ساخت و ساز غیرمجاز


Widget not in any sidebars

(3-1)
با توجه به مشکلات موجود اغلب تحقیق‌ها برای بررسی کل جامعه (مطالعه توصیفی)، ضروری است نمونه‌ای از جامعه‌ی آماری انتخاب شوند. برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری به صورت طبقهای استفاده شده است که در درون طبقات، نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای انجام گرفته است، افراد نمونه درون هر محله با روش سیستماتیک و با کمک جدول اعداد تصادفی انتخاب میشوند. در واقع مناطق شهری به عنوان طبقات و محلات هر منطقه به عنوان خوشههای به شمار میآیند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
در فرمول کوکران:
n= اندازه نمونه
N= اندازه جامعه آماری
Z= درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
pp= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا افراد پاسخگو)
= (p-1) q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا افرادی که پاسخ نمی دهند)
E= درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
است. معمولاً p و qرا 5/0، مقدار Z را 96/1 در نظر می‌گیرند.
در این تحقیق، حجم جامعه 480000 نفر است که با خطای 8 درصد، حجم نمونه مورد نظر 150 نفر میباشد.
3-5- روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش ها و ابزارهای زیر جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است:
– در مبانی نظری تحقیق از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب و مقاله های و پایان نامه های فارسی و انگلیسی استفاده شده است.
– در تعیین مؤلفههای مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از ترکیبی از روش‌های مختلف بهره گرفته شده است. ابتدا با استفاده از بازنگری ادبیات تحقیق، عوامل که از سوی محققین و نظریه‌پردازان در ساخت و ساز غیر مجاز شهری با‌ اهمیت دانسته شده‌اند، شناسایی و در قالب یک چیدمان اولیه گروه‌بندی گردیده است. سپس، از طریق مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران صحت و کیفیت سنجه‌ها مورد بحث قرار گرفته و تغییرات مورد نظر آن‌ها تا حد امکان در این شاخص‌ها و طبقه‌بندی‌ها اعمال گردیده است، تا بهترین و مهم‌ترین شاخص‌ها برای دستیابی به اهداف تحقیق انتخاب شوند.
در نهایت، با همکاری و نظر خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی و اجرایی پرسشنامه‌‌هایی متشکل از سؤالات متناسب با موضوع تحقیق و مبتنی بر طبقه‌بندی شاخص‌ها و عوامل بدست آمده، به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق، طراحی گردیده است که در صفحه اول ضمن قدردانی از پاسخگویان تعریفی از ساخت و ساز غیرمجاز ارائه شده است و در ادامه 25 سوال در مورد اجرای آن پرسیده شده، 7 سوال ابتدایی مربوط به عامل فرهنگی، 6 سوال مربوط به عامل اقتصادی، 6 سوال مربوط به عامل فنی زیربنایی، 6 سوال مربوط به عامل انسانی می باشد. در این پرسشنامه نظر افراد درمورد میزان تأثیر هرکدام از گویهها بر ساخت و ساز غیرمجاز خواسته شده است.
هر گویه در قالب طیف لیکرت 5 تایی شامل 5 گزینه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم می‌باشد که به آنها بترتیب رتبههای 1، 2، 3، 4، 5 داده شد. گویههای پرسشنامه در هر 4 بخش در ادامه آمده است.
3-6-1- عامل فرهنگی
آگاهی مردم از قوانین و ضوابط مربوط به احداث و اخذ مجوزهای ساختمانی
آگاهی مردم از اهمیت رعایت قوانین ساخت و ساز
آگاهی از وقوع تخلف

                                                    .