سازمان های بین المللی

و با توجه به اینکه تعداد در حال افزایشی از معاملات در تجارت بین الملل با وسایل ارتباطی انجام می پذیرد که عموما با نام تجارت الکترونیکی از آنها یاد می شود و برای جایگزین شدن به جای روش های ارتباط و شیوه های ذخیره سازی و تایید اطلاعات مبتنی بر کاغذ به کار می رود.
و با یادآوری توصیه نامه ای که در رابطه با ارزش حقوقی سوابق رایانه ای توسط کمیسیون در جلسه هیجدهم در سال 1985 و همینطور بند 15 (ب) از قطعنامه شماره 71/40 مجمع عمومی که در تاریخ 17 دسامبر 1985 تصویب شد. و در آن مجمع از دولت ها و سازمان های بین المللی خواست، در مواردی که مناسب است مطابق توصیه کمیسیون، به منظور تضمینی امنیت حقوقی در زمینه امکان بیشترین استفاده از پردازش خودکار داده ها در تجارت بین المللی اتخاذ تصمیم و اقدام کنند،
و نیز با یادآوری این نکته که قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب جلسه بیست و نهم کمیسیون در سال 1996 با افزودن ماده 5 مکرر مصوب جلسه سی و یکم کمیسیون در سال 1988 تکمیل شد و پارگراف 2 قطعنامه شماره 162/51 مجمع عمومی مورخ 16 دسامبر 1996 که در آن مجمع توصیه کرد، با عنایت بر اینکه در خصوص قانون قابل اعمال در زمینه جایگزین های روش های ارتباطی مبتنی بر کاغذ و ابزارهای ذخیره اطلاعات، نیاز به یکپارچگی وجود دارد، لازم است همه دولت ها در هنگام تصویب یا اصلاح قوانینی خود، توجه مطلوبی به قانون نمونه داشته باشند.
و با این اطمینان که قانون نمونه تجارت الکترونیکی در راستای توانمندسازی دولت ها و تسهیل استفاده از تجارب الکترونیکی کمک شایانی محسوب می شود چنانچه تصویب این قانون نمونه در برخی کشورها و شناسایی جهانی آن به عنوان یک مرجع اساسی در زمینه قانونگذاری تجارت الکترونیکی، نشان دهنده این مطلب است،
و با توجه به فایده عظیم فناوری های جدید مورد استفاده برای شناسایی افراد در تجارت الکترونیکی که عموما با عنوان امضاهای الکترونیکی مورد اشاره واقع می شوند،
و با آروزی تحقق اصول اساسی مورد تاکید در ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی نسبت به اجرای آثار امضا در یک محیط الکترونیکی به قصد ارتقا سطح اعتماد به امضاهای الکترونیکی برای ایجاد اثر حقوقی در جایی که امضای الکترونیکی به لحاظ آثار معادل امضای دستی است.
و با اطمینان به اینکه از طریق یکسان سازی قواعد معین مربوط به شناسایی حقوق امضای الکترونیکی بر پایه یک فناوری بیطرف و خنثی و از طرف ایجاد روشی برای ارزیابی قابلیت اعتماد عملی و مناسب بودن فناوری های امضای الکترونیکی به لحاظ تجاری، در یک وضعیت عادی به لحاظ فنی، اطمینان حقوقی به تجارت الکترونیکی ارتقاء می یابد،
و با اعتقاد به اینکه قانون نمونه امضای الکترونیکی یک ضمیمه بسیار مفید برای قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است و بطور چشمگیری دولت ها را در بهبود بخشیدن مقرراتشان که حاکم بر نحوه استفاده از فناوری های مدرن تایید اصالت است و در ایجاد یک چنین مقرراتی در جایی که فعلا وجود ندارد یاری می کند،
و با این عقیده که ایجاد مقررات نمونه به منظور تسهیل استفاده از امضای الکترونیکی در یک شیوه پذیرفته شده توسط دولت هایی با نظام های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قضایی می تواند در توسعه روابط اقتصادی مسالمت آمیز بین المللی تاثیرگذار باشد،
1- مجمع عمومی سپاس خود را به خاطر تکمیل و به روزرسانی قانون نمونه امضای الکترونیکی که پیوست این قطعنامه است و به دلیل تهیه راهنمای تصویب آن، به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد اعلام می دارد؛
2- با عنایت به اینکه نیاز به یکسان سازی قانون قابل اعمال در خصوص جایگزین های شکل های پیام مبتنی بر کاغذ و ذخیره و تایید اصالت اطلاعات وجود دارد به همه دولت ها پیشنهاد می کند در زمان تصویب قوانین خود یا تجدیدنظر در آنها، توجه مطلوب و مثبتی به قانون نمونه امضای الکترونیکی و همچنین قانون نمونه تجارت الکترونیکی که در سال 1996 به روزرسانی و در سال 1998 تکمیل گردیده است داشته باشد؛
3- همچنین پیشنهاد می شود که همه تلاش ها انجام گیرد برای تضمین اینکه قانون نمونه تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی به همراه تصویرشان به طور عمومی شناخته شده و در دستس قرار گیرند.
هشتاد و پنجمین
جلسه عمومی
12 دسامبر 2001
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال 2001
ماده 1 – قلمرو اجرا
این قانون در جایی اعمال می گردد که امضای الکترونیکی در زمینه فعالیت های تجاری به کار رود ، این قانون هیچ قاعده حقوقی را که با هدف حمایت از مصرف کننده تصویب شده باشد از اعتبار نمی اندازد (مسنوخ نم
ی سازد)
ماده 2 – تعاریف
از نظر این قانون :
الف – «امضای الکترونیکی» به معنای داده ای است در شکل الکترونیکی که چسبیده یا به طور منطقی متصل شده است به یک داده پیام که می تواند برای شناسایی هویت امضا کننده در ارتباط با داده پیام و یا نشان دادن رضایت امضاء کننده نسبت به اطلاعات موجود در داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.
ب – « گواهی» به معنای یک داده پیام یا سند است که ارتباط بین امضا کننده و داده تولید امضا را تایید می کند.
ج – « داده پیام » عبارت است از اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی؛ نوری؛ یا مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، تلکوپی، تولید، ارسال، یا دریافت و یا ذخیره می شود و از طرف خود یا جانب کسی که از جانب او نمایندگی دارد عمل می کند.
د – «امضا کننده» به معنای کسی است که یک داده تولید امضا را در اختیار دارد و از جانب خود یا از طرف کسی که نمایندگی از جانب او دارد عمل می کند.
هـ – «ارائه دهنده خدمات گواهی» به معنای کسی است که گواهی امضا یا سایر خدمات را در رابطه با امضای الکترونیکی ارائه می دهد.