رسول اکرم (ص)

بیت اشاره دارد به جنگ احزاب که تعداد زیادی از یهویان بیرون خندق سپاهیان اسلام را که تعدادشان بسیار اندک بود محاصره کرده بودند که تندبادی وزیدن گرفت و خیمه های آنها را کند و بسیاری از آنان فرار کردند و حضرت رسول مشتی شن از زمین برداشت و سوی آنان پرتاب کرد و فرمود: «شاهَ الوجوه»: صورتها پشت باد، و باد آن شنها را در چشمهای ایشان افکند جایی را ندیدند و حضرت فرمان حمله داد و بقیه دشمنان یا فرار کردند و یا کشته شدند.
پیامبر (ص) فرمود: نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبور. و قصه آن به این درجه است که روز خندق آن حضرت دعا کرده به این دعا: یا صریخ المکروبین و یا مجیب المضطرین اکشف همی و غمی و کربی تری ما نزل بی و باصحابی. پس مستجاب شد دعا و فرستاد حق تعالی جماعتی از ملائکه را تا طنابهای خیمه های ایشان می بریدند و میخها را می کندند و آتشها را می کشتند و ترس و رعبی در دلهای ایشان پیدا شد که غیر از فرار چاره ندیدند. پس آمد باد صبا و کندید میخها را و انداخت خیمه ها را و بر زمین افکند دیگها را و ریخت بر روی ایشان خاک را و انداخت سنگریزه ها را و می‌شنیدند در هر گوشه از معسکر خود تکبیر را. پس گریختند شباشب و گذاشتند بارهای گران را؛ و شیخ عمادالدین در تفسیر خود آورده که اگر نه آن بودی از خداوند تعالی محمد را رحمه للعالمین آفریده، آن باد صبا بر ایشان اشد بودی از باد عقیم که بر عادیان فرستاد و ابن مردودیه در تفسیر خویش از ابن عباس نکته‌ غریب آورده که در لیله الاحزاب باد صبا با باد شمال گفت: بیا تا برویم و رسول خدا را یاری کنیم. باد شمال در جواب باد صبا گفت: ان الحره لا تسیر باللیل. زن اصیل در شب سیر نمی کند. پس حق تعالی بر باد شمال غضب کرده وی را عقیم گردانید. پس بادی که در آن شب نصرت رسول خدا (ص) کرد باد صبا بود و لذا فرمود: نصرت بالصبا انتهی من المدارج.(لغت‌نامه، ذیل کلمه‌ی صبا).
معنی بیت: آسمانها و افلاک به هنگام جنگ با دشمن، مطیع و فرمانبردار و در خدمت حضرت رسول اکرم (ص) هستند و باد صبا نیز به روز جنگ (اشاره به جنگ خندق و ماجرای باد صبا) با کفار مایه‌ی پیروزی و باعث ظفر حضرتش بر دشمنان است، به عبارت دیگر باد صبا، در خدمت حضرت رسول اکرم است و فرمانبردار او و یکی از عوامل منهزم کننده دشمن.
49)سپید مهره او زیر هفت حقه سبز چو لیقه کرده سیه، روزنامه اعدا
سپید مهره: ذوات النفخ، نوعی برق، شیپور، خرنای ]کرنای[ هنگام رزم زنندش(لغت‌نامه)
خاقانی گوید:
رعد سپید مهره شاه فلک غلام بر بو قبیس لرزه آوا در افکند (12)
(خاقانی)
هفت حقه سبز: کنایه از هفت آسمان (فرهنگنامه شعری)
لیقه: آنچه در دوات نهند از لای و موی و جز آن. لیف. لیقه انداختن در دوات و نیکو کردن سیاهی آن را (لغت‌نامه)
معنی بیت: بوق شیپور جنگ او در زیر این آسمان سبز، روز اعدا را سیاه کرده، همچنانکه لیقه اگرچه سپید است ولی وقتی که با مرکب آغشته می گردد، صفحات نامه و کاغذ را سیاه می کند و یا اینکه دعوت پیامبری و جاه و جلال نبوت حضرت محمد (ص)، روزگار دشمنان را سیاه نموده است (اگر سپیده مهره را دعوت پیامبری در نظر بگیریم).
بین معنای دیگر مهره و همچنین حقه ایهام تناسب (استخدام) وجود دارد. زیرا بازی حقه و مهره، بازی معروفی در نزد قدما بوده است. بدینسان که مهره را در حقه می نهادند و حریف باید آن را پیدا می کرد.
بین لیقه و سیه و نامه تناسب وجود دارد. / بین سیه و سبز و سپید و نیز بین مهره و حقه تناسب وجود دارد.
50)اگر نه قوس قزح طوق بندگیش بدی سحاب فاخته گون طاق کی شدی به سخا
سحاب فاخته گون: فاخته گون: کنایه از به رنگ فاخته بودن، تیره، خاکستری (فرهنگنامه کنایه، میرزانیا)
فاخته فریاد کنان صبحگاه فاخته گون کرد فلک را به آه
(مخزن الاسرار)
قوس قزح: شکل کمانی است که در اثر انعکاس شعاع خورشید در قطره باران در آسمان به رنگهای نیلی، کبود، سبز، زرد و قرمز پدیدار می شود و آن را آزفنداک و کمان رستم نیز گویند (فرهنگنامه شعری)
طاق بودن و شدن: منحصر و بی مانند شدن، یگانه شدن