در دوران پس از انقلاب

بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها
مقدمه
شیراز، به عنوان یکی از مهم‌ترین کلانشهرهای ایران، دست خوش مشکلات بسیاری است که توجه به مسأله حکمرانی خوب در نظام مدیریتی آن را ضروری مینماید، به خصوص زیر نظام مدیریتی شهرداری که مهم‌ترین نقش را در اداره امور شهر دارا است. در این پژوهش ارتباط بین حکمرانی خوب و مدیریت شهری از طریق سنجش وضعیت شاخصهای حکمرانی خوب در مناطق شهرداری شیراز از طریق طیف لیکرت بررسی گردیده است.
این فصل در قالب هفت گفتار به بررسی حکمرانی خوب شهری پرداخته شده است. نخست نگاهی کوتاه به سیر تاریخی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب پرداخته شده است. در گفتار دوم شورای اسلامی شهر پس از پیروزی انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار سوم نیز به وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری و همچنین مراجع حل اختلاف شهری که ممکن است بین شهروندان و حکمرانان شهری به وجود بیاید پرداخته شده است. در گفتار چهارم به ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز پرداخته شده است. در سه گفتار آخر به ترتیب به سنجش کمی، آماری شاخص‌های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز و همچنین دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است. بالاخره به آسیب شناسی حکمرانی شهری و ارائه پیشنهاداتی در راستای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است.
روند انجام پایان‌نامه بدین‌گونه بود که ابتدا چارچوب نظری پژوهش از طریق مطالعه و مصاحبه با متخصصان و بررسی نظرات گوناگون درباره تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری تعیین شد. پس از تعریف مفاهیم عملیاتی، شاخصهای مربوط به حکمرانی خوب شهری تعریف شده و با تمرکز بر نمونه موردی، مناطق شهری شیراز مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده‌ها و اطلاعات مربوط به شاخصها از طریق توزیع پرسشنامه بین شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر و شهروندان، مصاحبه با متخصصان و بررسی اسناد و مدارک و گزارشهای آماری، گردآوری شده و شاخصها امتیازدهی شدند. پس از آن با توجه به ضرایب در نظر گرفته شده، این شاخصها با هم ترکیب گردیده و با استفاده از فنون آماری، تحلیل شدند. برای حصول اطمینان از پایایی و همچنین روایی‌های مختلف مرتبط با پژوهش پایان‌نامه، در هر مرحله از نظرات متخصصان و همچنین فنون آماری استفاده گردید. 
گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
نظام سیاسی و اداری ایران تا پیش از جنبش مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه بر گونه‌های مختلفی از تمرکزگرایی مبتنی بوده است؛ آغاز برخی تحولات ساختی و شکلی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اداری ایران را باید از جنبش مشروطه خواهی و رویدادهای پس از آن در نظر گرفت و از این زمان بود که تفکر عدم تمرگزگرایی وارد مرحله جدیدی شد. به طوری که از آن پس مسأله اعطای میزانی از صلاحیت خود سامانی و استقلال به واحدهای جغرافیایی نامتمرکز همواره در عرصه‌های علمی، فکری، سیاسی و اجتماعی مطرح بوده و اذهان مردم، متفکران، مدیران و سیاست پردازان را به خود مشغول داشته است.
الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران
قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی شهری در ایران به مفهوم امروزی از سال 1286 شمسی شامل سه قانون بلدیه، انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب رسید. انجمن‌های بلدی کمی بعد از شکل‌گیری پیش از آن که بتواند کاری از پیش ببرد به دستور دولت وقت منحل شد(احمدی،پیشین: 24). در سال 1309 شمسی قانون بلدی و تغییر نام آن به شهرداری به تصویب رسید. در این قانون، انجمن بلدیه شامل نمایندگان طبقات تجار، اصناف و مالکین بود. همچنین بر اساس این قانون، اختیار انتخاب رئیس اداره بلدیه از انجمن بلدی گرفته شد و به وزارت داخله محول گردید. رئیس بلدیه مسئول اجرایی دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب و ابلاغ می‌شود.
در سال 1328 قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن بلدیه به تصویب رسید. در این قانون، کماکان وزارت کشور به عنوان رقیب اصلی در کنار انجمن شهر در الگوی حکمرانی شهری ایران حضور داشت. الگوی اداره شهر در این قانون بر اساس مدل شورا- مدیر شهر پی ریزی شده بود و بر تخصص گرایی فردی تاکید می‌شد. در سال 1334 قانون شهرداری به تصویب رسید در این قانون هم اساس مدل اداره امور شهر بر مبنای شورا- مدیر شهر است. در دوران پس از انقلاب اسلامی، در زمینه حکمرانی شهری قوانین و مقررات به تصویب رسید. به هر حال گر چه شورای شهر( انجمن شهر) پیش از انقلاب اسلامی در کنار شهرداری‌ها بود، ولی عملاً فعالیت شوراها بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از تقریباً سی سال پس از انقلاب شروع شد(در جدول ذیل به طور خلاصه قوانین مرتبط با حکمرانی شهری را می‌بینید).
** ویژگی‌های قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی شهری در ایران
عناوین قوانین
ارکان
مرجع انتخاب
مرجع برکناری یا انحلال
الگوی مورد شناسایی
توضیحات
قانون بلدیه 1386 خورشیدی
انجمن بلدیه
انتخاب مستقیم شهروندان به تفکیک محلات شهری
الگوی رهبری جمعی برگرفته شده از قوانین کشور بلژیک
شهردار از میان اعضای انجمن بلدیه توسط انجمن برای این سمت انتخاب و به وزارت داخله برای صدور حکم معرفی می‌شد. در ضمن شهردار هم‌زمان رئیس انجمن بلدیه نیز بود.
هیأت اجرایی بلدیه
انجمن بلدیه