دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : سازمان یادگیرنده

سنجش میزان انطباق ادارات دانشگاه علمی–کاربردی با شاخص های سازمان یادگیرنده، از پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه و برای اندازه گیری رهبری تحولی، از پرسشنامه رهبری تحولی استفاده شد.
پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه دارای 31 سوال در رابطه با مولفه های سازمان یاد گیرنده می باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.
این پرسشنامه پنج شاخص سازمان یادگیرنده را به صورت زیر می سنجد:
تسلط فردی: این شاخص با سوالات 1 تا 8 سنجیده می شود.
الگوهای ذهنی: این شاخص با سوالات 9 تا 13 سنجیده می شود.
ایجاد دورنمای مشترک: این شاخص با سوالات 14 تا 19 سنجیده می شود.
یادگیری تیمی: این شاخص با سوالات 20 تا 26 سنجیده می شود.
تفکر سیستمی: این شاخص با سوالات 27 تا 31 سنجیده می شود.
پرسشنامه سازمان یادگیرنده، پرسشنامه ای محقق ساخته، بر اساس 5 مولفه نظریه پیتر سنگه در خصوص سازمان یادگیرنده است و محققان قبلی از جمله قدمگاهی (1383) در پژوهش خود از این پرسشنامه استفاده کرده اند.
برای سنجش رهبری تحولی از پرسشنامه رهبری تحولی، با 29 سوال استفاده شد که به وسیله آن چهار شاخص رهبری تحولی سنجیده می شود.
1)نفوذ ایده آل: با سوالات 5-9-11-13-2-7-12-19-27-29-22
2) انگیزش روحی: با سوالات 4-6-14-20-26-28
3) ملاحظات فردی: با سوالات 8-10-15-21-25-17
4) انگیزش الهام بخش یا تحریک ذهنی: با سوالات 1-3-16-18-23-24
این پرسشنامه نیز بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است. این پرسشنامه، پرسشنامه ای استاندارد می باشد که توسط بس اولیو (1985) تنظیم شده است.
روش بررسی اعتبار ابزار تحقیق
برای بررسی اعتبار گردآوری داده ها، از روش اجرای آزمایشی بر روی یک نمونه تصادفی استفاده شده است. به این ترتیب که تعداد 10%(7 نفر) از افراد نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها بین آنان توزیع شد و بعد از تحلیل نتایج به وسیله نرم افزار spss، پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده، با آلفای 0.951 و برای پرسشنامه رهبری تحولی، آلفای کرانباخ برابر با 0.923 به دست آمد. لازم به ذکر است که پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده در پژوهش قدمگاهی (1383) برابر با آلفای 0.87 به دست آمده است. روایی پرسشنامه ها، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان متخصص مورد بررسی قرار می گیرد. پرسشنامه های تحقیق حاضر، به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تایید قرار گرفت.

جدول 2-3- پایایی پرسشنامه ها
پایایی
پرسشنامه رهبری تحولی 0.923
پرسشنامه سازمان یادگیرنده 0.951

