شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۱۰

هرچند کارآفرینان سنتی نیز رفتارهای اجتماعی دارند، به طور مثال به سازمان های غیر انتفاعی کمک مالی می کنند، از مواد اولیه و روش هایی استفاده می کنند که به محیط زیست آسیب نرساند و با کارمندان شان رفتاری احترام آمیز دارند، اما رفتار آن ها تنها به صورت غیرمستقیم با مسایل اجتماعی ارتباط دارد. کارآفرینان اجتماعی متفاوت هستند زیرا راهبردهای درآمدزایی آن ها به طور مستقیم به اهداف اجتماعی شان گره خورده است. به عنوان مثال آن ها افرادی را استخدام می کنند که از نظر جسمی، روحی یا مالی در مضیغه هستند و یا محصولات ماموریت- محوری تولید است. کارمندان سازمان های کارآفرینانه ی اجتماعی به طور عام ارزش بسیاری برای پاداش های غیر نقدی قایل هستند. از این رو در کارآفرینی اقتصادی و کارآفرینی اجتماعی رویکردهای مدیریتی متفاوتی نسبت به بسیج منابع مالی و منابع انسانی وجود دارد(خنیفر و همکاران،۱۳۹۲). سنجش بهرو وری، در کارآفرینی اجتماعی افزون بر سود اقتصادی، ارزش اجتماعی نیز باید اندازه گیری شود. معیارهای قابل سنجش مانند شاخص های مالی، سهم بازار و رضایت مشتری، سنجش میزان بهره وری کسب و کار اقتصادی را آسان می کنند. هدف اجتماعی کارآفرین اجتماعی سبب می شود که وی در سنجش میزان بهره وری با مشکل مواجه شود. افزون بر این ذی نفعان مالی و غیر مالی متعددی که سازمان کارآفرینانه ی اجتماعی بر آن ها متکی است تعداد و تنوع بیش تری دارند. که در نهایت منجر به پیچیدگی مدیریت این روابط خواهد شد. اندازه گیری « تغییرهای اجتماعی» نیز چالش برانگیز بوده و از این رو سنجش کارایی اثر گذاری های اجتماعی یک متمایز کننده ی اساسی است(آیستین، اسکیلم،۲۰۰۶)[۲۳].
تفاوت های دیگر نیز بین این دو سازمان وجود دارد:
ارزش ها و ایدئولوژی ها موضوعات محوری در سازمان های کارآفرینانه اجتماعی و فعالیت سازمانی اغلب در شرایط ایدولوزیکی و ارزشی توجیه شده است. این ویژگی در بیشتر سازمان های کارآفرینانه اقتصادی کمتر به چشم می خورد.
فعالیت های محوری در سازمان های کارآفرینانه اجتماعی در مرزهای سازمانی است و رویدادهای خارج از سازمان اغلب مهم تر از رویدادهای درون سازمانی هستند. به طوری که هر هدف و ماموریتی می تواند بوسیله رویدادهای خارجی تغییر کند. این موضوع در سازمان در سازمان های کارآفرینانه اقتصادی کمتر وجود دارد.
اختیار تصمیم گیری تخصیص منابع در سازمان های کارآفرینانه اجتماعی ممکن است به صورت بیرونی صورت گیرد. مالکیت از نظر دارایی ها و سرمایه های سازمانی ممکن است همجنین به صورت بیرونی باشد. گروه های مشتریان ممکن است بر مسیر سازمان تاثیر بگذارند. در سازمان های کارآفرینانه اقتصادی اگر چه قسمتی از تامین بودجه به صورت بیرونی است، ولی اختیار تصمیم گیری بطور زیادی درونی است و عمدتا بوسیله نیاز درونی و سپس بوسیله تقاضای گروه مشتریان هدایت می شود.
