پژوهش دانشگاهی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۶

حداکثر سازی ثروت سهامداران را می توان با اثر مثبت بر سود شرکت به دست آورد، به عنوان مثال، از طریق ایجاد یک حس نیت عمومی در رابطه با شرکت( برای مدل های اولیه، ناوارو(۱۹۸۸:۷۰)، اما با اهدا به علتی که سهامداران خودشان کمک مالی می کنند، با استفاده از تفاوت در معافیت مالیاتی بین کمک های مالی شرکت ها و کمک های خصوصی سود بهتری کسب کنند. در این مورد، مدیران، کارگزاران خوبی می باشند. مدیرانی که شخصا به ذینعفعانی که آنها دوست دارند، کمک می کنند، و نادیده گرفتن سود سهامداران ناسازگاری به وجود می آورد(ناوارو،۱۹۸۸:۷۰)[۶۶].
یک مورد بسیار خاص استفاده از ابزار مدیریتی برای افزایش کمک های مالی از بنیان شرکت های بزرگ است، که احتمالا در خدمت اهداف پشتیبانی شده توسط صاحبان شرکت است، اما با پرداخت های احتیاطی به عنوان بخشی از یک سیاست مدیریت، و بدون به خطر انداختن ثبات پایه هزینه ها.می توان این کار را انجام داد. داده بر روی نمونه ۳۲۳ از بزرگترین شرکت های بزرگ آمریکایی(۱۹۸۹-۲۰۰۰) توسط پترویت(۲۰۰۶) ارائه شده است که با این رفتارها سازگار است، که می تواند برچسب”واقعی” ایجاد درآمد باشد. شیوه تجربی به تبعیض بین یک عامل وضعیت کامل و موقعیت عامل ناقص به تغییر نگاه کمک های مالی شرکت های بزرگ بستگی دارد، زمانی که نرخ مالیات بر شرکتها تغییر می کند. این یک ایده ای است که شرکت به نفع صاحبان آن اقدام می کند، افزایش نرخ مالیات شرکت ها قیمت نسبی را کاهش می دهد، کمک های مالی شرکت ها را در مقایسه با کمک های خصوصی توسط صاحبان آن افزایش کمک های مالی را پس از آن باید انتظار داشت. در حالی که حداکثرابزار مدیران کاهش مقدار کمک های مالی شرکت های بزرگ است، تا زمانی که ابزار حاشیه ای مدیریتی با توجه به (خالص) کمک های مالی در ارزش مطلق کوچکتراست نسبت به ابزار مدیریتی حاشیه ای با توجه به(خالص) سود است(آرالیم پالام و استونمن،۱۹۹۵)[۶۷].
در یک نمونه از ۵۳ شرکت انگلیسی برای دروه (۱۹۷۹-۱۹۸۶)، در واقع افزایش کمک های مالی را نشان می دهد زمانی که مالیات شرکت های بزرگ افزایش می یابد، درجهت نقطه دیدگاه عامل کامل است. نتیجه گیری قابل مقایسه که توسط کارول و جویلفاین(۲۰۰۵) انجام شده است. تجزیه و تحلیل مقطعی است، با این حال، یک نمونه بسیار بزرگ بیش ۲۶۰۰ شرکت آمریکایی برای ۱۹۹۱است. با و جود انگیزه خیریه شرکت های بزرگ، برای منافع این شرکت ها حمایت هر دو لازم است(لیختن اشتاین و همکاران،۲۰۰۴)[۶۸].لیختن اشتاین و همکاران(۲۰۰۴)، افزایش کمک های خصوصی توسط مشتریان از شرکت های با “مسئولیت اجتماعی” به سازمان های اجتماعی افزایش یافته است.
