سازگاری زناشویی

در پژوهش حاضر، روش پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی و همبستگی است که در آن به بررسی کیفیت زندگی، کیفیت رابطه با همسر و کیفیت رابطه والد-فرزند دربین جمعیت مبتلا به صرع پرداختیم.
3-2 جامعه آماری
جامعه هدف در این پژوهش کلیّه افراد مبتلا به صرع که متأهل و دارای فرزند هستند و در شهر اصفهان زندگی می کنند، می باشد.
3-3 نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش،به دلیل مشکلات دستیابی به کل جامعه آماری و ناکافی بودن اطلاعات هویتی درباره این افراد، نمونه گیری به روش در دسترس انجام پذیرفت. برای دسترسی به این افراد به انجمن خیریه صرع مسیح در شهر اصفهان مراجعه شد. در این مرکز اطلاعات 1200 فرد مصروع وجود دارد که تنها 180 نفر آنها متأهل و دارای فرزند بودند، در نهایت 111 نفر در این پژوهش شرکت کردند.
3-4 روش جمع آوری اطلاعات
3-4-1 پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران بالغ مبتلا به صرع(-P31QOLIE-)
این پرسشنامه دارای ٣١ سؤال و یک ابزار استاندارد برای پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع در سنین ١٨ سال و بالاتر است. این پرسشنامه در آمریکا ساخته شده (کرامر و همکاران، 1998) و منتظری و همکاران (1389) آن را ترجمه و اعتبارسنجی نمودند.
در محاسبه ٧ بعد پرسشنامه 30 سؤال به کار رفته و یک سؤال کلی نیز اهمیت ابعاد مرتبط با بیماری را از نظر بیمار بررسی می نماید. ابعاد ابزار عبارتند از: نگرانی از تشنج، سلامت روحی، انرژی/ خستگی، عملکرد شناختی، اثرات دارویی، عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی کلی. محاسبه امتیاز ها در هر مقیاس بر اساس راهنمای امتیاز دهی پرسشنامه صورت می گیر د. محدوده امتیاز ها در هر مقیاس از 0-100 بوده و امتیاز بالاتر در هر بعد نشان دهنده وضعیت بهتر است.
این ابزار از لحاظ پایایی و روایی قابلیت لازم را کسب کرده است. تحلیل آزمون-بازآزمون ابزار نتایج رضایت بخشی را به دست داده و ضرایب همبستگی بیش از 9/0 در مورد تمامی مقیاس ها به دست آمد ( 001/0>P).
3-4-2 پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر
این پرسشنامه یک ابزار 17 سؤالی است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر ساخته شده است (ثنایی، 1379 ). این پرسشنامه در دو بخش 8 و 9 سؤالی تهیه شده است. بخش اول که رابطه عمومی با همسر را می سنجد، از آزمودنی خواسته می شود احساس کلی خود نسبت به همسرش را در طول چند ماه گذشته با اعداد 1(برای احساس شدیداً منفی) تا 7 (برای احساس شدیداً مثبت) مشخص کند. بخش دوم نیز به سنجش رابطه خصوصی با همسر اختصاص دارد، و نمره گذاری آن مانند بخش اول است. نمره کل پرسشنامه به آسانی با جمع ارزش سؤالها به دست می آید.
پایایی این مقیاس از طریق آزمون مجدد با فاصله 1 تا 3 هفته برابر با 94 درصد گزارش شده است (ثنایی، 1379). همسانی درونی پرسشنامه در ایران برابر با 89 درصد محاسبه شده است. این پرسشنامه با توجه به همبستگی معنادار آن با آزمون سازگاری زناشویی، مقیاس ارتباط ناوران ، پرسشنامه افسردگی بک ، از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است. به علاوه مشخص شد PFQ نسبت به تغییراتی که در طی زناشویی درمانی اتفاق می افتد، حساس است (ثنایی، 1379).
3-4-3 پرسشنامه رابطه والد-فرزند
این پرسشنامه دارای 30 سوال است و چگونگی رابطه والد-فرزند را می سنجد. آزمودنی پاسخ خود را نسبت به هر سوال در یک طیف 5 گزینه ای 1 تا 5 (از کاملاً درست تا کاملاً غلط) مشخص می نماید. این پرسشنامه توسط روبرتز و پیاهات (1992) در دانشگاه ویرجینیا تهیه شده و شامل 3 خرده مقیاس تعارض، رابطه مثبت و وابستگی است.
سوالات1، 3، 5، 8، 10، 13، 16، 22، 29 و 30 خرده مقیاس رابطه مثبت را اندازه گیری می کنند.
سوالات 2، 12، 14، 17،18، 18، 21، 23، 24، 25، 27 و 28 خرده مقیاس تعارض را می سنجد.
سوالات 6، 9، 11 و 26 خرده مقیاس وابستگی را می سنجند. تمام سوالهای خرده مقیاس های تعارض و وابستگی به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.
روبرتز و پیاهات در تحقیقی که با 714 کودک 5/4-5/5 ساله انجام دادند، آلفای خرده مقیاس
تعارض 83/0، خرده مقیاس رابطه مثبت 72/0 و خرده مقیاس وابستگی را 50/0 به دست آوردند.
3-5 شیوه اجرای پژوهش