سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دلفانی، محمود ،فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه(اسناد منتشر نشده سازمان پرورش افکار)، چاپ اول، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،1376.
__________، اسناد سازمان پیشاهنگی ایران در دوره رضاشاه ، چاپ اول،تهران:سازمان اسناد و کتابخانه ملی اسلامی ایران ، سال 1382.
دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی ، چاپ ششم ، تهران:انتشارات عطار و فردوس، ج1و4، 1371.
ذاکر اصفهانی، علیرضا، فرهنگ و سیاست ایران در عصر تجدد (1320-1300)، تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،1386.
راوندی، مرتضی،سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا،تهران :نشر گویا،1364.
رستگار فسایی، منصور، علی اصغر حکمت شیرازی، انتشارات طرح نو، تهران ،1385 .
رستمی ،فرهاد،پهلوی ها(خاندان پهلوی به روایت اسناد)، (چاپ دوم)، تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ج اول، 1378.
رشدیه، فخرالدین، زندگینامه پیر معارف، رشدیه، بنیانگذار فرهنگ نوین در ایران، تهران:هیرمند، 1370.
رشید یاسمی، غلامرضا،تاریخ ایران، (سال پنجم و ششم ابتدایی)، (چاپ نهم)، تهران، چاپخانه شرکت مطبوعات،1316.
رضازاده شفق،تاریخ و ادبیات ایران متوسطه،طهران:مطبعه مجلس،1315
روستایی، محسن، تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسنادهمراه با واژه های مصوب و گمشده فرهنگستان (1320-1314ش)تهران:نشر نی،1385.
رهبری،مهدی،حکومت و جامعه در عصر پهلوی،بابلسر:انتشارات دانشگاه مازندران،1389
زهیری، علیرضا، عصر پهلوی به روایت اسناد، چاپ اول، تهران:دفتر نشر معارف،1379.
سازمان پرورش افکار، (مجموعه سخنرانیها و آهنگهای موسیقی و نمایشنامه ها و سرودهای پرورش افکار، تابستان 1318 در باغ فردوس)،تهران:دبیرخانه سازمان پرورش افکار،1318.
سازمان پرورش افکار، (مجموعه سخنرانیها و آهنگهای موسیقی و نمایشنامه ها و سرودهای پرورش افکار، از آبان 1318 تا خرداد 1319 در تالار دبیرستان دارالفنون)،تهران:انتشارات دبیرخانه سازمان پرورش افکار،1319
ستاری، جلال، کاروان فرهنگ در فرنگ، تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی ،1378.
سردار آبادی،خلیل الله، موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضاشاه(1320-1304)، چاپ اول، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1378 .
سعادت، احمد، کتاب لآلی ادب (کلاس دوم ابتدایی)، (چاپ یازدهم)،1304 .
شادمان، سید فخرالدین، تسخیر تمدن فرنگی، تهران:چاپخانه مجلس،1326.
شریعت پناهی، سید حسام الدین، اروپاییها و لباس ایرانیان، تهران:نشر قومس،1372.
شورای عالی معارف،آیات منتخبه، (کلاس پنجم و ششم)، تهران:بی جا، 1313.
شیبانی، عبدالحسین، رشید یاسمی، غلامرضا، شفق رضازاده، فرهودی حسین، تاریخ عمومی اول متوسطه،تهران:چاپخانه مجلس،1318.
صدر، محسن، خاطرات صدرالاشراف، چاپ اول، تهران،انتشارات وحید، 1364.
صدری، حمید، سخن تاریخ ، تهران:مرکز ارتباط جمعی، بی جا، بی نا،2535