سیستم ارزیابی عملکرد

تصمیمات برنامهریزی نشده
اعتماد کم
سیستم ارزیابی عملکرد نامشخص
سیستم پاداش برد و باختی
سیستم تصمیمگیری مبتنی بر بروکراسی
فشار برای عملکرد عالی
زیاد
رفتار سیاسی
کم ر سیاسی

زیاد
رفتار سیاسی
کم

شکل 2-10 .عوامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی
2-4-8-4- سطوحعمل سیاسی در سازمان
گرچه بیشتر رفتارهای سیاسی در سطح فردی رخ میدهد، ولی میتوانند در سطوح گروهی یا سازمانی نیز صورت پذیرند (کریتنر و کنیکی،2001). هر سطح نیز ویژگیهای برجسته خاص خود را دارد. در سطح فردی، افراد به دنبال منافع فردی خود هستند. ولی ابعاد سیاسی
ائتلافها و شبکهها به روشنی عمل سیاسی در سطح فردی نیست. در قالب سازمان نیز، یک ائتلاف یک گروه غیر رسمی است که برای پیگیری یک موضوع به هم پیوستهاند. ائتلافها میتوانند با عضویت در گروه غیر رسمی تقارن داشته یا نداشته باشند (رابینز و جاج، 2008).
شکل2-11 . سطوح عمل سیاسی درسازمان(کریتنر و کنیکی، 2001)
2-4-8-5- دیدگاه‌های مربوط به سیاست درسازمان
دو دیدگاه غالب رایج در مورد سیاست سازمانی عبارتند از دیدگاهی که بر گرفته از فلسفه ماچیاولی است و سیاست را بر حسب علائق فردی و استفاده از ابزار تأئید نشده تعریف می‌کند. در این حالت سیاست سازمانی عبارت است از مدیریت نفوذ برای رسیدن به اهدافی که توسط سازمان مجوز ندارند یا بدست آوردن و تحقق اهداف دارای مجوز از طریق ابزار نفوذ بدون مجوز امکان پذیر است. افراد معمولاً سیاسی محسوب می‌شوند و این زمانی است که آنها به دنبال اهداف خود یا استفاده از ابزاری هستند که توسط سازمان به آنها اجازه استفاده از آن داده نشده یا محدودیت های قانونی مانعی برای آن محسوب می‌شوند.
دومین دیدگاهی که وجود دارد با سیاست به عنوان یک کارکرد لازم و ضروری که از تفاوتها در علائق فردی افراد ناشی می‌شود برخورد می‌کند. در این حالت سیاست سازمانی هنر مصالحه خلاق در بین علایق رقیب است. سیاست سازمانی همچنین استفاده از قدرت برای توسعه اهداف قابل قبول جمعی و اهدافی است که علایق جمعی و فردی را به حالت توازن می‌رساند. این دو رویکرد در مورد سیاست سازمانی از آن یک شمشیر دولبه می‌سازد. در تحقیقاتی که انجام گرفته 53% افراد بیان داشتند که سیاست سازمانی تحقق اهداف سازمان و بقای آن را میسر می‌سازد. با این وجود سیاست های سازمانی به خودی خود خوب یا بد نیست (شرمرهورن و همکاران،2003)