شاخص های توسعه پایدار

3-16- شاخص های توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………103
3-17- ویژگی شاخص ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..105
3-18- شاخص های پژوهش و فرایند انتخاب آنها…………………………………………………………………………………………………107
3-18-1- گام اول: شناسایی اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………109
3-18-2- گام دوم: تبیین معیارهای طراحی و انتخاب شاخص های پایداری………………………………………………………………..110
3-18-3- گام سوم: مؤلفه های مبنایی توسعه پایدار شهرهای کوچک………………………………………………………………………….111
3-18-4- گام چهارم: رهیافت ها و چارچوب سازماندهی و توسعه شاخص های پایداری شهرهای کوچک…………………….112
3-18-5- گام پنجم: سنجش شاخص ها از دید خبرگان کشور………………………………………………………………………………….113
3-18-6- گام ششم: محاسبه ی ارزش نهایی شاخص ها بر اساس نظریات خبرگان علمی…………………………………………….115
3-18-7- گام هفتم: استخراج شاخص های نهایی برای سنجش و ارزیابی پایداری………………………………………………………116
3-19- روش شناسی تحلیل داده های پایداری……………………………………………………………………………………………………..124
فصل چهارم
شناخت منطقه مورد مطالعه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………128
4-1- مطالعات طبیعی استان………………………………………………………………………………………………………………………………..128
4-1-1- موقعیت جغرافیایی استان……………………………………………………………………………………………………………………….128
4-1-2- ویژگیهای اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………………………….130
4-1-3- نقش عوامل طبیعی در استقرار و توزیع سکونتگاههای شهری استان ……………………………………………………………131
4-1-3-1- توزیع و استقرار سکونتگاههای شهری بر اساس منابع آبی………………………………………………………………………..132
4-1-3-2- توزیع و استقرار سکونتگاههای شهری بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیک…………………………………………….133
4-1-3-2-1- قابلیت اراضی، جنس خاک و پراکنش شهرها……………………………………………………………………………………….135
4-1-3-2-2- توزیع و استقرار شهرها بر اساس ویژگی های توپوگرافی……………………………………………………………………..137