مارکس(۱۹۹۹) جایگاه انسان دوستی شرکت های بزرگ را در فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها نشان دادند. اطلاعات از یک نمونه از ۲۲۶ شرکت امریکایی نشان می دهد که شرکت ها به این نتیجه رسیدن که به طور فزاینده ای مدیریت یکپارجه سازی نوع دوستی را در برنامه ریزی استراتژیک رسمی شرکت پیاده کنند(مارکس،۱۹۹۹:۱۸۵)[۶۹]، و نقش انسان دوستی شرکت ها برای حداکثر رساندن سود اشاره می کند، هرچند که ” برنامه های استراتژیک انسان دوستی اغلب تاثیر مستقیمی در کمک به اهداف کسب و کار نمی کند”(مارکس،۱۹۹۹:۱۸۵) و علاوه بر این، اکثریت شرکت ها به نظر نمی رسد زحمت ارزیابی مقصد نهایی برای کمک های مالی به خود بدهند.
۲-۲-۳-۲-۲ کمک های مالی توسط افراد
جمع آوری اعانه، بخش عظیمی از کار بسیاری از موسسات اجتماعی است و امروزه به عنوان یک حرفه مطرح است. راهکارهای شش گانه ی جمع آوری اعانه عبارتند از:
۱-روابط فردی
مهم ترین راه جمع آوری اعانه در سازمان های اجتماعی، ریشه در روابط فردی دارد. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این راه، توانایی افراد در تلاش اجتماعی است تا دیگران را از دیدگاه خود مطلع سازند که این امر نیاز به روایط فردی دارد. روابط فردی، به ویژه برای کارآفرینان اجتماعی حیاتی است، چون یک کسب و کار جدید اغلب چشم انداز دارد، تا گذشته. به عیارت دیگر، کارافرینان اجتماعی باید چشم انداز خود را با سایر افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در کسب و کارهای بشردوستانه، اهداکنندگان دائمی، حامیان اجتماعت کوچک و سایر افراد مشارکت کننده، تسهیم نمایند. روابط فردی ممکن است شامل هر چیزی از یک مکالمه فرد به فرد با اهداکنندگان، تا تورهای هماهنگ باشد(آراستی،۱۳۹۱).
۲-پست مستقیم
ممکن است ارسال نامه های جمع آوری اعانه برای بعضی از کار کارآفرینان اجتماعی، یک پدیده قدیمی به نظر برسد. اما، در واقع این روش نه تنها رایج است، بلکه برای بسیاری از سازمان ها پربازده بوده و زمینه ای است که اغلب با شرکتهای جمع آوری اعانه غیر انتفاعی، قرارداد بسته می شود. بعضی از غیر انتفاعی های معروف شامل ایسترسیلز، برای میلیون ها دلار حمایت هر سالیانه، از پست مستقیم استفاه می کنند. کارآفرینان اجتماعی که زمینه جمع آوری منابع مالی تثبیت شده ای ندارد، در استفاده از این روش با مشکل بیشتری مواجه اند، چون سوددهی بستگی به این موضوع دارد که آیا شخص در گذشته هم کمک کرده یا خیر (آراستی،۱۳۹۱).
۳-رویدادهای جمع آوری اعانه
بسیاری از کارآفرینان اجتماعی تثبیت یافته، برای افزایش سطح آگاهی، حسن نیت و پول، به رویدادهای افزایش جمع آوری تکیه می کنند. دامنه ی این رویدادها از ضیافت های پاداش تا مهمانی ها و یا مزایده است ولی جزء اصلی در همه آن ها، بهانه گرد هم آوردن اهداکنندگان است. تئوری اش این است که این عمل سرمایه اجتماعی ایجاد می کند و باعث انگیزش سایرین برای اهدا نیز می شود. کارافرینان اجتماعی می توانند استفاده از رویدادها را مد نظر داشته باشند. هر چند باید اشاره داشت که بعضی از متخصصین از نسبت سود به هزینه این راهبرد جمع آوری منابع مالی می پرسند، زیرا که رویدادها به طور کلی از حیث عملیات اجرایی نیاز به وقت و توجه زیادی دارند(آراستی،۱۳۹۱).
