رابطه بین هوش معنوی با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان …

۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر اهواز بود (۴ ناحیه آموزشی) که در سال ۱۳۹۱ مشغول به فعالیت بودند.
۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری این پژوهش کل نواحی آموزشی شهر اهواز شامل ۴ ناحیه بود. از آنجا که حجم نمونه ۱۰۰ مدرسه می‌باشد تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.
۳-۵- ابزار پژوهش
برای جمع آوری اطلاعات از دو مقیاس استفاده شد:
۳-۵-۱- مقیاس هوش معنوی: این مقیاس دارای ۲۴ گویه وشامل چهار مؤلفه تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی می‌باشد. گویه‌های پرسشنامه هوش معنوی در طیف پنج درجه‌ای لیکرت (کاملاًمخالفم، مخالفم، گهگاهی، موافقم، کاملاًموافقم) تنظیم شده‌اند. کینگ (۲۰۰۸) در بررسی مقدماتی پرسشنامه هوش معنوی که بر روی ۶۱۹ نفر از دانشجویان دوره لیسانس ( ۸۸زن و ۱۳۱ مرد) دانشگاه پتربورگ انجام داد، آلفای کرونباخ به دست آمده ۹۵ /۰ و متوسط ارتباط درونی سؤالات ۳۶/۰ در تحقیق دیگری که برای معتبرسازی پرسشنامه بر روی ۳۰۵ نفر از دانشجویان دوره لیسانس انجام شد ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۵۸ به دست آمد (کینگ، ۲۰۰۸). حسین چاری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ ۹۳۸/۰ و روایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش خودآگاهی به ترتیب ۷۸/۰، ۶۸/۰، ۷۴/۰ و ۷۲/۰ گزارش کردند.
۳-۵-۲- مقیاس مدیریت تعارض: برای سنجش راهبردهای مدیریت تعارض از مقیاس استاندارد شده راهبردهای مدیریت تعارض استفاده شد که هنجاریابی آن را پوت نام و ویلسون[۲۰۳]انجام داده‌اند. این مقیاس دارای ۳۰ گویه بوده و میزان استفاده آزمودنی‌ها از سه راهبرد عدم مقابله، راه حلگرایی و رقابت در مدیریت تعارض رانشان می‌دهد. پاسخ‌ها به صورت مقیاس هفت گزینه‌ای لیکرت(همیشه، به طور مکرر، غالباً، بعضی اوقات، به ندرت، خیلی به ندرت، هرگز)طراحی شده‌اند (مقیمی،۱۳۸۶). روایی و اعتبار این آزمون در تحقیقات ترابی و همکاران(۱۳۸۷)، وطن خواه و همکاران(۱۳۸۷) و کرامتی و روشن(۱۳۸۴) مورد تأیید قرار گرفته است. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ از ۷۴/۰ تا ۸۶/۰ گزارش شده است (ترابی و همکاران، ۱۳۸۷،کرامتی و روشن، ۱۳۸۴). در این تحقیق اعتبار این پرسشنامه با استفاده از دو روش تنصیفی و آلفای کرونباخ ۷۵/۰ و ۸۰/۰ می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل، آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) استفاده شده است.

۳-۶- روایی وپایایی آزمون

برای محاسبه روایی مقیاس هوش معنوی و مدیریت تعارض از روش تحلیل گویه (همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس مربوطه) و برای محاسبه پایایی مقیاس‌ها ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

۳-۶-۱- روایی و پایایی مقیاس هوش معنوی
برای سنجش روایی پرسش‌نامهبا استفاده از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌های هر مقیاس با نمره کل مقیاس مربوطه محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها در هر مقیاس در جدول شماره‌ی (۳-۱) آمده است. گویه‌ها به دلیل همبستگی معنادار با نمره کل مقیاس مربوطه شان دارای روایی بودند.
جدول شماره‌ی (۳-۱): طیف ضرائب همبستگی سؤالات پرسشنامه مقیاس هوش معنوی
با نمره کل مقیاس‌های مربوطه

مقیاس ها تفکر انتقادی وجودی معناسازی شخصی آگاهی متعالی گسترش خودآگاهی
همبستگی ۵۳/۰-۷۹/۰ ۶۲/۰-۸۳/۰ ۵۰/۰-۸۳/۰ ۵۱/۰-۸۹/۰
سطح معناداری ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰ ۰۰۰۱/۰

برای محاسبه پایایی پرسشنامه هوش معنوی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با توجه به جدول شماره‌ی (۳-۲) در تمامی ابعاد همه گویه‌ها دارای پایایی بالا و مطلوبی می‌باشند و پرسشنامه از ثبات درونی بسیار بالایی برخوردار است.
جدول شماره‌ی (۳-۲): پایایی پرسشنامه هوش معنوی با استفاده از آلفای کرونباخ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir