روابط خانوادگی

1- در انتخاب افرد ملاک نوع تشنج (ژنرالیزه و کانونی بودن) مطرح نبود و علت آن شناسایی و دسترسی محدود این افراد بود، از طرفی طبق تحقیقات به نظر می رسد نوع و مکان کانون تشنج بر ویژگی های این افراد موثر است.
2- طول مدت ازدواج در گزینش افراد مطرح نشد و علت آن نیز شناسایی و دسترسی محدود این افراد بود، از طرفی به نظر می رسد طول مدت ازدواج بر کیفیت روابط زناشویی افراد موثر است.
3- در این پژوهش فقط مراجعان به انجمن صرع مسیح در شهر اصفهان امکان شرکت در پژوهش را داشتند، بنابراین بهتر است در تعمیم نتایج به همه مصروعین شهر اصفهان احتیاط شود.
5-4 پیشنهادات پژوهشی
5-4-1 پیشنهادات پژوهشی:
1) انجام پژوهشی با همین عنوان با تفکیک نوع صرع و بررسی تأثیر نوع صرع بر کیفیت زندگی و روابط مصروعین
2) سنجش روابط با همسر در بین همسرانِ افراد مبتلا و بررسی نگرش آنها نسبت به صرع و تأثیر آن بر روابط زناشویی
3) سنجش روابط والد-فرزند در بین فرزندانِ افراد مبتلا و بررسی نگرش آنها نسبت به صرع و تأثیر آن بر روابط آنها با والدین شان
4) انجام پژوهش هایی با همین عنوان در شهر های دیگر و مقایسه نتایج آنها با این پژوهش
5) انجام پژوهشی با همین عنوان در گروه های بزرگتر و مقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر
6) انجام پژوهشی با همین عنوان در بین افراد سالم و نیز مبتلایان به صرع و مقایسه این دو گروه با یکدیگر
7) انجام پژوهشی با همین عنوان در بین افراد مبتلا به بیماری های مزمن دیگر و نیز مبتلایان به صرع و مقایسه این دو گروه با یکدیگر
8) سنجش روابط زناشویی از طریق پرسشنامه های دیگر و یا از طریق مصاحبه با سوالات بیشتر و جامع تر جهت افزایش اطلاعات و جامعیت بخشیدن به تفسیر نتایج
9) سنجش روابط والد-فرزند از طریق پرسشنامه های دیگر و یا از طریق مصاحبه با سوالات بیشتر و جامع تر جهت افزایش اطلاعات و جامعیت بخشیدن به تفسیر نتایج
5-4-2 پیشنهادات کابردی:
1) خدمات وسیع روان درمانی در جهت افزایش نگرش به خود و سایر حیطه ها در حوزه کیفیت زندگی
2) اطلاع رسانی مناسب درباره صرع و آثار آن بر زندگی شخصی و نیز روابط خانوادگی مبتلایان
3) اطلاع رسانی و نیز تشکیل کارگاه هایی با محوریت روابط زناشویی در جهت بهبود روابط زوجین
4) تشکیل کارگاه هایی با محوریت صرع و تأثیر آن بر روابط والد-فرزند برای مصروعین در جهت بهبود ایفای نقش والدینی
5) تشکیل کارگاه هایی با محوریت صرع و تأثیر آن بر روابط والد-فرزند برای فرزندانِ افراد مبتلا در جهت بهبود نگرش به والدین و بهبود روابط والد-فرزند
6) اطلاع رسانی دقیق درباره صرع و آینده مبتلایان به والدینِ کودکان مصروع در جهت بهبود روابط والد-فرزند در بین آنها (با توجه به تأثیر نگرش درباره روابط والد-فرزند مبتلایان بر روابط کنونی آنها با فرزندانشان)