۴-صندوق های جمع آوری اعانه
حتی اگر اکثریت بزرگی از درآمدهای موسسات از طریق درآمد یا کمک های مالی و فراردادهای دولتی باشد، کمک های خصوصی یکی از مهمترین منبع است، حدود ۱۰ درصد از درآمد کل موسسات در ایلات متحده، ۹درصد در انگلستان. در ایالات متحده کمک های بشر دوستانه ۷۷ درصد از افراد، دستگاه ها ۱۰ درصد، شرکت ۵ درصد و ارث ۸ درصد است. صندوق های جمع آوری اعانه به یکی از مهمترین جنبه های منبع درآمد موسسات تبدیل شده است، صندوق های جمع آوری اعانه در اندازه های بزرگ و به صورت حرفه ای تقویت می شود. بسیاری از موسسات برای ارائه صندوق های جمع آور اعانه کارکنان، و شرکت های جمع آوری پول استخدام می کنند(آنهیر،۲۰۰۵).
۵-جمع آوری اعانه تلفنی
افراد کمی تمایل دارند تا در افزایش تأمین اعانه تلفنی شرکت کنند و بعضی ها می گویند که حتی بازاریابی تلفنی توسط سازمانهای غیرانتفاعی را دوست ندارند. با این وجود، روشی است که خوب عمل می کند. چندین نوع تأمین اعانه تلفنی برای افزایش کمک ها وجود دارد. مورد اول، فهرست تماس غیر ا اهداکنندگان قبلی است تا دوباره تشویق شوند. همانند پست مستقیم، نوع دوم لزوما برای کارآفرینان اجتماعی عملی نیست، به خصوص در شروع که همه اهداکنندگان تازه کار هستند. به علاوه، جمع آوری اعانه تلفنی نیاز به زیر ساخت خاصی برای جمع آوری اعانه دارد- افرادی که تماس می گیرند و ابزار تماس- که بسیاری از کارآفرینان اجتماعی از آن برخوردار نیستند(آراستی،۱۳۹۱).
۶-رسانه های سنتی
رادیو، تلویزیون و منابع چاپی از ابزارهای مهم جمع آوری اعانه برای غیرانتفاعی ها هستند. به خصوص رادیو که به طور سنتی ابزار خوبی برای رسیدن به مخاطبان خاص به شیوه ای مقرون به صرفه می باشد. این عمل در ایالات متحده معروف می باشند. به وضوح، این ابزار افزایش جمع آوری اعانه، برای بعضی از سازمان ها مقرون به صرفه تر می باشد. کسب و کارهای اجتماعی نباید رسانه های سنتی را از فهرست انتخابهای خود خط بزنند(آراستی،۱۳۹۱).
۷-ابزار مجازی
بسیاری از کارافرینان اجتماعی، ابزار مجازی تبلیغات- نظیر نیکوکاری الکترونیک، اهدای آنلاین و ایمیل مستقیم- را اکسیری بالقوه می بینند. ولی تاکنون، چنین مواردی اثر بخش نبوده است؛ اهداء کنندگان(به ویژه اهداکنندگان جوان)، عجله ای برای اهدای الکترونیک ندارند؛ در خواست هایی که از طریق ایمیل مستقیم انجام می شود دچار قرار گرفتن در قرار گرفتن در اسپم می شوند که برای دریافت کنندگان ایجاد دردسر می کند. وب سایت ها نیز ترافیک اینترنتی را در شبکه ای شامل میلیون ها سایت نمی توانند تضمین کنند. اگر چه کارافرینان اجتماعی نباید ابزار مجازی را نادیده بگیرند، اما نباید صرفا روی این ابزار برای حمایت های قابل توجه تکیه کنند. واقعیت این است که موسسات در استفاده از فناوری های مجازی نسبتا ارزان قیمت عقب هستند. در بسیاری از مواد، مشکل جمع آوری اعانه مجازی این نیست که کسب و کارهای اجتماعی در انجام آن ناکارآمد هستند، بلکه کارآفرینان اجتماعی، مهارت لازم برای به کارگیری بهینه ایمیل و اینترنت را ندارند کارآفرینان اجتماعی باید برای افزایش جمع آوری اعانه از ارتباطات استفاده کرده و درگیر ابزار مجازی گردند(آراستی،۱۳۹۱).
