سامانه پژوهشی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳۰

موقعیت استراتژیک و تأمین مالی سازمانهای غیر انتفاعی

جمع آوری کمک های مالی،سرمایه گذاری تجاری،مشارکت،کسر مالیات از درآمد،قراردادهای دولتی،مدیریت کارآمد

ورکر

۲۰۰۷

آغاز فعالیت سازمان های غیرانتفاعی

بخش غیر انتفاعی با گسترش و رشد و گسترش و حرفه ای شدن می تواند شریک و متحدی برای دولت باشد. معافیتهای مالیاتی

مارکس دیوریکس

۲۰۱۰

کارآفرینی اجتماعی، فصل ۹، آنها برروی درختان رشد نمی کنند

جمع آوری کمک های مالی مهم ترین منبع کمک های خارجی

۲-۵ چارچوب نظری تحقیق
با توجه به مرور ادبیات و پیشینه تحقیق در زمینه تامین مالی کارافرینان اجتماعی می توان نتیجه گرفت که هر کدام از تحقیقات خارجی و داخلی به قسمتی از تامین مالی کارآفرینان اجتماعی پرداختند
موسسات اجتماعی به منابع مادی، انسانی، و فناوری نیاز دارند. یافتن منبع و میزان دقیق هر یک از آنها به پیمودن چهار گام بستگی دارد: تعیین قابلیت های مورد نیاز برای موسسه ی اجتماعی، طرح ریزی نیروی انسانی برای برآورده سازی هر یک از قابلیت ها و تدوین برنامه برای منابع می باشد.
درآمد های یک موسسه ی اجتماعی، چهار منبع اصلی است که شامل: درآمدزایی، سرمایه گذاری، اهدایی ها و کمک های دولت می باشد. . بر این اساس در این تحقیق سعی شده است هرکدام از این روش ها و میزان استفاده هرکدام از روش ها را در موسسات خیریه مورد بررسی قرار دهد. در زیر هر کدام از روش ها به اختصار توضیح داده می شود.
درآمد زایی:
تجاری سازی
موسسات اجتماعی می توانند با “فروش فراوردها” برای خود “درآمد زایی” کنند. دو نوع از فروش های تجاری شامل فعالیت های عملیاتی مستقیم و غیر مستقیم است. فعالیت های مستقیم معمولا شامل فعالیت هایی نزدیک به رسالت موسسه است. فروش کالا یا خدمات توسط سازمان های اجتماعی در یک قیمت غیر صفر تولید شده ” تجارتی” است نسبت به بهاء ارائه آزاد آنها، به ویژه هنگامی که پرداخت توسط مشتریان صورت می گیرد. سازمان های ایلات متحده به علت کاهش آشکار سطح کمک های مالی به طور فزاینده ای مجبور به انطباق با این نوع تجارت هستند، و این مهم تر از یارانه ها است. فعالیت های سودآور باید مربوط به سود تولید باشد، فعالیت ها تنها در صورتی که شرایط زیر برآورده شود منطقی به نظر می رسد:
باید نیاز به کمک های اضافی وجود داشته باشد؛
هیچ راهی برای به دست آوردن وجوه بهتراز فعالیت های سودآور نیست؛
فعالیت ها با ارزش ها و اهداف سازمان ناسازگار نباشد؛
سازمان باید قادربه اجرای “سود” خارجی باشد،و قادر به توسعه یک طرح بازاریابی مناسب برای آن باشد؛
باید یک بازار برای خروجی وجود داشته باشد(انجولراس،۲۰۰۲).[۹۷]
شرکتهای سودآور از مدل قیمت های مختلف و مکانیزم های مختلف خیلی خوب استفاده می کنند، از حراجی هایی با تبعیض قیمت موقتی، چهارچوب مقیاس هزینه ها، اما نکته کلیدی این است که کارافرینان اجتماعی با استفاده از مکانیسم تخصیص های مختلف در درجه اول برای پیشبرد مأموریت خود استفاده می کنند، در حالی که سازمانهای سودآور از آنها برای افزایش درآمد خود استفاده می کنند(آنهیر،۲۰۰۵).
یانگ و سالامون(۲۰۰۳) نشان می دهد که یکپارچه سازی انگیزه های بازار در میان فعالیتهای موسسات می تواند روش درآمد سازمان را بهبود بخشد. همچنین استدلال می کنند که موسسه ها دارای مزایای بسیاری را از ارتباط نزدیک تر با بازار به دست می آورند: منابع بیشتر، درآمد متنوع تر و انعطاف پذیری بیشتر. در همان حال، فشارهای بازار می تواند ارزش پایه موسسات را تضعیف کند و همچنین بخش حمایت عمومی را تهدید کند، یعنی کمک های مالی و خوش بینی سیاسی را کاهش می دهد(آنهیر،۲۰۰۵).
دریافت حق عضویت
