شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲۵

مدل هزینه های خدمات
مدل هزینه ها خدمات برای شرکت های اجتماعی تجاری سازی می کند سپس آنها را به طور مستقیم به جمعیت هدف به فروش می رساند: افراد، شرکت ها، جوامع. مدل هزینه ها خدمات مدل جاسازی شده است. ماموریت آنها ارائه خدمات اجتماعی به مشتریانی است که در یک بخش کار می کنند. شرکت های اجتماعی از طریق دریافت برای خدماتی که انجام می دهند به خود کفایی مالی می رسند. این درآمد به عنوان مکانیسم تامین هزینه ها برای ارائه خدمات و هزینه های کسب و کار پرداخت می شود، مانند بازاریابی و حسابداری برای تجاری سازی دارند. سهولت اجرای مدل هزینه های خدمات هم از مزایا و هم از معایب آن است. هزینه های خدمات به عنوان یک فعالیت درآمد مولد است و نه به عنوان یک کسب و کار مقیاس پذیر. حتی زمانی که به عنوان یک کسب و کار فعالیت می کند، بسیاری از فعالیت های هزینه پرداخت مزایای مالی حاشیه ای را به وجود می آورد. سازمان های غیر انتفاعی و شرکت های اجتماعی و بسیاری از انواع مختلف کسب و کارها خدمات مالی اجرا می کنند. اگر چه بیشتر دارایی های به عنوان پایه ای از فعالیت های شرکت است. تجاری سازی خدمات اجتماعی منجرمی شود که فعالیت های شرکت یاعث افزایش ماموریت سازمان شود. در حالی که اعمال نفوذ دارایی های فیزیکی ممکن است در یک شرکت بسیار متفاوت از نتیجه برنامه های اجتماعی سازمان است. مزایای مالی شرکت از اعمال نفوذ و تقسیم هزینه است و جریان درآمد نامحدود به یارانه ها و یا تامین مالی کامل از خدمات اجتماعی سازمان مادر ارائه می دهد. مدل ارتباط بازار فرصت های یکپارچه سازی برای تجاری سازی را آسان می کند. این مدل بهترین کار برای سازمان کشورهای در حال توسعه که شرکت های غربی در ارتباط هستند. بیمارستان ها و کلینیک ها نمونه های سازمانی هستند که از این مدل استفاده می کنند.
شکل(۲-۱۱) مدل هزینه خدمات
شرکت اجتماعی
منبع: (نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۹)
مدل خدمات کمک های مالی
مدل خدمات کمک های مالی مربوط به شرکت های اجتماعی است که مبادرت به فروش محصولات و خدمات به بازارهای خارجی می کنند و از درآمد آن در برنامه صندوق های اجتماعی برنامه ریزی می شود. مدل خدمات کمک های مالی یک مدل یکپارچه است: فعالیت های کسب و کار برنامه های اجتماعی با هم همپوشانی دارند، مانند به اشتراک گذاری هزینه ها، دارایی ها، عملیات، درآمد. اشتغال در درجه اول به عنوان یک مکانیسم تامین مالی در دستور کار قرار دارد که جدا از ماموریت سازمان است. با این وجود فعالیت های کسب و کار اغلب مربوط به ماموریت سازمان است، خدمت به بزرگ شدن و یا بهبود ماموریت سازمان است. غیرانتفاعی هایی که خدمات مالی برای شرکت های اجتماعی عمل می کنند بسیار متفاوت از انواع مختلف کسب و کار است. اگر چه بیشتر دارایی ها به عنوان پایه ای از فعالیت های شرکت خواهد بود. تجاری سازی خدمات اجتماعی مربوط به فعالیت های شرکت است که موجب افزایش ماموریت سازمان می شود. در حالی که اعمال نفوذ دارایی های فیزیکی ممکن است در یک شرکت بسیار متفاوت از نتیجه برنامه های اجتماعی سازمان است. مزایای شرکت از لحاظ مالی با عث نفوذ و اشترک گذاری هزینه ها می شود و یک جریان درآمدی نامحدودی را برای پرداخت یارانه ها و تامین مالی سازمان اجتماعی مادر می شود. قدرت مدل خدمات کمک های مالی برنامه گسترده ای است که مربوط به نوع کسب و کار، بخش، یا مشتری است که ارتباط ندارد. این مدل یک مدل استراتزیک است که تاثیر اجتماعی را با تجاری سازی برنامه های اجتماعی افزایش می دهد. اما قبل از آن که سازمان بتواند مدل خدمات اجتماعی کمک های مالی را پیاده سازی کند باید یک سرمایه گذاری بیشتر و بالاتر از برنامه های اجتماعی خود به اجرا در بیاورد. حتی زمانی که برنامه ها محکم باشد. علاوه بر این، کمک های مالی اجتماعی مستلزم آن است که دارایی ها و درآمد قابل توجهی را برای سرمایه گذاری ارزشمند داشته باشد.
شکل(۲-۱۲) مدل کمک های مالی
شرکت اجتماعی
..