یکی از ویژگیهایی که کارافرینان اجتماعی را از سازمان های انتفاعی و دولتی متمایز می کند این است که آنها درآمد خود را از طیف گسترده ای از منابع بدست می آورند. درآمد جمع آوری کمک های مردمی می تواند از مردم و از طریق انواع زیادی درخواست انجام شود. از میراث، از کمک های بلاعوض کسب و کارها، حمایت مالی، کمک های دولتی، همچنین اعتماد و سازمانهای خیریه. برخی از سازمانهای خیریه بزرگ استفاده می کنند طیف گسترده و پیچیده ای از تکنیک های جمع آوری کمک های مالی از قبیل تلفنی. در مقابل بسیاری از کارآفرینان اجتماعی محلی درآمد حاصل از رویداد های جمع آوری کمک های مالی را به صورت سالانه مانند جشن گرفتن، کنسرت و یا اجرای کارهای سرگرم کننده به دست می آورند(آیستن و همکاران،۲۰۰۶).
در حالی که تکنیک های جمع آوری کمک های مالی و فعالیتهای متفاوت هستند، به طوری که اجماعی برای جمع آوری کمک های بشردوستانه و یا فعالیتهای نوع دوستانه وجود دارد، برای بهرمند شدن از یک علت یا موضوع خاص نه برای سود تجاری(آنهیر،۲۰۰۵).
یکی دیگر از ابعاد مهم برای جمع آوری کمک های مالی کارافرینان اجتماعی تکیه بر جمع آوری کمک های مالی نسبت به اشکال دیگر تولید درآمد از جمله سرمایه گذاری های تجاری، کمک های مالی دولت و هزینه هاست، در حالی که برخی سازمان هان های خیریه بزرگ به عنوان مثال برای بالا بردن مقدار قابل توجهی از جمع آوری کمک های مالی یک شکل عمومی از سازمان جمع آوری کمک های مالی را تاسیس می کنند و آن تنها بخش کوچکی از درآمد کلی خود است. درمقابل سازمان کوچک و تازه تاسیس ممکن است افزایش تنها مقدار کمی را از طریق جمع آوری کمک های مالی را هرچند آن شامل بخش بزرگی از درآمد کلی آنهاست. داشتن درک بهتر از عوامل ممکن است با تکیه بر یک شکل از درآمد باشد، در این مورد، جمع آوری کمک های مالی به درک دراز مدت سلامت سازمانی و پایداری کارآفرینان اجتماعی بیانجامد(آیستین و همکاران،۲۰۰۶).
عواملی که در جمع آوری کمکهای مالی کارآفرینان اجتماعی موثر است عبارتند از ۱)سازمانی ۲) مدل های نسل درآمد ۳) رویکر به جمع آوری کمهای مالی.
عوامل سازمانی شامل:
زمینه فعالیت/صنعت، سن،حجم، دامنه جغرافیای،موقعیت جغرافیایی، وضعیت مالیات
مدل نسل درآمد مربوط به سازمانهای می شود که از منابع ترکیبی مختلفی از درآمد استفاده می کنند، مانند کمکهای دولتی، سرمایه گذاری تجاری(آیستین و همکاران،۲۰۰۶).
۲-۲-۳-۳-۳ وقف
وقف، سابقه طولانی در فرهنگ ملل و تمدن های تاریخ بشری دارد و مصادیق آن را می توان در عهد فرمانروایی فراعنه مصر جستجو کرد. در مصر قدیم، فراعنه املاک و زمین هایی را برای راهیان اختصاص می دادند، و در تمدن یونان باستان آثار و نشانه هایی از وقف کتابخانه ها و مراکز آموزشی وجود دارد. در سال های قبل از ظهور اسلام، مصادیق وقف و فعالیت های خیریه در سیره پیامبران الهی مشاهده می شود. حضرت ابراهیم خلیل از پایه گذاران اولیه وقف بودند که در زمان حیات این پیامبر نهادهای امدادی و خیریه ای بنیان گذاشته شد که منابع اولیه آنها از طریق وقف تأمین می شد. نکته قابل تأمل آن است که خیرین و نیکوکاران با اختصاص دارایی و اموالشان به صورت وقف، از مالکیت برآن اموال برای همیشه می گذرند و آنها را صرف امور عام المنفعه می کنند(برمر،۲۰۰۴:۱۲)[۷۰].
