شبکههای اجتماعی

مقولات فرعی
مقوله عمده
1
حمایتهای خانوادگی
سرمایه اجتماعی
2
حمایتهای شبکههای دوستان و آشنایان
3
عضویت در شبکههای اجتماعی
حال در زیر، به توضیح مقولات فرعی مرتبط با این مقوله پرداخته میشود:
4-3-2-2-1. حمایتهای خانوادگی
خانواده میتواند اولین و مهمترین گروهی باشد که فرد با عضویت در آن از حمایتهای اعضایش، خصوصاً در لحظات دشوار زندگی بهرهمند میگردد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که حمایتهای خانواده، نقش بسزایی در تسهیل بازسازی زندگی پس از طلاق دارد. این در حالی است که افرادی که از چنین حمایتهایی برخوردار نیستند بازسازی زندگیشان با دشواریهای چشمگیری روبرو خواهد شد. در این میان، حمایتهای خانوادگی میتواند شامل حمایتهای مالی، عاطفی، روانی و اجتماعی باشد. هر چه افراد از حمایتهای بیشتری برخوردار گردند، به تبع آن، بازسازی آسانتری را از سر خواهند گذراند.
سحر، 24 ساله میگوید:
“وقتی شنیدن میخوام طلاق بگیرم نماز شکر خوندن، بابام اتاقم رو مثل خونه برام درست کرده بود که توش احساس امنیت کنم(حمایت روانی خانواده)، تا الانم حساب بانکیام رو کمتر از 500 تومن نذاشته(حمایتهای مالی خانواده)،‌ میگه خونه شوهرتام بری باز نمیگذارم آب توی دلت تکون بخوره(حمایتهای عاطفی خانواده).”
این در حالی است که برخی از کنشگران، نه تنها از حمایتهای خانواده برخوردار نیستند بلکه حضور خانواده، مشکلی مضاعف برای آنان ایجاد میکند؛ چرا که در چنین حالتی، خانواده ممکن است تحت تأثیر فرهنگ جنسیتی جامعه و نگاه منفی به طلاق قرار گیرند و سوژه را تحت فشار بیشتری قرار دهند.
نسترن، 32 ساله که از حمایتهای خانواده بهرهای نبرده است اینگونه زندگی خود را روایت میکند:
“خانوادم هیچ وقت ساپورتم نکردن حتی از لحاظ عاطفی(عدم حمایت عاطفی خانواده)؛ این 9 سال هم اونا نمیذاشتن جدا بشم(عدم حمایت خانواده در طلاقِِ سوژه)، بعدشم الان مدام میگن برو با هر کی که میاد شوهر کن(فشار روانی از سوی خانواده)… بابام پشت سرم حرف میزنه، یه بار به خواهرم گفته من خودفروشی میکنم خرجمو در میارم(برچسب خوردن و عدم حمایت روانی و اجتماعی از سوی خانواده)؛ برای من خیلی سنگینه این حرفا، با وجودی که من یه زن خوش چهره و جذابم اما در این چند سال یه بار هم هرز نرفتم … تا به حال یه بارم از من نپرسیده که پول دارم یا نه(عدم حمایت مالی خانواده).”
لزوم حمایتهای خانوادگی خصوصاً برای زنان، که میتوانند از جهاتی آسیبپذیرتر از مردان باشند بسیار احساس میشود. حمایتهای خانواده، میتواند منجر به افزایش احساس امنیت در زنان گردد.
شیما، 40 ساله نیز میگوید:
“خوشبختانه برای من مشکلی تا به حال پیش نیومده. نه توی فامیل و نه توی اجتماع. چون همه میدونن من یه زن مطلقه مستقل نیستم، من یه زن مطلقه با خانواده هستم و با اونا زندگی میکنم(حمایت اجتماعی خانواده).”
4-3-2-2-2. حمایتهای شبکههای دوستان و آشنایان
علاوه بر حمایتهای خانواده که نقش پررنگی در تسهیل بازسازی زندگی پس از طلاق سوژهها دارد، سایر دوستان و آشنایان نزدیکِ فرد نیز میتوانند به نحوی او را با حمایتهای خود یاری رسانند.