شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲۳

مذهب

۱۲درصد

.دلار

.درصد

جمع

۱۰۰درصد

۴/۲۱۹دلار

۳۳درصد

منبع:( بخش مستقل،۲۰۰۲ سالامون،۲۰۰۲)( به نقل ازآراستی و همکاران،۱۳۹۱)
۵- ساز و کارهای مبتنی بربیمه خدمات درمانی:
در دهه های اخیر ساختار نظام های تأمین اجتماعی بخصوص در زمینه بیمه درمان دستخوش تغییراتی شده که این روند هنوز هم ادامه دارد. ساختار سازمانی بیمه درمانی در کشورهای منتخب دارای ویژگی های خاص خود می باشد و طرح های مختلفی برای برقراری این نظام ها وجود دارد. البته ساختار کلی جدا از بینش عمومی جاری هر کشور و نوع حکومت ها ارتباط نزدیکی دارد بطوری که تلاش دولت ها برای گسترش خدمات بیمه درمانی در کشورهای منتخب دیده می شود و هدف اصلی تمام کشورها برقراری امکانات برای تمام افراد جامعه می باشد(کریمی وهمکاران۱۳۸۴).
۶- سازوکارهای مبتنی بر تشویق مالیاتی
دولت ها از طریق سیاست های مالیاتی مناسب می توانند کسب و کارها، افراد و موسسات را تشویق کنند تا کسب و کارهای اجتماعی را تأسیس کرده و نوآوری های مفیدی را به بخش مربوطه ارائه دهند. کسب و کارهای اجتماعی نقشی را انجام می دهند که معمولاً از دولت انتظار می رود انجام دهد، تشویق این کسب و کارها از طریق معافیت مالیاتی توجیه اقتصادی خواهد داشت. پولی که کسب و کارهای اجتماعی بابت مالیات نمی پردازند می تواند برای ارائه خدمات به تعداد بیشتری از فقرا صرف شود. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری در کسب و کارهای اجتماعی می تواند مثل کمک به یک مؤسسه یا بنیاد خیریه معاف از مالیات و در عوض معاف شدن از پرداخت مالیات بر درآمد انجام شود. افراد کسب و کارهای اجتماعی را راه اندازی می کنند تا به خواسته درونی خود برای ایجاد جهانی بهتر پاسخ دهند. یک سیاست مالیاتی حامیانه، تنها کار را برای آنها ساده تر کرده و سرمایه گذاری بیشتر را ترویج خواهد کرد(فرامکین،کیم،۲۰۰۰)[۸۳].
سوبسیدهای مستقیم به راحتی قابل فهم هستند، اما کل بودجه دولتی را برای غیرانتفاعی ها تشکیل نمی دهند. در بسیاری از زمینه ها در بخش غیرانتفاعی، سوبسیدهای غیرمستقیم، بخش چشم گیری از کل درآمد را تشکیل می دهند. انواع سوبسید های غیر مستقیم عبارتند از: پرداخت های مالیاتی فعالیت های قبلی شرکت و معافیت مشارکت مالیاتی، اعتبارنامه های مالیاتی و تأمین سرمایه از مشارکتهای غیرانتفاعی با دولت.
درآمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، بنگاه های اجتماعی غیرانتفاعی واجد شرایط و دیگر سازمانهای غیرانتفاعی، از پرداخت مالیات های شرکت معاف اند. به جای آن بخشهای غیرانتفاعی از موافقت در عدم توزیع سودها به مالکان شرکت بهره می برند. شکل غیرانتفاعی سازمان، انئاع شکست بازاری را با خذف انگیزه سود از بین می برد و سیاست های مالیاتی مطلوب راهی است که به کمک آن دولت به وضعیت غیرانتفاعی ها جذابیت دهد. کمک بلاعوض مطلق در این سیستم مالیاتی، معافیت قبلی بر درآمدهای خالص یا ناخالص است. به عبارت دیگر این پولی است که به دولت پرداخت شده است، اگر شرکت به عنوان یک سازمان انتفاعی سازمان یافته باشد(آراستی و همکاران،۱۳۹۱).
اگر چه ممکن است با در نظر گرفتن مقیاس بخش غیرانتفاعی مقدار زیادی پول به نظر برسد، دو پیش بینی احتیاطی وجود دارد. اولا بخشی که به دلیل ناتوانی در سود، درآمد خالص کمتری دارد، ممکن است مالیات نسبتا کمی را بتواند پرداخت کند. ثانیا بعضی فعالیت های غیرانتفاعی ممکن است در بهترین موقعیت غیر سودآور باشند، بنابراین در واقع دولت هزینه فرصت کمی برای معاف کردن فعالیت های این حوزه دارد.