تمدن اسلامی در بها دادن به وقف تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است و در بسیاری از کشورهای غیراسلامی، به تبعیت از فرهنگ وقف در اسلام گام های بلندی در زمینه وقف دارایی ها برای اهداف بشردوستانه و توسعه ای برداشته شده است. در حال حاضر، درآمریکای شمالی، بسیاری از بنیادهای خیریه و مذهبی، جزء اموال موقوفه هستند و ده ها هزار بنیاد خیریه هم اکنون در آمریکا فعالیت دارند. دانشگاه آکسفورد تقریبا براساس الگوی اسلامی وقف پایه گذاری گردید که سابقه وقف دارایی و اموال برای توسعه مراکز آموزشی برای اولین بار در جهان اسلام متداول گردید و دانشگاه اسلامی الارهر مصر نیز از الگوهای موفق دانشگاه های جهان هست که بر پایه موقوفات بنیاد گذاری شد و از زمان تأسیس تاکنون بخش عمده ای از منابع مالی این مراکز آموزشی عالی اسلامی، از طریق منابع و دارایی های وقف شده خیرین تأمین می شود. وقف در کشورهای غربی به عنوان تولید اسلامی یا بنیاد دینداری مشهور است که شهروندان مسلمان با اختصاص دارایی و سایر موقوفات در برنامه های رفاه اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر تعهدات مذهبی شان را ادا می کنند تا رضایت پروردگار متعال را جلب نمایند. منشا این کنش خیرخواهانه و بخشش دارایی و اموال نشان از ظرفیت اعتقادی و ایمان اسلامی دارد که مسلمان با هدف قرب الهی و تأمین رضایت پرورگار دست به این اقدام نیکوکارانه می زنند و بخشی از اموال و دارایی هایشان را برای رفاه دیگران اختصاص
میدهند(کارن،۲۰۰۱)[۷۱].
تفاوت صدقه و وقف در آن است که صدقه معمولا اقدامی عادی است و شامل کمک های خیریه جاری و جزئی است، در حالی که وقف نوعی کنش داوطلبانه و اختیاری است که صاحبان سرمایه، بخشی از دارایی ها و اموال شخصی شان را برای فعالیت های خیریه وقف دائمی می کنند و از همین رو، وقف نوعی صدقه دائمی و مستمر است. به لحاظ ماهیت، وقف همانند سایر فعالیت های خیریه در قلمرو بخش داوطلبانه قرار دارد. اهداف و کاربردهای منافع حاصله از اوقاف می تواند صرف نهادهای آموزشی، یتیم خانه ها، ساخت و بهره برداری مساجد و گسترش سایر فعالیت های خیریه عام المنفعه شود(صادگ،۲۰۰۲)[۷۲].
انواع وقف
وقف مذهبی: اکثریت مساجد در جهان اسلام بیشتر از نوع وقف مذهبی هستند که توسط خیرین بنان گذاری شده اند. بعلاوه املاک و دارایی های اختصاص یافته برای مساجد، حوزه های علمیه و مدارس دینی از همین نوع موقوفات مذهبی هستند.
وقف انسان دوستانه: در وقف انسان دوستانه، موقوفات با هدف حمایت از فقرا و پیشبرد فعالیت های اجتماعی و منتفع ساختن توده مردم اختصاص می یابند. برای نمونه کتابخانه ها، مراکز آموزشی، خدمات بهداشتی، مراقبت از حیوانات، مراقبت از محیط زیست، فعالیت های توسعه فضای سبز، جاده سازی و … از این نوع موقوفات هستند.
وقف خانوادگی: نوع سوم وقف اشاره به وقوفاتی دارد که از سوی والدین به فرزندان و ورثه اختصاص می یابد و مازاد درآمد به دست آمده برای فقرا هزینه می شوند(کهف،۲۰۰۲)[۷۳].
جدول ۲-۵: عوامل اثرگذار بر اقدام به فعالیتهای خیرخواهانه و وقف
عوامل تعیین کننده خیرخواهی انگیزاننده ها فرایند وقف آثار ونتایج اجتماعی
دانشگاه های عام المنفعه
اعتقادات مذهبی
تقواوپرهیزگاری – ایمان قوی – قرب الهی
موسسات آموزشی خیریه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.