روش جمع آوری داده ها

در این پژوهش، محقق شخصاً به دانشگاه علمی–کاربردی سمنان مراجعه کرده، و با توجه به کارکنان رسمی شاغل در هر اداره، حجم نمونه مورد نظر را با جامعه برابر انتخاب، و بعد از دادن توضیحات لازم، پرسشنامه ها را در اختیار آنان قرار داده است. پرسشنامه ها بین کارکنان رسمی هر اداره و به منظور ارزیابی مدیر بلافاصل و مستقیم خود توزیع شد. بعد از تحویل پرسشنامه ها به کارکنان از آنان درخواست می شد تا در صورتی که فرصت دارند، همان موقع به پرسشنامه ها پاسخ دهند، در غیر این صورت محقق در روزهای بعد جهت جمع آوری پرسشنامه ها به اداره مورد نظر مراجعه می نمود.
روش تحلیل داده ها
بر اساس روش تحقیق همبستگی برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مقایسه میانگین با یک ارزش ثابت، آزمون میانگین برای گروه های مستقل، همبستگی پیرسون و معنی داری، تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. بدین صورت که برای تحلیل سوال اصلی اول و دوم از آزمون مقایسه میانگین ها با یک ارزش ثابت، برای تحلیل سوال اصلی سوم از همبستگی پیرسون استفاده شده است. و به علاوه سوالات فرعی اول و دوم با تحلیل واریانس یک راهه، و سوالات فرعی سوم، چهارم، پنجم و ششم، با آزمون میانگین برای گروه های مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل داده های جمع آوری شده بر اساس هدف های تحقیق تجزیه و تحلیل می شود.
توصیف داده ها
برای انتخاب نوع آزمون مناسب (پارامتریک یا ناپارامتریک) ابتدا آزمون K-S (کالموگروف اسمیرنف) برای خوبی برازندگی اجرا میشود تا در صورت نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن توزیع نمرات از آزمونهای ناپارامتریک استفاده نماییم. همانطور که در جدول ذیل مشاهده میشود، سطح معنیداریهای به دست آمده بزرگتر از 5% میباشند. پس با اطمینان 95% میتوان گفت که داده‌ها از ویژگی نرمال بودن تبعیت می کنند. بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده نمود.

جدول 0-4: ‌آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط هر یک از متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق تعداد شاخص های نرمال Kolmogorov-Smirnov Z سطح معناداری
(دو دامنه)

میانگین انحراف استاندارد

سازمان یادگیرنده 43 101.88 19.422 .556 .916
تسلط فردی 43 26.7907 5.83731 1.072 .201
الگوهای ذهنی 43 16.4186 3.63339 .691 .727
ایجاد دورنمای مشترک 43 19.9070 4.39054 1.026 .243
یادگیری تیمی 43 22.5814 4.90982 .822 .509
تفکر سیستمی 43 16.1860 3.52039 .588 .879
رهبری تحولی 43 100.84 22.363 .615 .843

ترتیب بیان نتایج بر اساس سوالات اصلی و فرعی تحقیق می باشد.
تجزیه و تحلیل سوالات اصلی
سوال اصلی اول: وضعیت سازمانی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان تا چه اندازه با شاخص های سازمان یادگیرنده مطابقت دارد؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون مقایسه میانگین ها با یک ارزش ثابت استفاده شده است.
نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 1-4- میزان مطابقت دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 93 می باشد

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
سازمان یادگیرنده 43 101.88 19.422 2.999 42 0.005 8.884 2.91 14.86

همانظور که در جدول 1-4 نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 101.88 با ارزش آزمون 93 عبارت از 8.884 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(005/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که میزان انطباق دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان، با شاخص های سازمان یادگیرنده بالاتر از متوسط است به عبارت دیگر دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سازمان یادگیرنده انطباق دارند.
در زیر، نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان به تفکیک شاخص های تشکیل دهنده سازمان یادگیرنده نشان داده شده است.
جدول 2-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تسلط فردی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 24 می باشد

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
تسلط فردی 43 26.7907 5.8373 3.135 42 0.003 2.790 0.9942 4.5872

همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 26.7907 با ارزش آزمون 24 عبارت از 2.790 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(003/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تسلط فردی بالاتر از متوسط است.

جدول 3-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص الگوهای ذهنی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 15 می باشد

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
الگوهای ذهنی 43 16.4186 3.6334 2.560 42 0.014 1.4186 0.3 2.5368

همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 16.4186 با ارزش آزمون 15 عبارت از 1.4186 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(014/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص الگوهای ذهنی بالاتر از متوسط است.
جدل 4-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 18 می باشد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
ایجاد دورنمای مشترک 43 19.9070 4.3905 2.848 42 0.007 1.9069 0.5558 3.2582

همان طور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 19.9070 با ارزش آزمون 18 عبارت از 1.9069 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(007/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا میتوان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص ایجاد دورنمای مشترک بالاتر از متوسط است.