موفقیت در سازمان های کارآفرینانه اجتماعی معمولا با گزاره های تغییر کیفیتی به جای گزاره های رشد کمیتی مورد اندازه گیری و سنجش قرار می گیرد( میرک زاده، بهرامی۱۳۹۰).
ویژگی های عمومی سازمان های کارآفرینانه اجتماعی کوچک و سازمان های کارآفرینانه اقتصادی عبارتند از:
تلاش های محلی در ایجاد محصولات و خدمات مبتکرانه را بوجود می آورند که معمولا بطور محلی ایجاد شده اند.
تجربه می کنند و اغلب طرق مختلف آزمون کردن را می سازند و از تنوعی از رویکردها برای رسیدن به روش های قابل کاربد استفاده می کنند.
هر دو دارای رهبرانی هستند که دارای تعهد بسیار بالا به کسب و کارشان هستند.
هر دو حداقل در آغاز کار، دستیابی به نیازهای مردم محلی را جستجو می کنند و بطور وسیع بوسیله آنها مورد حمایت قرار می گیرند( میرک زاده، بهرامی۱۳۹۰).
۲-۲-۲ تأمین مالی
از جمله عوامل مهم و کلیدی در رشد اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه، تجهیز منابع مالی به مظور تأمین نیازهای فعالیت های اقتصادی موثر است و در این ارتباط کشورهای جهان سعی بر آن دارند تا ضمن بسط و توسعه نظام مالی توانمند و پویا و ایجاد تغییرات متنوع متناسب با زمان و نیاز، در راستای افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی گام بردارند. منظور از منابع مالی، منابعی است که با استفاده از ابزارهای تأمین مالی چه به صورت مستقیم(نقدی) و چه به صورت غیرمستقیم، حاصل می آید. و هدف نظام مالی در حقیقت ایجاد رابطه منطقی بین دارندگان وجوه(سرمایه گذاران) و کسانی که نیاز به تأمین مالی دارند،(سرمایه پذیر) می باشد. این روش ها در نهایت تبدیل به سرمایه می گردند(درگاهی،۱۳۸۵).
کارآفرینی فرآیند اشتغال زایی و کسب سود از ترکیب ارزشمند منابع می باشد. پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنیای امروز که البته با تحولات سریع محیط بین الملل و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهروری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود. در این بین بدست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تأمین مالی کافی کسب و کارهای نو پا هرگز به موفقیت نخواهد رسید و کمبود سرمایه گذاری موجب بسیاری از شکست ها در کسب و کار جدید محسوب می گردد. از این رو می توان طیف گسترده ای از منابع مالی(با امکان پذیری و هزینه های گوناگون).، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روش های متفاوتی برای طبقه بندی آنها پیشنهاد شده است(آقاجانی و همکاران،۱۳۸۸).
۲-۲-۳ انواع تقسیم بندی روش های تامین منابع مالی
انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دسته ی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی(سود انباشته) و منابع خارجی(تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و انتشار سهام جدید) تقسیم می شود)ون هورن،۱۳۷۱).
بر اساس نظر مودیگلیانی و میلر (۱۹۵۸) تحت شرایط فرضی خاص، چگونگی تأمین مالی و در نتیجه ساختار سرمایه ی شرکت، تأثیری بر ارزش شرکت نداشته است(ون هورن،۱۳۷۱). بر اساس نظر آنان به دلیل انجام فرآیند آربیتراژ، ارزش شرکت به چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ارتباط نداشته است.
مایر(۱۹۸۹) ساختارهای مالی شرکت ها را در هشت کشور مختلف صنعتی طی دوره ی ۱۹۷۰-۸۵ بررسی و مقایسه ی کرد. در مطالعه ی دیگر سینگ و حمید(۱۹۹۲) و سینگ(۱۹۹۵)، روش های تأمین مالی پنچاه کشور توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند. نتایج اصلی این مطالعه به صورت زیر است.
شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه، بیشتر از منابع خارجی برای تأمین مالی استفاده می کنند.
