شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۴

شکل۲-۳ کمک مالی متقابل………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
شکل۲-۳ نقشه پرتوی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
شکل۳-۴ ذینفعان تامین مالی در سامانه سیدز………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
شکل۲-۵ شرکت های اجتماعی جاسازی شده…………………………………………………………………………………………………. ۳ ۱۱
شکل۲-۶ شرکت های اجتماعی یکپارچه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
شکل۲-۷ شرکت های اجتماعی خارجی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
شکل۲-۸ مدل حمایتی کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
شکل۲-۹ مدل واسطه بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
شکل۲-۱۰ مدل استخدام……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
شکل۲-۱۱ مدل هزینه خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
شکل۲-۱۲ مدل کمک های مالی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
شکل۲-۱۳ مدل ارتباط بازار………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
شکل۲-۱۴ مدل پیچیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
شکل۲-۱۵ مدل ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
شکل۲-۱۶ مدل فرانشیز……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
شکل۲-۱۷ مدل شرکت خصوصی و غیرانتفاعی……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
شکل۲-۱۸ تامین مالی کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
شکل۳-۱ روش ترکیب داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹
شکل۳-۳ فرایند اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
شکل۴-۱ نسبت سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
شکل۴-۲ نسبت تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸
شکل ۴-۳ نسبت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹
شکل ۴-۴ سال شکل گیری کسب و کار……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۱
شکل ۴-۵ سال فروش محصولات………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
شکل ۴-۷ ضرایب استاندارد مدل………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۷
شکل ۴-۸ مقادیر تی مدل…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۹
فهرست جداول
جدول۲-۱ تعریف کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. . . ۱۷
جدول۲-۲ ماتریس ارزش بازگشت………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
جدول۲-۳ مکانیزم تخصیص قیمت…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
جدول۲-۴ میزان برگشتی مورد نیاز از تصمیمات سرمایه گذاری…………………………………………………………………. ۶۰
جدول۲-۵ عوامل اثرگذار بر اقدام فعالیت های خیرخواهانه و وقف…………………………………………………………………. ۷۶
جدول۲-۶ ابعاد داوطلبانه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
جدول۲-۷ بودجه دولتی برای زیر مجموعه سازمان های غیرانتفاعی مختلف آمریکا……………………………………… ۱۱۰
جدول۲-۸ توصیف اختصارات شرکت های اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۹ ۱۱
جدول۲-۹ تامین مالی شرکت ها در چرخه عمر……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
جدول۲-۱۰ انواع بودجه ی مرحله توسعه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
جدول ۲-۱۱ پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
جدول ۲-۱۲ پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
جدول ۳-۱ جدول مورگان………………………………………………………………………………………………………………….. …… ۱۵۱
جدول۴-۱ فراوانی سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
جدول ۴-۲ فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.