جدول 5-4- نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص یادگیری تیمی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 21 می باشد

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) ت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
یادگیری تیمی 43 22.5814 4.90982 20112 42 0.0141 1.5814 0.0714 3.0924

همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 22.5814 با ارزش آزمون 21 عبارت از 1.5814 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(0141/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص یادگیری تیمی بالاتر از متوسط است.

جدول 6-4 نمره یاد گیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تفکر سیستمی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 15 می باشد

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
تفکر سیستمی 43 16.1860 3.5204 2.209 42 0.033 1.18605 0.1026 2.2695

همانطور که در جدول نشان داده شده است، میزان تفاوت میانگین بدست آمده 16.1860 با ارزش آزمون 15 عبارت از 1.18605 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(033/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که نمره یادگیرنده بودن دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با توجه به شاخص تفکر سیستمی بالاتر از متوسط است.

سوال اصلی دوم: سبک رهبری مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان، تا چه اندازه به شاخص های سبک رهبری تحولی نزدیک است؟
برای پاسخ به این سوال از آزمون مقایسه میانگین ها با یک ارزش ثابت استفاده شده است. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 7-4 میزان انطباق سبک رهبری مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان با شاخص های سبک رهبری تحولی
تعداد میانگین انحراف معیار ارزش آزمون برابر با 87 می باشد

نمره t درجه آزادی معنی داری (دوسویه) تفاوت میانگین 95% فاصله اطمینان تفاوت ها
رهبری 43 100.84 22.363 4.057 42 0.000 13.837 6.95 20.72

همانطور که در جدول نشان داده شده است میزان تفاوت میانگین بدست آمده 100.84 با ارزش آزمون 87 عبارت از 13.837 می باشد. چون سطح معناداری محاسبه شده برای اختلاف(000/0) از سطح معناداری آلفا 05/0 کوچکتر می باشد، بنابراین در حد مطلوب است. لذا می توان نتیجه گرفت که انطباق سبک رهبری تحولی مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی با سبک رهبری تحولی بالاتر از متوسط است. به عبارت دیگر سبک رهبری مدیران ستادی با شاخص های سبک رهبری تحولی انطباق دارد.

سوال اصلی سوم: آیا بین استفاده مدیران ستادی دانشگاه های علمی–کاربردی سمنان از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده رابطه معنی داری وجود دارد؟
در اینجا برای تعیین میزان رابطه بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول 8-4 همبستگی بین استفاده مدیران ستادی از سبک رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده رهبری تحولی
سازمان یادگیرنده همبستگی پیرسون معنی داری (دوسویه) تعداد 1 0.694**
0.000
43
رهبری تحولی همبستگی پیرسون معنی داری (دوسویه) تعداد 0.694**
0.000
43 1

43
** همبستگی در سطح 0.01 معنی دار است.

با توجه به جدول فوق، می توان نتیجه گرفت که رابطه معنی داری مثبت بین نمره سبک رهبری تحولی مدیران ستادی و انطباق سازمان آنان با شاخص های سازمان یاد گیرنده در سطح آلفای 1% وجود دارد.
جدول 9-4 همبستگی+ بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده را نشان می دهد.
جدول 9-4 همبستگی بین مولفه های رهبری تحولی و شاخص های سازمان یادگیرنده
تسلط فردی الگوهای ذهنی ایجاد دورنمای مشترک یادگیری تیمی تفکر سیستمی نفوذ ایده آل انگیزش روحی ملاحظات فردی تحریک ذهنی
تسلط فردی همبستگی پیرسون 1

معنی داری(دوسویه)

تعداد 43

الگوهای ذهنی همبستگی پیرسون .729** 1

معنی داری(دوسویه) .000

تعداد 43 43

ایجاد دورنمای مشترک همبستگی پیرسون .651** .749** 1

معنی داری(دوسویه) .000 .000

تعداد 43 43 43

یادگیری تیمی همبستگی پیرسون .767** .657** .523** 1

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*