شاخص های کالبدی

تجهیزات و امکانات شهری تعداد پارک عمومی به ازائ هر 10هزار نفر 7 9 266.2 8.32
تعداد توالت های عمومی به ازائ هر 10هزار نفر 6 9 239 7.47
تعداد ایستگاههای آتشنشانی به هر 10هزار نفر 6 9 249.9 7.81
دفاتر خدماتی به ازاء هر10هزار نفر 6 9 229.1 7.16
تعداد اماکن ورزشی به هر10هزار نفر 6 9 233 7.28
تحلیل امتیازات و ارزش های شاخص ها در ابعاد مختلف نیز نشان می دهد که تضاد آراء چندانی بین نخبگان در ارتباط با شاخص های انتخابی وجود ندارد و شاخص های انتخاب شده از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار است(جدول 3-11).
جدول (3-11):متوسط ارزش نهایی شاخص ها در ابعاد چهارگانۀ پایداری از دیدگاه خبرگان
ابعاد پایداری طبیعی اجتماعی-فرهنگی اقتصادی کالبدی-زیرساختی
مجموع امتیازات 3825 5925 3445 3481
متوسط ارزش نهایی 7.47 7.75
7.69
7.6
مأخذ: نگارندگان
همان طورکه ملاحظه می گردد، متوسط ارزش شاخص ها برابر7.62 امتیاز بوده و شاخص های اجتماعی-فرهنگی با 7.75 از بالاترین امتیاز برخوردارند. شاخص های اقتصادی با 7.69 امتیاز در رتبه ی دوم قرار دارند و شاخص های کالبدی-زیرساختی و طبیعی به ترتیب با 7.6 و 7.47 در رتبه های سوم و چهارم جای دارند.
3-19- روش شناسی تحلیل داده های پایداری
اطلاعات گردآوری شده از طریق روش های پیمایشی و اسنادی مرتبط با هر کدام از شاخص ها، معیارها و مولفه ها در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پس از طبقه بندی جهت آماده سازی برای وارد کردن به مدل های سنجش پایداری(مدل بارومتر پایداری و مدل پرسکات و آلن) در چند مرحله به شرح زیر مورد پردازش قرار می گیرند:
تهیه جدول داده های خام: در این مرحله داده های اولیه که از طریق روشهای اسنادی و میدانی جمع آوری شده اند، در یک جدول و با توجه به شاخص ها طبقه بندی می گردند.
تهیه جدول داده های همسو: برخی از شاخص های موجود در جدول داده های خام با هم همسو نیستند. به طور مثال، نرخ اشتغال شاخصی مثبت بوده که ارزش بالای آن واجد ارزش است و نرخ بیکاری شاخصی منفی است که ارزش کمتر آن مد نظر است. لذا از طریق معکوس کردن شاخص های منفی تمام داده ها همسو می شوند. در جدول داده های همسو در این تحقیق ارزش بیشینه هر شاخص مطلوبترین حالت آن شاخص محسوب می گردد.
تهیه جدول داده های هم مقیاس: هر کدام از شاخص های موجود در جدول داده ها دارای واحد متفاوتی هستند؛ لذا باید از طریق بی مقیاس کردن آنها امکان مقایسه و بررسی تطبیقی آنها را فراهم آورد. در این بررسی از طریق روش بی مقیاسی فازی شاخص های موجود بی مقیاس شده اند.

در این فرمول که برای بی مقیاس کردن شاخص های با جنبه مثبت به کار می رود برابر ارزش شاخص iام، برابر کمینه شاخص iام و برابر بیشینه شاخص iام می باشد.