بازار
منبع: (نیکولز،۲۰۰۶:۲۲۰)
مدل ارتباط بازار
مدل ارتباط بازار روابط بین شرکت اجتماعی و روابط تجاری را تسهیل می کند، تولیدکنندگان کوچک، شرکت های محلی، شعبه های شرکت های اجتماعی به عنوان یک واسطه بین خریداران برای تولید کنندگان و بالعکس هستند، اطلاعات بازار را فراهم می کند و هزینه ها را جبران می کند. مدل ارتباط بازار را می تواند مدل جاسازی شده و یا یکپارچه باشد. اگر ماموریت حول محور ارتباط مشتریان با بازار و حمایت از برنامه های اجتماعی باشد مدل جاسازی شده است. برنامه اجتماعی کسب و کار است و درآمد تولید شده از فعالیت های شرکت در برنامه های اجتماعی استفاده خواهد شد. مدل ارتباط بازار یک فرصت یکپارچه را برای تجاری سازی سازمان ها به وجود می آورد. این مدل برای سازمان های کشورهای در حال توسعه مناسب می باشد.
شکل(۲-۱۳) مدل ارتباط بازار
بازار
شرکت اجتماعی
……………………………………………………………..
منبع: (نیکولز،۲۰۰۶:۲۲۲)
مدل حمایتی سازمانی
مدل حمایتی سازمانی شرکت های اجتماعی ممکن است تقریبا با هر کسب و کاری ترکیب شود و محصولات و خدمات خود را به بازار خارجی، عمومی، و یا در برخی موارد برای مشتریانی که سودآور نیستند به فروش برساند. مدل حمایتی سازمانی مدل خارجی است که فعالیت های کسب و کار جدا ار برنامه های اجتماعی است. اگر شرکت اجتماعی از بودجه سازمان مادر جدا باشد شرکت باید سودآور باشد. این مدل بهترین اجرا برای سازمان های بالغ است.
مدل های ترکیبی
شرکت های اجتماعی مدل عملیاتی را ترکیب می کند برای تصرف فرصتها در بازار های تجاری و بخش های اجتماعی.است. مدل های عملیاتی مانند واحد های ساختمانی است که می تواند ترتیب را برای رسیدن به اهداف دوگانه سازمان باشد. مدل ترکیبی برای تسهیل سرمایه گذاری و یا رشد برنامه های اجتماعی، و برای افزایش درآمدها به وسیله ورود به بازارهای جدید و یا کسب و کار جدید، و یا افزایش وسعت و یا عمق تاثیر اجتماعی برای رسیدن به افراد بیشتر در نیازها یا جمعیت هدف جدید مناسب است. مدل ترکیبی شرکت اجتماعی درشرکت اجتماعی به عنوان یک “مدل پیچیده” یا در سطح سازمان مادر رخ می دهد یک مدل آمیخته است.
مدل پیچیده
مدل پیچیده شرکت اجتماعی از به هم پیوستن دو یا سه مدل عملیاتی در یکی از شرکت های اجتماعی بوجود می آید. مدل ها برای رسیدن به اثرات مطلوب و اهداف درآمد ترکیب می شوند. در حالی که شرکت های اجتماعی جاسازی شده بازگشت اجتماعی بالاتر را ارائه می کند. مدل پیچیده تحرکی برای رسیدن به تعادل پایدار است به ویژه در مواردی که فرصت های مالی منظمی با نیازهای شبکه اجتماعی متناسب نیست. مدل های ترکیبی می تواند در رشد سازمانی و تنوع اهداف به کار رود. هرچند که پیچیدگی در سازمان هایی برنامه ریزی ندارند و با دقت اداره نمی شوند به وجود می آید. شکل یک مدل پیچیده را نشان می دهد: مدل ترکیب اشتغال و مدل حمایت سازمانی.
شکل(۲-۱۴) مدل پیچیده
سازمان های خدمات اجتماعی
شرکت
اجتماعی
بازار
منبع:(نیکولز،۲۰۰۶:۲۲۳)
مدل ترکیبی
بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی در چند واحد عملیات اجرا می کند. هر کدام با اهداف و برنامهای مالی مختلف است. واحد ها با مدل ترکیبی ممکن است مربوط به جامعه هدف، بخش اجتماعی، ماموریت، بازارها باشد. سازمان های غیرانتفاعی مدل ترکیبی نهاد های کسب و کار و اجتماعی را برای تنوع بخشیدن به خدمات اجتماعی و سرمایه گذاری برای کسب و کار جدید و فرصت های بازار اجتماعی ترکیب می کند. مانند تمام شرکت ها اجتماعی، مدل مختلط در شکل های مختلف بسته به سن، بخش، و اهداف و فرصت های اجتماعی و مالی است. مدل های ترکیبی در سازمان های چند ملیتی بزرگ رایج است که گروه های جداگانه و یا شعبه هایی را برای هر منطقه ایجاد می کند به کار می رود ، و در یک شرکت اجتماعی بالغ مانند آموزش، بهداشت، توسعه اقتصادی و غیره تاسیس می شود(دیز،۱۹۹۸).
شکل(۲-۱۵) مدل ترکیبی
بازار
شرکت اجتماعی ۱
شرکت اجتماعی ۲
شرکت های خدمات اجتماعی مادر
شرکت خدمات اجتماعی
…………..
شرکت اجتماعی۳
منبع:(نیکولز،۲۰۰۶:۲۲۶)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.