یکی از راه های درآمدزایی برای برخی موسسات اجتماعی، «دریافت حق عضویت» است. بسیاری از موسسات اجتماعی از طریق حق عضویت درآمدزایی می کنند، اگر چه درآمد حق عضویت به جز در خیریه های دولتی، رایج ترین روش به شمار می آید. دوگونه از موسسات می توانند با دریافت حق عضویت به درآمد زایی بپردازند: سازمان های خدمات رسان به اعضا و سازمان های خدمات رسان به اعضا و دیگران. حق عضویت ها می تواند توسط خدمات ویژه به اعضا جبران شود: تخفیف در کتابخانه های محلی، ارائه خدمات بهداشتی(دیورکس،۲۰۰۰).
مدیریت کارآمد
کارآفرینان اجتماعی نیاز به مدیریت بهترو موثرتر در جهان رقابتی و محور عملکردی که آنها در حال حاضر مواجه هستند. بهبود مدیریت هم به عنوان یکی از راه های بالا بردن اثر بخشی عملیاتی دیده شده است. کارآفرینان اجتماعی که دارای مدیریت موثر هستند که دارای هزینه اداری پایین تری نسبت به هزینه های کل هستند موفقیت بیشتری برای بالا بردن درآمد نسبت به کارافرینانی که هزینه اداری بالاتری هستند (فرامکین و کیم،۲۰۰۰).
بر اساس یک مطالعه تجربی در ایالات متحده جوبومی(۲۰۰۶)، از ۱۰۰ موسسه خیریه بزرگ در انگلستان نشان می دهد که درآمد خود را در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ در این زمینه بدست آورده اند. نتایجی که این تحقیق در ایالات متحده نشان می دهد که وجوه مدیریتی تحت تأثیر ابزاری مانند حسابرسی، کمیته پاداش، کاندید انتخاباتی قرار نمی گیرد. بنابراین مدیران این سازمان ها به نظر می رسد با نوع دوستی حرکت می کنند به جای ثروت شخصی، و هیئت مدیره لازم نیست مکانیسم هایی کنترل را به منظور جلوگیری از پرداخت های افراطی مدیر عامل قراردهد(جوبومی،۲۰۰۶)[۹۸].
سرمایه گذاری
اولین منابعی که کارآفرینان اجتماعی جهت تأمین وجوه مورد نیاز، به آن رجوع می کنند، منابع خصوصی است. رندوی و گودال تامین مالی از طریق منابع مالی شخصی در مقابل تامبن مالی از طریق سرمایه(سهام) را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تامین مالی بوسیله منابع مالی شخصی کارآتر است. فشارهای مالی محدویت های بیشتری برای فعالیت های کارافرینانه در مناطق فقیر در مقایسه با مناطق توسعه یافته مرکزی ایجاد می کند. داده های مطالعه ی تجربی دیگری در اسپانیا نیز نشان داده است که تامین مالی از حساب شخصی کارآفرین و خانواده و دوستان سهم بزرگی در تامین مالی مرحله ی راه اندازی دارد. به نظر وقتی نوبت به تامین مالی می رسد کارآفرینان بیش تر بر خانواده هایشان تکیه می کنند. مطالعه ای که در کشورهایOECD انجام شد نیز این گفته را تایید می کند. براساس این مطالعه در کشورهای صنعتی شکاف جدی تامین مالی وجود ندارد اما نبودن منابع مالی مناسب برای توسعه ی کسب و کارهای نوآور یا الگوهای کسب و کار جدید وجود دارد(امینی نژاد و همکارن،۱۳۸۹).
سرمایه گذاری در شرکت های انتفاعی
سازمان های اجتماعی ممکن است برای اجرای برنامه خاص با یک شرکت تجاری و بازرگانی برای رسیدن به اهداف سازمانی خود مشارکت نماید. شرکای موسسات بازرگانی نسبت به ارزش سهام سازمان های اجتماعی باید از امتیازات لازم برخودار باشند. یکی از شرکا یا هر دو ممکن در تامین نیروی انسانی، وجوه منابع فیزیکی توسعه تولید، بازاریابی، توزیع و سیاست گذاری قراردادها مشارکت نمایند. این نوع مشارکت غالبا وجوه قابل توجهی را برای تقویت فعالیت های سازمان اجتماعی فراهم می نماید. در نتیجه سازمان قادر به کسب تامین مالی مطلوب تری خواهد بود. در این خصوص باید دقت نمود که اهداف سازمان های اجتماعی در حاشیه فعالیت شرکای خود قرار نگیرد. و فعالیت های سازمان موجبات سوء استفاده شرکا را فراهم نیارد(جگریس،۲۰۰۸ ).
اهدایی ها
اهدای فردی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است