شاهنشاهی هخامنشی

– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص463.
– جوکار قنواتی: پیشین، ص25.
– یونانیان قدیم ناحیه ارگان تا قسمتی از خاک بختیاری را اوکسیان یا اوکسین می گفتند. این ولایت در همسایگی شوش واقع است و تا مدخل پارس (تنگ تکاب) امتداد می یابد و بین آن و سوزیان( یعنی خوزستان) معبری است.
– افضل الملک: پیشین، ص341-339؛ رضا، جوکار قنواتی: شناسنامه بهبهان، انتشارات توفیق، بهبهان، چاپ دوم، 1383، ص25-27؛ سرپرسى، سایکس: تاریخ ایران‏، ترجمه: سید محمد تقى فخر داعى گیلانى‏، انتشارات افسون، تهران، چاپ هفتم، 1380، ج1، متن، ص 347-348.
– Ariobarzane
– حسن، پیرنیا و عباس، اقبال آشتیانى‏: تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه‏، انتشارات خیام، تهران، چاپ نهم، 1380، متن‏ایران‏قدیم، ص 116؛ جوکار قنواتی: پیشین، ،ص27-29؛ عزیز الله، بیات:‏ تاریخ تطبیقى ایران با کشورهاى جهان، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1384،‏ ص: 24؛ حسن، پیرنیا: تاریخ ایران باستان‏، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ اول ، 1375، ج‏2، ص 1413-1415؛ سایکس: همان، متن‏، ج‏1، ص 348؛ محمد ابراهیم، باستانی پاریزی: « اقلیم پارس»، مجله یغما، شماره 211، بهمن 1344، ص612؛ اقتداری: پیشین، ص376-381.
– افضل الملک: پیشین، متن، ص 338-339.
– حسین قلی، ستوده: « قلمرو شاهنشاهی هخامنشی»، مجله بررسی های تاریخی، شماره ویژه، مهرماه 1350، ص82، و 99.
– طبری: پیشین، ج2، ص 580-583.
– خره به معنای روشنی است.
– اصطخری، ابواسحق ابراهیم: مسالک و ممالک، ترجمه محمدبن اسعدبن عبدالله تستری، به کوشش: ایرج افشار، مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، شماره 52، 1373، ص85؛ ابن فقیه: پیشین، متن، ص17؛ حسینی فسائی: پیشین، ج2، ص900-899؛ بارتولد: پیشین، ص173-174؛ مستوفی قزوینی: پیشین، ص113؛ یاقوت الحموی: پیشین، ج4، ص227؛ لسترنج، گای: جغرافیای تاریخی سزمین های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ سوم، 1367، ص267-268؛ یوسف رحیملو، و علی سالاری شادی: « سیر تاریخ نگاری محلی استان فارس»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( دانشگاه اصفهان) ، شماره4، بهار1384، ص2؛ شبانه: پیشین، ص48-49.
– لسترنج: پیشین، ص290.
– گاوبه: پیشین، ص10.
– اصطخری: پیشین، ص84،
– اکرم بهرامی: پیشین، ص270-271؛ گاوبه: پیشین، ص10.
– اکرم بهرامی: همان، ص270-271؛
– نعمت الله صفری فروشانی: « درآمدی بر صلح نامه های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایران»، مجله تاریخ اسلام، شماره2، تابستان 1379، ص54.
– مقدسی: پیشین، ج‏2، ص 632.
– بارتولد: پیشین، ص182.
– بارتولد: همان، ص173-174؛ رحیملو، سالاری شادی: پیشین، ص2.
– بارتولد: همان، ص174.
– ابن مسکویه: پیشین، ج‏1، ص 116-117. 
– یان، ریپکا: تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه‏، ترجمه: عیسى شهابى‏، انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران‏، چاپ اول، 1381، ص189-192؛ ملایری: پیشین، ج‏4، ص 83؛ داود، الهامی: « حفظ آثار فرهنگی ایران در پرتو گذشت مسلمانان»، درسهایی از مکتب اسلام، شماره 7، مرداد1351، سال سیزدهم، ص56-57.
– آرتور، کریستین سن: ایران در زمان ساسانیان، ترجمه: رشید یاسمی، ناشر دنیای کتاب، تهران، چاپ ششم، 1368، ص363.