سرمایه اقتصادی

ردیف
مقولات فرعی
مقوله عمده
1
میزان درآمد و سرمایههای شخصی و خانوادگی
سرمایه اقتصادی
2
وضعیت اشتغال
3
حمایت های مالی بیرونی
4
وضعیت مسکن
حال در زیر، به توضیح زیر مقولات مرتبط با این مقوله پرداخته میشود:
میزان درآمد و سرمایههای شخصی و خانوادگی
افراد پس از طلاق، بیش از گذشته نیازمند سرپناه و منبعی مالی برای اداره امورات زندگیشان هستند. بدون سرمایههای اقتصادی کافی، پذیرش تغییرات زندگی و مدیریت فشارهای درونی و بیرونی ناشی از طلاق برای افراد دشوار خواهد بود.
سرور، 29 ساله، غیرشاغل و با سرمایه اقتصادی نسبتاً بالا میگوید:
“خدا رو شکر مشکل اقتصادی ندارم، بابام وضعش خوبه (سرمایه اقتصادی خانواده)، خودمم با پولی که داشتم سرمایهگذاری کردم(سرمایه اقتصادی سوژه). حدوداً ماهی 400 تومن میگیرم که برام کافیه(عدم نیاز اقتصادی). مثل گذشته با خانواده زندگی میکنم، یه اتاق جداگانه دارم و مشکلی ندارم(سرپناه مناسب = احساس رضایت بیشتر).”
نادر، 33 ساله، که او نیز شاغل است و سرمایه اقتصادی بالایی دارد میگوید:
“ما همیشه در رفاه بودیم، پدرم بازاریه، همیشه خونه و ماشین زیر پام بود(سرمایه اقتصادی خانواده). من نه اون موقع که با همسرم بودم مشکلی داشتم، نه الان که خودم بیش از 3 میلیون درآمد دارم (درآمد و سرمایه اقتصادی بالا = احساس رضایت و عدم نیازمندی). برای بچهها هم بعد از طلاقمون پرستار گرفتم (سرمایه اقتصادی به عنوان عاملی تسهیلگر در حضانت فرزندان).”
سرمایه اقتصادی به عنوان عاملی حیاتی برای ادامه حیات تمامی کنشگران ضروری است اما کنشگرانی که حضانت فرزندانشان را دارند، بیش از کنشگران بیفرزند یا آنهایی که حضانت فرزندان به عهدهشان نیست، وابسته به سرمایههای اقتصادیاند. آزاده، 46 ساله، شاغل و با سرمایه اقتصادی پائین میگوید:
“نفقه به بچههام نمیده، گفت به من ربطی نداره، حضانت با خودته … به سختی خرج و مخارج زندگیم رو میدم، الان هر چی در میارم دارم خرج بچهها میکنم (سرمایه اقتصادی پائین / دشواری حضانت فرزندان)… مادر و پدر پیری دارم که نمیتونن کمک مالی بهم بکنن اما همین که الان یه اتاق در اختیارم گذاشتن خدا رو شکر میکنم، ولی زندگیِ سه نسل توی یه خونه کوچیک میدونی که خیلی سخته (سرپناه حداقلی).”
سرمایه اقتصادی هم میتواند شامل داراییهای فردی باشد و هم شامل داراییهای خانوادگی. اکثریت سوژههای مورد بررسی، که از نظر مالی در مضیقهاند، از خانوادههایی هستند که خود، سرمایههای اقتصادی پائینی دارند و طی فرایند بازتولید سرمایه اقتصادی بین نسلی، میراثدار این اندک سرمایه هستند، این مطلب در مورد کنشگران با سرمایههای بالا نیز صدق میکند.