متن کامل – سیستم ثبت نام کانون فرهنگی آموزش مشهد- قسمت ۷

دکمه پشتیبان

با زدن این دکمه نیز وارد فرم مجزای دیگری می شویم که خود این فرم نیز به عنوان سیستم ثبت نام پشتیبانان عمل می کند و خود شامل زیر دکمه هایی به نامهای نمایش لیست پشتیبانها، پشتیبان جدید، تغییر مشخصات پشتبیان، خذف پشتیبان و خروج می باشد.
 
شکل شماره ۶

  1. نمایش لیست پشتیبان ها

با زدن این دکمه یک فرم جداگانه دیگر به نام مشخصات پشتیبان ها ظاهر می شود که شامل یک جدول می باشد که اطلاعات داخل جدول poshtiban.bd در بانک اطلاعاتی را در خود وارد و کلیه پشتیبان های موجود در بان کرا می توان در این فرم دید.
 
شکل شماره ۷

  1. پشتیبان جدید

برای ثبت نام، پشتیبان جدید، از این دکمه استفاده می کنیم که بازدن آن یک صفحه در همان فرم، باز می شود و اطلاعات پشتیبان جدید را می گیرد و سپس با دکمه های ثبت و انصراف که در این صفحه تعبیه شده است می توانیم فرد مورد نظر خود را ثبت نام کرده و یا از انجام آن انصراف دهیم.
شکل شماره ۸

  1. تغییر مشخصات پشتیبان

اگر در هنگام ثبت نام پشتیبان اشتباهی رخ داده باشد و یا تلفن پشتیبان صفر ذکر شده باشد و قصد دادن تلفن صحیح را داشته باشیم از این دکمه استفاده می کنیم، که بعد از زدن آن ابتدا صحفه کوچکی باز شده و نام پشتیبان موردنظر را سئوال می کند بعد از انتخاب نام و تأیید همان صفحه ثبت نام پشتیبان به صورتی که تمام عناصر فعال و قابل ویرایش اند باز شده و ما می توانیم تغییرات خود را انجام دهیم.
شکل شماره ۹

  1. حذف پشتیبان

برای حذف کردن یک پشتیبان استفاده می شود ولی تفاوتی که حذف پشتیبان با حذف داوطلب دارد این است که در حذف پشتیبان باید ابتدا داوطلبانی را که زیر نظر آن کار می کنند رابه یک پشتیبان جایگزین که شرایط آن از نظر رشته و گروه با پشتیبان
شکل ۱۰
قبلی موافق باشد، تحویل دهیم و بعد خود پشتیبان را حذف نماییم.
برای این کار صفحه ای باز می شود و شرایط رشته و گروه و جنسیت پشتیبان را سئوال کرده و طبق همین شرایط در قسمت پشتیبان جایگزین افرادی را نشان می دهد که با انتخاب آنها و سپس زدن دکمه تأیید، عمل حذف پشتیبان انجام می گیرد.
باید دقت کنیم که اگر در این مرحله نام خانوادگی پشتیبان جایگزین و پشتیبان مورد حذف را وارد نکنی عمل حذف انجام نخواهد شد و پیغام خطایی ظاهر می شود.

  1. خروج

دکمه خروج برای خارج شدن از صفحه پشتیبان و بازگشت به فرم اصلی یعنی همان سیستم ثبت نام می باشد.

دکمه راهنما

  برای آشنایی بیشتر با دکمه های صفخحه سیستم ثبت نام و نحوه عملکرد نرم افزار این دکمه طراحی شده است. به عبارت دیگر این دکمه همان معرفی نرم افزار است که به صورت پویا درخود سیستم تعبیه شده است.

شکل شماره ۱۲

شکل شماره ۱۱

دکمه خروج

این دکمه خروج اصلی و کامل از نرم افزار می باشد که با کلیک کردن ان از کل سیستم ثبت نام خارج می شویم و برنامه به طور کامل از حالت اجاریی بیرون می آید.
۳-۳- عناصر موجود در این فرم و فرمهای وابسته به آن
در این فرم و فرمهای وابسته به آن از عناصری مثل label ها، butten ها، Bitbtn ها و panel ها برای سوئیچ کردن بین صفحات و فرمهای مختلف استفاده شده است. همچنین برای برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی و ثبت و حذف دادهها از عنصرdbedit استفاده شده است.
برای ایجاد جدول و مشاهده محتویات بانک اطلاعاتی از dbgrid استفاده شده است و برای ایندکس کردن جدول ضمن اینکه فیلد مورد نظر را در بانک اطلاعاتی ایندکس ثانویه تعریف کرده ایم برای نمایش وکارکردن باآنها از radio button استفاده کرده ایم.
در قسمتهایی هم که مربوط به انتخاب جنسیت، مذهب و زبان و سهمیه بوده از همین عنصر radio button استفاده کرده ایم.
در جاهایی که نیاز به تعیین رشته و گروه و نام خانوادگی و … بوده از combobox استفاده شده است. و در فرم راهنما از panel,image,label و برای نوشتن متون راهنمای دکمه ها از عنصر memo استفاده شده است.
فصل پنجم

مستندات پیاده سازی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.