مقاله دانشگاهی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳۳

کارکنان داوطلب

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه:
با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد، رویکرد تحقیق آمیخته انتخاب شده است. این پژوهش به صورت کمی و کیفی بررسی شده است، داده های مورد نیاز برای این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات پژوهشی و داده های که پس از انجام مصاحبه جمع آوریی شد است و سپس توسط پرسشنامه گردآوری خواهد شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مبانی نظری، طرح تحقیق آمیخته تعریف می شود. در بخش های بعد فرایند تحقیق انجام شده را شرح داده جامعه آماری و حجم و روش نمونه گیری را توصیف می نماییم. سپس روش گردآوری داده ها را که با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه ارائه می کنیم. در مورد داده ها به بررسی روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده می پردازیم. در انتها در مورد روش تجزیه و تحلیل استفاده شده که تحلیل مضون است، توضیحاتی ارائه شده است.
۳-۲ روش تحقیق
روش شناسی تحقیق با استفاده از طرح تحقیق آمیخته(کمی و کیفی) برای مولفه های چارچوب مفهومی شناسایی شدند. در این فرایند در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بررسی اسناد و مدارک به صورت هدفمند انجام شد. سپس با تحلیل مضمون، مفاهیم استخراج شده از ادبیات تحقیق و مصاحبه، به طراحی پرسشنامه پرداخته شد. از آنجایی که برای دریافت لیست موسسات به صورت رسمی از سازمان بهزیستی تهران همکاری صورت نگرفت، لیست موسسات از کتاب اول که در اینترنت موجود بود به دست آمد که در تهران ۱۳۰ موسسه فعال شناسایی شدند.
۳-۲-۱ طرح تحقیق آمیخته:
ترکیب دادهای کمی و کیفی در پژوهش براساس طرح تحقیق آمیخته صورت گرفته است. ارتباط داده های دو مجموعه به صورت داده به صورت ساخت یکی براساس دیگری(با رویکردی و فازی) انجام شده است.
شکل(۳-۱)- ترکیب داده ها
اتصال داده ها
داده های کیفی
نتایج
داده های کمی
در این پژوهش از روش اتصال داده ها ابتدا روش کیفی به طور مجزا و برای اطلاع رسانی به فاز کمی انجام شده است.
۳-۲-۲ فرایند اجرایی تحقیق
نقشه عملی تحقیق نشان دهنده برنامه ریزی عملی پژوهشگر برای انجام تحقیق به شیوه ای دقیق، علمی و سازمان یافته است.
شکل(۳-۲) فرایند اجرای تحقیق
بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق
تدوین اهداف و سولات پژوهش
انتخاب موضوع و تعریف مسئله
تعیین روش تحقیق و شیوه گردآوری
طراحی ابزار گردآوری داده ها
تعیین جامعه آماری، نمونه ها و روش نمونه گیری
طراحی پرسشنامه
تجزیه و تحلیل دادها
کیفی
گردآوری داد های
کیفی
تهیه گزارش نهایی تحقیق و ارزیابی آن
گردآوری داده ها
کمی
تجزیه و تحلیل داده ها کمی
ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری
تدوین گزارش نهایی پژوهش
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش و در بخش کیفی مدیران و کارشناسان آگاه به تأمین مالی این موسسات می باشد، در بخش کمی، شامل کلیه کارآفرینان اجتماعی فعال و مدیران موسسات اجتماعی غیرانتفاعی و خیریه شهر تهران انتخاب شده است، که لیست موسسات از کتاب اول ابزار مجازی به دست آمده است که در این پژوهش ۱۳۰ کارآفرین اجتماعی فعال شناسایی شد.
۳-۴ روش نمونه گیری و نمونه آماری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.