به عنوان کلید ایجاد اقتصادی ناپایدار و متغیر برای بازسازی ملت و جامعه است. کارآفرینی اجتماعی به معنای انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ی ارزش اجتماعی است که می تواند در بخش های غیر انتفاعی و تجاری انجام شود. با توجه به این که امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راه کاری اثرگذار و پایدا در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گستره تری از جامعه را به خود جلب می کند(عمرانی،۱۳۸۹).
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات صورت گرفته پیرامون مفاهیم “کارآفرینی اجتماعی” و “تامین مالی” پرداخته شده. در ابتدا بعد از ارائه تعاریف هریک از مفاهیم، سعی در رسیدن به یک تعریف مشترک برای ادامه تحقیق گشته و سپس برای دستیابی به شناختی همه جانبه و جامع عناصر، ساره ها و روابط تاثیر گذار و شکل دهنده هر یک از مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته اند.
در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، در این قسمت سعی گردیده تا با مطالعه این تحقیقات که در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاب رسیده اند، با نظریه های محققان، روش های استفاده شده توسط آنها و یافته های تحقیقاتشان آشنا گردیده و این موارد را برای تحقیق پیش رو مورد استفاده قرار داد.
در بخش انتهایی فصل نیز مدل های انتخابی برای طراحی و تحلیل مدل کسب و کار معرفی شده اند.
۲-۲ مبانی نظری تحقیق
در اینجا ابتدا به تعریف نظری حول مفهوم کارآفرینی اجتماعی پرداخته شده. سپس به مفهوم کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار های اجتماعی، تفاوت کارآفرینی اجتماعی با کارآفرینی اقتصادی، و نظریه های کارافرینی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به ادبیات تامین مالی و انواع روش های تامین مالی از دیدگاه محققان مختلف بررسی می شود. و بخش بعدی به مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی پرداخته می شود.
۲-۲-۱ کارآفرینی اجتماعی
در این بخش اصطلاح کارآفرینی اجتماعی بررسی و تشریح می شود که عمدتا بر مطالعه مرور ادبیات استوار است.
۲-۲-۱-۱ تعریف کارآفرینی اجتماعی
در رابطه با مفهوم کارآفرینی اجتماعی، نویسندگان تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:
جدول(۲-۱) تعریف کارآفرینی اجتماعی

مک نامارا(۱۹۹۹) کارآفرینی اجتماعی، کسی است که کسب و کار غیرانتفاعی را برای ایجاد درآمد جهت هزینه کردن برای خدمات اجتماعی متقبل می شود.
پرابوهو(۱۹۹۹) افرادی هستند که سازمان های کارآفرینانه یا کسب و کارهای مخاطره آمیز، که ماموریت اصلی آنها، تغییر اجتماعی و توسعه و بهبود گروه های مشتریانشان است را به صورت نوآورانه خلق و مدیریت می کنند.
مورس و دودلی(۲۰۰۲) کارآفرینان مدنی یا اجتماعی کسانی هستند که برای بنانهادن سرمایه اجتماعی در فرایند بهبود جامعه، روحیه کسب و کارهای بازرگانی را با روحیه جامعه گرایی در هم می آمیزند.

 

کوک، داس و میشل۲۰۰۲ کارآفرینی اجتماعی، طراحی شراکت اجتماعی بین بخش های عمومی- اجتماعی و تجاری به منظور مهار قدرت بازار، در جهت منافع عمومی است.
تامسون و همکاران۲۰۰۰ فرایند افزودن ایده های جدید و متفاوت با هدف ایجاد سرمایه اجتماعی با تمرکز بر اقداماتی که توسط شاغلان بخش خصوصی، به عهده گرفته شده است.
سولیوان و مرت۲۰۰۳ جستجو برای شناسایی فرصت هایی که به تاسیس سازمان های اجتماعی جدید و نوآوری مستمر در آنها منجر می شود.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است