دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : سازمان یادگیرنده

آن از طریق انجام وظیفه و کار صورت می گیرد. بدون وجود آرمان و دورنمای مشترک، برپایی سازمان یادگیرنده ممکن نخواهدد بود. بدون وجود هدفی که انسان ها واقعاً طالب آن باشند، تمامی نیروهایی که سبب تغییر شده اند و یا آن را دنبال می نمایند، به سادگی از بین می روند و در میان کوهی از مشکلات مدفون می گردند. دورنمای مشترک است که اهداف دوردست را قابل حصول می سازد. سنگه بیان می دارد که یک آرمان مشترک چون سکانی است که فرایند دشوار و پر رنج فراگیری را ممکن می سازد و در شرایط دشوار و پر تنش، می تواند سازمان را به سلامت رهبری کند. در پناه آرمان و دورنمای مشترک، امکان بروز خواسته ها و نشان دادن نحوه تفکر در درون سازمان ایجاد می شود و در اثر همین ارائه است که مشکلات و نقایص تفکر فردی و یا سازمانی، مشهود می گردد. به عبارت دیگر، ارتباطی باز بین فرد و سازمان ایجاد می شود که در طی آن هر دو طرف می توانند از نقاط ضعف و ناتوانی های یکدیگر با خبر شوند (هدایت روشن، 1384). ایجاد دورنمای مشترک باعث به وجود آمدن احساس تعلق بلند مدت به مجموعه می گردد.
یادگیری تیمی:
فراگیری تیمی حائز اهمیت بسیار است. چرا که تیم ها و نه افراد، سنگ بنای یادگیری در سازمان های مدرن را تشکیل می دهند. تا زمانی که تیم ها یاد نگیرند، سازمان قادر به یادگیری نخواهد بود. یادگیری تیمی عبارتند از فرایندی که طی آن ظرفیت اعضا گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود که نتایج حاصله آن چیزی باشد که همگام واقعاً طالب آن بوده اند (هدایت و روشن، 1384) به عبارت دیگر، یادگیری تیمی عبارتند از انتقال مهارت های تفکر جمعی و محاوره ای، به طوری که از این طریق گروه هایی از افراد به طور قابل اعتمادی می توانند آگاهی، بینش و توانایی را بیشتر از مجموع استعدادهای اعضا به صورت فردی، توسعه دهند. یادگیری تیمی با گفتگو آغاز می شود، این فرایند زمانی اتفاق می افتد که تفکر واگرا تشویق شود (دعائی و عالی، 1384). زمانی که تیم ها به واقع در حال، یادگیری می باشند، نه تنها نتایج فوق العاده ای به بار می آورند بلکه تک تک اعضاء تیم نیز به گونه ای رشد می نمایند که به هیچ صورت دیگری ممکن نیست (هدایت و روشن، 1384).
سنگ (1990) معتقد است که آنقدر که امروز به یادگیری گروهی نیاز است، هیچگاه تا این حد نبوده است. دلیل عمده آن این است که تقریباً تمامی تصمیمات مهم در گروه ها گرفته می شود.

نظام فراگیری گروهی شامل ایجاد مهارت در تمرینات و گفتگو و مباحثه میان افراد گروه است. به نظر سنگه، گروه های فراگیر، می آموزند چگونه با یکدیگر باشد و روابط بین گروه را حفظ کند (دعائی و عالی، 1384). سنگه بیان می کند که یادگیری تیمی در افراد قابلیت نگاه کردن به تصویری ورای تصورات شخصی را به وجود می آورد.

