منابع مقالات علمی : شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۹

همچنین دستمزد برابر با ارزش حاشیه ای از اوقات فراغت(پوسنت و جان،۱۹۹۶)[۸۰]
در بخش اول کار داوطالبانه جایگزینی برای کار پرداختی است، در نتیجه کاهش تولید کالا و یا خدمات ، و از این رو کاهش در مصرف است، مگر اینکه برای جبران تولید باشد. از دست دادن ارزش تولید، با توجه به اصل دوم است. در صورتی که برای جبران تولید شود، قربانی کردن اوقات فراغت، با توجه به اصل سوم است، پوسنت و جان تجزیه و تحلیل خود را به واسطه ابزار در نظر کرفته شده در کار، مالیات، و ساختار بازار غیر رقابتی غنی کردند(پوسنت و جان،۱۹۹۶:۱۷).
داوطلبانه رسمی و غیررسمی
داوطلب می تواند در انواع بسیار رسمی در سازمانهایی مانند صلیب سرخ و یا شرح شغل رسمی برای داوطلبان می باشد، و همچنین می تواند در خارج از محیط سازمانی می باشد. داوطلبانه رسمی به عنوان ارائه یک مقدار مشخصی از زمان و کار در یک سازمان رسمی می باشد. داوطلبانه غیررسمی در انجمن های کوچکتر و یا گروه های بدون نقش رسمی به رسمیت شناخته شده و در صورت نادر در موقعیت مشارکت در صورت نیاز، مثلا در بروز شرایط اضطراری و یا برای رویدادهای ورزشی در مقابل داوطلبانه رسمی در یک سازمان مانند بیمارستان، انجمن رفاه، و یا مدرسه رخ می دهد(جگریس،۲۰۰۸).
نوع کار انجام شده
صرف نظر از زمینه ای که کار داوطلبانه انجام می شود، طیف گسترده ای از فعالیتهای مختلف ، از قبیل جمع آوری پول، کار کمیته، مراقبت شخصی، و دفترکار وجود دارد. الگوهای مختلف داوطلبانه مربوظ به تک تک کشورها و در انواع مختلفی از سازمانها وجود دارد. در سازمانها داوطلبانه در سطوح مختلف سلسله مراتب اتفاق می افتند. داوطلبانه می توانند در موقعیت های پیشرو از جمله در هیئت مدیره سازمان، و همچنین در موقعیت های که آنها عمدتا فعالیت های عملیات را انجام می دهند تأمین می کنند، از جمله وظایف روحانیون، تسهیلات تمیز کردن، تبریک و مراقبت از بازدیدکنندگان، پخش اعلانیه یا جمع آوری کمک های نقدی(جگریس،۲۰۰۸).
داوطلبانه شرکتی
کارهای داوطلبانه شرکتی شکل خاصی از کار است که عمدتا در موسسه ها رخ می دهد، در برخی از کشورها، از جمله در ایلات متحده به طور فزاینده ای شرکت های سودآور به کارکنان خود برای مشارکت در موسسه ها اجازه می دهند تا کارکنان زمانی را در این موسسه بگذارنند. از نظر مزد کار آنها مشروط است، بنابراین مطابق تعریف داوطلبانه نیست. سازمانها از طرف دیگر ممکن است کار را داوطلبانه در نظر بگیرند و هزینه ای را برای آن در نظر نگیرن، کار توسط کسانی که در موسسه ها هستند انجام می شود و زمان کار پرداخت شده توسط سود سازمان در نظر گرفته می شود و بتابراین تا حدی داوطلبانه است(جگریس،۲۰۰۸).
ابعاد داوطلبانه و سود نسبی
داوطلبانه واژه چند بعدی است که شامل جنبه های انتخاب پاداش، ساختار و اثر فعالیت است.
موارد مورد بررسی شامل طیف گسترده ای از تعاریف و اشکال داوطلبانه است که در جدول۱٫۱ طبقه بندی شده است. این ابعاد شامل هزینه های شبکه های مختلف داوطلب است؛ صرف نظر از منابع مشارکت برای گروه های جامعه خاص است. کنن و همکاران(۱۹۹۳) نشان دادند که بیشترین هزینه های شبکه در ارتباط فردی و به نفع منافع عمومی از طریق فعالیت های داوطلبانه نوع دوستی، در مقابل هزینه های شخصی و خالص ایجاد می شود. فعالیتهای که به عنوان داوطلبانه طبقه بندی می شود بیشتر به یک انسان خودخواه و به عنوان اقدان مالی تشبیه می شود. برای مثال پراخت به کار مدیر برای موسسه خیریه در اوقات فراغت نسبت به خدمات اجتماعی دانشجو که به عنوان بخشی از تحصیل خود تولید می کند بیشتر است(جگریس،۲۰۰۸).
عوامل انگیزشی
بارکر(۱۹۹۳) سه عامل انگیزشی را برای شناسایی افراد داوطلب توضیح می دهد: نوع دوستانه، ابزاری، و الزامی.
جدول۲-۶: ابعاد داوطلبانه

ویژگیها ابعاد

انتخاب ۱- راده مستقل
رایگان ۲- نسبتا غیراجبار
۳- الزام به داوطلب
پاداش ۱- هیچی
۲- بدون چشم داشتی
۳- هزینه های پرداخت
۴- پرداخت مقرری/ یا پرداخت کم
ساختار ۱- رسمی
۲- غیررسمی
ذینفع ۱- بیگانه
۲- دوستان، بستگان
۳- خود
منبع: ( آنهیر،۲۰۰۵:۲۲۲)
او نشان می دهد یک ارتباط نزدیک بین افزایش انگیزه های ابزاری و تغییر در داوطلبانه بودن به سمت گرایش خارجی بیشتر وجود دارد. به طور خاص:
انگیزه های نوع دوستانه شامل:
همبستگی برای فقرا
دلسوزی برای کسانی که نیاز دارند
شناسایی درد و رنج مردم
امید و عزت به محروم
انگیزه های سود مند:
برای به دست آوردن تجربه های جدید و مهارت های جدید

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.