شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
۳-۲-۱ طرح تحقیق آمیخته………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
۳-۲-۱ فرآیند اجرایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
۳-۴ روش نمونه گیری و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۳-۵ حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
۳-۶ روش گردآوری دادها………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۳-۷ اعتبار بیرونی تحقیق(پایایی)…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲
۳-۸ اعتبار درونی تحقیق(روایی)……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
فصل ۴ تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
۴-۲ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
۴-۲-۱ متغیرهای جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
۴-۴-۲-۱-۱ سن پاسخ دهندگان مدل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶
۴-۲-۱-۲ تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸
۴-۲-۱-۳ جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹
۴-۲-۱-۴ سال شکل گیری کسب و کارها……………………………………………………………………………………………… ۱۶۰
۴-۲-۲ آمار توصیفی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
۴-۳ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵
۴-۳-۱ تحلیل داده های کیفی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۵
۴-۳-۲ مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲
۴-۳-۲-۱ ارزیابی ویژگی های فنی مدل اندازه گیری…………………………………………………………………………………. ۱۸۲
۴-۳-۲-۱-۱ پایایی سازه ها وروایی همگرا……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲
۴-۳-۲-۳ روایی واگرا…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳
۴-۳-۲-۳ معناداری متغیرها و بارورها عاملی(بخش اندازه گیری)…………………………………………………………. ۱۸۴
۴-۳-۲-۴ معناداری متغیرها و ظرایب مسیر(بخش ساختاری)……………………………………………………………………. ۱۸۸
۴-۴ برازش کلی تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۰
فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. ۲۱۵
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۳
۵-۲ تحلیل براساس سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۹۳
۵-۳ بحث و جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۵
۵-۴ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲
۵-۵ پیشنهادات تحقیق براساس مبانی نظری………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲
۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲
۵-۵- ۲ پیشنهادات جهت تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲
فهرست مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
پیوست یک: پرسش های مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵
پیوست دو: سوال های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. . ۲۳۶
فهرست شکل ها
شکل۱-۱ کارآفرینی اجتماعی مکمل دولت و بازار………………………………………………………………………………………….. ۴
شکل۲-۲ عوامل موفقیت کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………… ۲۷