دسترسی متن کامل – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲

۱-۴-۱ اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
 
 
اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱
۱-۵-۱ سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
 
 
سوالهای جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱-۶ تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۷ سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
فصل ۲: مبانی تحقیق وبررسی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲ مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲ -۲-۱ کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۱-۱ تعریف کارآفرینی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲- ۲-۱-۲ مفهوم کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۱-۳ کسب و کارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۲-۱-۴ نظریه های کارآفرینی اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۱-۵ طبقه بندی کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۲-۱-۶ اشتراکات و تفاوت های کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی……………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۲ تامین مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۳ انوع تقسیم بندی روش های تامین مالی………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۲-۳-۱ درآمد زایی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۲-۳-۱-۱ تجاری سازی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۲-۳-۱-۲ درآمد حق عضویت……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۳-۱-۳ مدیریت کارآمد…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲-۳-۲ سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۲-۲-۲-۱ منابع شخصی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۳-۲-۲ نیکوکاری ریسک پذیر………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۳-۳ کمک های مالی………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۲-۲-۳-۳-۱ کمک های مالی توسط شرکت…………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲-۲-۳-۳-۲ کمک های مالی افراد………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۲-۲-۳-۳-۳ وقف…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۲-۲-۳-۳-۴ اهدای زمان …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۲-۲-۳-۳-۵ تامین مالی جمعی…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۲-۲-۳-۴ کمک های دولتی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۲-۳ مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۲-۴-۱ پیشینه تحقیقا داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۲-۴-۲ پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۲-۵ جمع بندی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
فصل ۳ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