شرکت های واقع در کشورهای در حال توسعه، برای افزایش خالص دارایی های خود بیشتر به انتشار سهام جدید روی می آورند.
کوربت و جنکینس(۱۹۹۴)، در مطالعه ای روش های تأمین مالی کشورهای توسعه یافته را در دوره ی ۱۹۷۰- ۸۹ بررسی کردند. همچنین دمیروک کانت و ماکسی موویچ(۱۹۹۶)، ساموئل(۱۹۹۶) و سرلیتس و پینو(۲۰۰۴) در زمینه نظریه ی تأمین مالی و ساختار سرمایه ی شرکت ها پژوهش هایی داشته اند. سازمان های خیریه، شرکتهای سودآور و سازمانهای عمومی به طور یکسان همه با یک مشکل اساسی روبه رو هستند:
کارآفرینان اجتماعی چگونه می توانند از منابع برای دستیابی به مأموریت و اهداف سازمان استفاده کنند؟ درآمد ساختار سازمان های خیریه پیچیده تر از سازمانهای سودآور و سازمانهای عمومی هستند، و سازمانهای اجتماعی به طور معمول ترکیبی از منابع درآمد مختلف است است که عبارتند از:
منشأ، (بخش دولتی، بازار، سرمایه، سازمانها، منابع منحصربه فرد).
نوع، ( پولی یا جنسی به عنوان مثال، زمان؛ کالا، خدمات).
هدف، ( انتقال مانند هدایا، کمک های مالی، و یا مبادلات کالا و خدمت برابر پول و معاملات دیگر).
تشریفات( مبادلات مبتنی برقرارداد، انتقال معاملات، کمک های مالی رسمی).
منبع (کمک های مالی، هزینه های کاربر، فروش کالا و خدمات).
محدویت( بودجه محدود و یا نامحدود(آنهیر،۲۰۰۵)[۲۴].
طبقه بندی ها بیشتر بوسیله منشأ و منبع معرفی می شوند و معمولا مورد استفاده قرار می گبرد که عبارتند از:
هزینه های عمومی که شامل:
کمک های مالی، قراردادها، مشارکت مستقیم دولت در حمایت از فعالیت های سازمان و برنامه های خاص
نقل و انتقالات قانونی، مشارکت مثلا مشارکت دولت که برای پشتیبانی از سازمان در اجرای برنامه های عمومی لازم الاجرا خواهد بود، و
پرداحت شخص ثالث، پرداخت و بازپرداخت های عیر مستقیم دولت به سازمان برای ارائه خدمات به افراد ( بیمه بهداشت و درمان، پرداخت برای مراقبت روز).
بخش خصوصی که شامل:
تخصیص موسسه خیریه، کمک های مالی به اعضای موسسه، عملیات موسسه، انجمن ها
کمک های مالی کسب و کارها یا شرکت ها، که به طور مستقیم توسط شرکتها یا کسب و کارها ارائه شود.
کمک های فردی، کمک های مستقیم که توسط افراد ارائه می شود.
هزینه های خصوصی و مسولیت ( هزینه برنامه): که در اصل شامل چهار نوع کسب و کار یا درآمد تجاری است.
هزینه های خدمات: هزینه هایی که مشتریان به نمایندگی ها برای ارائه خدماتی که فراهم می کنند پرداخت می کنند (هزینه های بهداشت و مراقبت روزانه).
حق عضویت، هزینه های مالیاتی که اعضا به یک سازمان به عنوان یکی از شرایط عضویت پرداخت می کند معمولا سازمانها هزینه هایی را برای خدمات خاص در نظر نمی گیرند..
درآمد حاصل از فروش محصولات: که شامل درآمد برای فروش محصولات یا خدمات و درآمد برای شرکتهای تابعه.
درآمد سرمایه گذاری: به عبارت دیگر درآمدی که از سرمایه گذاری به دست می آید(آنهیر،۲۰۰۵).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.