شاخص های توسعه پایدار

جدول6-15: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک ساحلی استان مازندران……………………………………282
جدول6-16: استراتژی ها و راهکارهای بازنگری برای توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران………………………282
جدول6-17: استراتژی ها و راهکارهای تهاجمی برای توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران………………………284
شکل1-1: مدل فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل2-1: رسالت نظریه ای پایداری: برقراری توازن میان ابعاد و اهداف متعارض توسعه………………………………………….47
شکل 2-2: پیوند و هم پوشانی اجزای پایداری…………………………………………………………………………………………………….48
شکل 2-3: دیدگاهها و نظریات مرتبط با توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………..50
شکل2-10: مدل مفهومی-نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………75
شکل2-5: روش تحقیق نظری و عملی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..76
شکل(3-1): قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………80
شکل (3-2): ناحیه بندی پیشنهادی شهرهای نمونه برای تحلیل پایداری ……………………………………………………………….83
شکل3-3: ادغام سیاستها برای توسعه پایدار منطقه ای………………………………………………………………………………………….91
شکل3-4: تخم مرغ پایداری پرسکات و آلن……………………………………………………………………………………………………..100
شکل 3-5: رادار پایداری سیسیلا وانگ…………………………………………………………………………………………………………….102
شکل3-6: رویکردهای موجود در ارتباط با انتخاب شاخص های توسعه پایدار………………………………………………………103
شکل(3-7): مراحل استخراج و انتخاب شاخص های سنجش پایداری شهرهای کوچک استان مازندران…………………..106
شکل (3-8). فرایند طراحی شاخص های توسعه پایدار شهرهای کوچک……………………………………………………………….107
شکل (3-9). معیارهای انتخاب شاخص های پایداری………………………………………………………………………………………….109
شکل (3-10): ابعاد و مؤلفه های اساسی توسعه ی پایدار………………………………………………………………………………….. 110
شکل3-11: فرایند تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..124
شکل 4-1: نقشه موقعیت استان مازندران در کشور……………………………………………………………………………………………..126
شکل 4-2: نقشه تقسیمات استان مازندران به تفکیک شهرستان…………………………………………………………………………127