منبع مهم دیگر برای سوبسید غیر مستقیم به شکل درآمدهای دولتی از پیش تعیین شده برای اعانه های دارای تخفیف های مالیاتی است(آراستی و همکاران،۱۳۹۱).
۲-۳ مدل های تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی
۲-۳-۱ مدل آلکس نیکولز
مدل های شرکت های اجتماعی
شرکت های اجتماعی برای به انجام رساندن اهداف ارزش های اجتماعی و اقتصادی طراحی شده اند. فرایند طراحی شرکت اجتماعی با هدف انطباق با ماموریت شروع می شود نه برای سود. ایده هایی برای چگونگی شرکت های اجتماعی وجود دارد که مفهوم ارزش را ایجاد می کند، و پس از آن به مدل تبدیل شده است. اغلب یک مطالعه بازار در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی است که می تواند از جنبه های عملیاتی طراحی مدل اطلاع پیدا کرد، که شامل نیروهای بازار، سرمایه گذاری، در دسترس بودن دارایی، فرصت ها و تهدیدات، سهولت اجرا، پتانسیل سود، نقاط قوت و نقاط ضعف سازمانی، نیازها و قابلیت های مشتری، محیط قانونی، و غیره. همه مدل های شرکت های اجتماعی به سه مقوله اولیه و اصلی با توجه به سطخ ادغام بین برنامه های اجتماعی و فعالیت های کسب و کار اشاره دارد: جاسازی شده، یکپارچه، و خارجی.
شرکت اجتماعی جاسازی شده
فعالیت های کسب و کار شرکت های اجتماعی جاسازی شده و برنامه های اجتماعی مترادف هستند. فعالیت های شرکت ها در عملیات سازمان و برنامه های سازمان تعبیه شده اند. دست اندرکاران شرکت اجتماعی تعبیه شده برای به انجام رساندن ماموریت خود هستند. هدف آن دریافت سود نیست بلکه دریافت سرمایه گذاری است. هدف بازار، ذینفع، مالک، و یا کارمند مستقیم. تامین مالی شرکت های اجتماعی از طریق درآمد شرکت است، و بنابراین، شرکت های اجتماعی تعبیه شده می توانند یک استراتژی برنامه پایدار داشته باشند. رابطه بین فعالیت های کسب و کار و برنامه های اجتماعی جامع دستیابی به منافع مالی و اجتماعی به طور همزمان می باشد.
شکل(۲-۵)شرکت های اجتماعی جا سازی شده
فعالیت های
اجتماعی
فعالیت های شرکت
منبع:( نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۲)
یکپارچه سازی شرکت های اجتماعی
در یکپارچه سازی برنامه های اجتماعی شرکت های اجتماعی با فعالیت های کسب و کار با هم همپوشانی دارند، اغلب هزینه، داریی، و ویژگی های برنامه به اشتراک گذاشته می شود. فعالیت های شرکت با عملیات سازمان یک پارچه می شود. ایجاد یکپارچه سازی شرکت های اجتماعی به عنوان مکانیسم های مالی برای حمایت از فعالیت ها و عملیات های اجتماعی است و یا به عنوان وسیله ای برا ی گسترش یا بهبود ماموریت سازمان می باشد. در حالت دوم ممکن است توسط تجاری سازی خدمات اجتماعی برای پرداخت هزینه های جدید و یا ارائه خدمات جدید به مشتریان به وجود بیاد. در یکپارچه سازی شرکت های اجتماعی، مشتریان نه برای سود بلکه از مزایای حاصل از سرمایه گذاری های ایجاد شده در برنامه های اجتماعی دریافت می کند در مقابل درآمد به دست آمده، اما ممکن است درگیر عملیات شرکت نباشد. این نوع شرکت اجتماعی اغلب اهرم دارایی های سازمانی، مانند تخصص، محتوا، روابط، نام تجاری، یا زیر ساخت هایی به عنوان پایه و اساس کسب و کار خود استفاده کنند. رابطه بین فعالیت های کسب وکار و برنامه های اجتماعی مربوط به همکاری با اضافه کردن ارزش مالی و اجتماعی با یکدیگر است.
شکل(۲-۶) شرکت های اجتماعی یکپارچه
فعالیت های سرمایه گذاری
برنامه های
اجتماعی
منبع:(نیکولز،۲۰۰۶:۲۱۳)
شرکت های اجتماعی خارجی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.