دستورالعمل‌ها

7. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر با توجه به سیاست‌های دولت و هماهنگی با وزارت کشور.
8. نظارت بر فعالیت‌های شهرداری از جمله به وسیله حسابرس‌های شورای اسلامی شهر.
9. تصویب طرح‌های جامع، طرح‌های عمرانی و ساختمان سازی عمده که متعاقباً ممکن است لازم باشد به وسیله استانداری، یا مراجعه دولتی نیز به تصویب برسد.
شرح وظایف بیست و نه‌گانه شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تعیین شده است. اگر چه شورا به عنوان یکی از عناصر زیر سیستم تصمیم‌گیری حکمرانی شهری در سطح محلی، عمدتأ باید وظیفه تصمیم‌گیری، نظارت و هماهنگ کنندگی را داشته باشند، اما وظایف تعیین شده برای شورا را می‌توان در چهار گروه عمده تقسیم بندی نمود.
1. سیاست گذاری، قانون گذاری برنامه ریزی
2.امور سازمانی و تشکیلاتی و امور مالی
3.امور فنی و عمرانی
4.امور خدماتی(کاظمیان،1379: 15).
جداول صفحات بعد هر یک از بخش‌های تفکیک شده فوق را بر شرح جزییات وظایفشان می‌دهد.
نشان می‌دهد که شورای اسلامی شهر در ارتباط با شهرداری چه وظایفی را بر عهده دارد. همان طور که در جدول ملاحظه می‌شود شورا در ارتباط با سازمان شهرداری علاوه بر انتخاب شهردار که پیش‌تر اشاره گردید سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور سازمان، تشکیلات مالی شهرداری را نیز در اختیار دارد و می‌تواند در حل و فصل مسائل و مشکلات شهرداری که در گذشته بر عهده وزارت کشور (قائم مقام شهرداری شهر) بود، راسأ اقدام نماید.
**جدول شماره1: شرح وظایف شورای اسلامی شهر در بخش امور سازمانی، تشکیلاتی،مالی
شرح وظایف
طبقه بندی
عمومی وظایف
تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی و با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور
امور سازمانی
تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تاکید و موافقت وزارت کشوری
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونی که مختل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر6 ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای عموم و ارسال نسخه‌ای از آن برای وزارت کشور.
تشکیلاتی
تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه‌های شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مزد و میزان کارمزد.
مالی
تصویب معاملات و نظارت برنیا اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره استیجاری که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد.