شمال غرب ایران

خاطری را سبب تسکین است
پروین در ادبیات معاصر ایران جایگاه رفیعی دارد.
چنانکه میدانیم، زنان شاعری مانند مهستی محبوبۀ سلطان سنجر سلجوقی، در ایران کم نبودهاند؛ و بعد از پروین هم زنانی شاعر و نویسنده، در کنار مردان و گاهی دوش به دوش آنان، جای گرفتـهاند. اما پروین نه با گذشتگان و نه با آیندگان قابل مقایسه نیست. او از خود و خواهشهای نفس خود و از دلبری و دلربایی زنانه سخن نمیگوید. از مکاتب فلسفی آگاه نیست و قصد تبلیغ و ترویج مرام و مسلک خاصی را ندارد، بلکه خطیب و مبلّغ افکار جدید است و از شعر و هنر خود، تنها چشم اصلاحات اخلاقی و اجتماعی دارد.
شعـر پروین با مضامین نو و با علاقه و دلسوزی به حال بینوایان ممتاز است. او مدافع حقوق رنجبـران و رنجدیدگان و شریک درد و غم زحمتکشان و کشاورزان و به طور خلاصه، سخنگوی پرشور و پابرجای تیـرهبختان است.
پروین از دایرۀ شعر استادان قدیم، قدمی فراتر ننهاده و هیچگونه دخل و تصرّفی در سبک و شیوۀ قدما نکرده است. هنر بزرگ او در آن است که توانسته است افکار و عقاید جدید را با متانت و استحکام و لطف بیان، در همان قالبهای معمول و معهود عروض فارسی بریزد.
ملک الشّعرای بهار در مقام معرفی شعر پروین گفته است:
شعر پروین ترکیبی است از دو سبک و شیوۀ لفظی و معنوی آمیخته با سبکی مستقل، و آن دو یکی شیوۀ شعرای خراسان است، خاصّه استاد ناصر خسـرو، و دیگر شیوۀ شعرای عراق و فارس است، به ویژه شیخ مصلحالدین سعدی؛ و از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفا است، و این جمله با سبک و اسلوب مستقلی که خاص عصر امروزی و بیشتر پیرو تجسّم معانی و حقیقتجویی است، ترکیب یافته و شیوهای بدیع به وجود آورده است.
بهار به گفتههای خود افزوده است:
در ایـران که کانون سخن و فرهنگ است، اگر شاعرانی از جنس مـرد پیدا شـدهاند که مایۀ حیرتاند، تعجب نیست، اما تا کنون شاعری از جنس زن که دارای این قریحه و استعداد باشد و با این توانایی و طی مقدمات تتبّع و تحقیق، اشعاری چنین نغز و نیکو بسُراید از نوادر محسوب و جای بسی تعجب و شایستۀ هزاران تمجید است.
در اشعـار پروین یک نوع دلتنگی و ملال خفیف نهفتـه است. این همان لحن قناعت و غنای عرفانی قدیمیهاست که در نشیدههای پروین خزیده و با یک غنّۀ زیادهطلبی و اعتراض ملایم بیان گردیده است.
زبان پروین با وجود رعایت کامل تکنیک قویم و مستحکم شعر کلاسیک، ساده و روان و بسیار زیبا و دلنشین است. این اشعار را میتوان بدون احساس خستگی خواند و لذت برد.
از مختصّات شعر پروین، صفا و خلوص و جودت فوقالعاده، تصویر زندۀ طبیعت، تنوع و تجدد در اندیشه و وارستگی از عقاید رایج و حاکم بر جامعه است؛ و همین صفات است که شعر او را با وجود تتبّع از سبک و روش پیشینیان، یک نوع اصالت و استقلال بخشیده و به هر زبانی قابل ترجمه ساخته است…
قسمت عمدۀ اشعار پروین، به صورت قصّه سروده شده و غالباً به شیوۀ «مناظره» است که از بزرگترین طرز سخنگویی شمال غرب ایران بوده و در زیر سبک خراسانی محکوم به زوال شده و به عقیدۀ ملکالشعرای بهار، خانم پروین در قطعات جاوید خود آن را دوباره زنده کرده است…
در قصّههای پروین، انسانها، جانوران، پرندگان و حتی مواد و اشیاء جامد و بیجان ـ محتسب و مست، سوزن و دوک، قطره و شبنم، لاله و نرگس، گل و خار، سگ و گربه، گنجشک و کبوتر، پیرهن و سوزن، تابه و دیگ، عدس و ماش، نخود و لوبیا، سیر و پیاز، شانه و آیینه، تیر و کمان، دیوانه و زنجیر، پایه و دیوار، آب و آسیا، تله و موش ـ همه به طرز جالبی با هم سخن میگویند و از گفت و شنود آنها نتایج اخلاقی و آموزشی گرفته میشود. اشعار دیگر پروین هم به طور کلی جنبۀ تعلیماتی دارد و غرض از آنها بیان مکارم اخلاق و دعوت به سعی و عمل و فضل و کمال و امید حیات و خلاصه پند و اندرز دادن و آموختن و یاد دادن است و شکل و فرم و قالب جز وسیله و ابزاری برای تأمین این منظور نیست.»(یحیی آرین پور، 1382: 539ـ 543)

2ـ 3. ترجمۀ بابالحکایات
احمد شوقی
أنْتَ و أَنا
تو و من
***
1ـ یُحکـونَ أنَّ رجلاً کُــرْدِیَّا کان عظیمَ الجسمِ هَمْشَریَّا
ترجمه ـ آوردهاند که مردی از طایفۀ کُردها که بسیار قوی هیکل و قلدر بود.
2ـ و کان یُلقِی الرُّعبَ فی القلوبِ بکَثرَهِ السّلاحِ فی الجُیوبِ
ترجمه ـ به خاطر سلاحهای زیادی که با خود داشت، ترس و وحشت در دلهای مردم افکنده بود.