تفکر سیستمی :
پیتر سنگه در کتاب خود از تفکر سیستمی به عنوان پنجمین فرمان نام می برد و معتقد است که آن سنگ زیر بنای تمامی نظام های دیگر (تسلط فردی، الگوهای ذهنی، ایجاد دورنمای مشترک و یادگیری تیمی) است. این نظمی است که سایر قواعد را یکپارچه می سازد و آنها را در ساختاری هماهنگ از مبانی نظری و علمی ترکیب می سازد. تفکر سیستمی باعث می شود که سایر نظم ها، تدابیر مجزایی نباشند و مبدل به تازه ترین هوس مدیران نگردند. در غیاب یک نگرش نظام گرا، هیچ انگیزه ای برای بررسی نحوه ارتباط سایر قواعد با یکدیگر وجود نخواهد داشت. تقویت هر یک از نظم های دیگر به صورت مستمر بیان می کند که توان کل مجموعه بیش از مجموع توان های اجزایش خواهد بود (هدایت و روشن، 1384: 20) تفکر سیستمیک راه و روشی برای کل نگری است. چارچوبی است که تاکید آن بر دریافت روابط داخلی پدیده ها است و نه شناسایی تک تک آنها، ادراک الگوهای تغییر و تحول است و نه شناختی ایستا (همان 87). بزرگ ترین مزیت تفکر سیستمی آن است که توانایی تشخیص تغییرات پر دامنه از کم دامنه در پیچیده ترین شرایط را در اختیار می گذارد. در واقع هنر تفکر سیستمیک آن است که فرد را قادر می سازد تا از میان انبوه پیچیدگی ها به ساختارهای اصلی مسائل دست یابد و قوانین حرکت آنها را بشناسد، در عین حال تفکر سیستمیک به معنی چشم پوشی از پیچیدگی ها نیست، بلکه درست برعکس به معنی چگونگی سازماندهی آنهاست به گونه ای که بتوان بر آنها فائق آمد (همان، 162). افراد در سازمان های یادگیرنده زمانی که نقش خود را در تیم کاری شان، نقش تیم کاری شان را در سازمان و ارتباط سازمان را با محیط وسیع تر بررسی می کنند، تفکر سیستمی را به کار می گیرند. در هسته تفکر سیستمی یک آگاهی از ارتباط درونی (سطوح متفاوتی از وابستگی بیرونی) افراد در تیم ها، تیم ها در سازمان ها و سازمان ها در محیط های وسیع وجود دارد. اگر در سازمان هر کسی شیفته کار و حرفه خود باشد و از دیدن روابط متقابل غافل بماند سازمان یادگیرنده ای به وجود نخواهد آمد. کارکنان باید بتواند آن تصویر بزرگی را که سازمان و روابط بین اجزا آن را نشان می دهد، ببینند و کل آن را درک نمایند. تنها در این صورت است که می توان سازمان یادگیرنده را ایجاد کرد (دعائی و عالی، 1384 :156)

مشخصه های سازمان یادگیرنده
مشخصه های سازمانی مختلفی وجود دارد که می تواند فرایندهای یادگیری اثربخش را بهبود دهد و شامل ساختار، سیستم های اطلاعاتی، فعالیت های منابع انسانی و رهبری می باشد.

ساختار
سازمان یادگیرنده به گونهای طراحی شده اند که یادگیری سازمانی در آنها تسهیل شود. ساختار این سازمانها بر کار تیمی، روابط قوی جانبی و ایجاد شبکه در مرزهای درونی و بیرونی سازمانی تاکید دارد. این مشخصه ها، سبب افزایش تسهیم اطلاعات، تفکر سیستمی و پذیرش اطلاعات مورد نیاز یادگیری سازمانی می شود. آنها به اعضا کمک می کنند تا بخش های وسیع تری از سازمان و محیط را بررسی کرده و موانع تسهیم، دانش را کاهش دهند سازمان های یادگیرنده، سلسله مراتب نسبتا پهن مدیریتی دارند که فرصت مشارکت کارکنان در سازمان را افزایش می دهد. اعضا در این سازمان ها تشویق می شوند تا تصمیمات مربوطه را گرفته و به شدت بر سازمان اثر می گذارند و از این طریق، فایده سلطه فردی که ضرورت یادگیری سازمانی است را پرورش می دهند (کامینگز و ورلی، 1385).

سیستم های اطلاعاتی
سازمان های یادگیرنده، اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده و سیستم های اطلاعاتی سازمان یادگیرنده، زیربنای یادگیری سازمانی را فراهم می کند. سازمان ها به صورت سنتی برای اهداف کنترل بر سیستم های اطلاعاتی تکیه می کنند. در محیط امروزی که در آن هدف از یادگیری، تغییر دگردیس کننده است، سازمانها به سیستم های اطلاعاتی پیچیده تری برای حمایت از سطوح بالای یادگیری سازمانی نیاز دارند. آنها به سیستم هایی نیاز دارند که خرید، پردازش و تسهیم اطلاعات غنی و پیچیده را تسهیل کرده و افراد را قادر کند تا دانش را برای کسب مزیت رقابتی مدیریت کنند(کامینگز و ورلی، 1385).

فعالیت های منابع انسانی
از آنجا که اعضای سازمان، ایجاد کنندگان و مصرف کنندگان نهایی یادگیری سازمانی هستند، فعالیت های منابع انسانی سازمان یادگیرنده برای ارتقای یادگیری اعضا طراحی می شوند این امر شامل سیستم های تقدیر و پاداش است که می تواند سبب عملکرد بلند مدت و توسعه دانش شود، آنها کسب و تهسیم مهارت ها و دانش جدید راتقویت می کنند(همان).

فرهنگ سازمان
مفروضات مشترک، ارزش ها و هنجارهایی که فرهنگ سازمان را شکل می دهد اثر شدیدی بر نحوه جمع آوری پردازش و تسهیم اطلاعات دارد. سازمان های یادگیرنده فرهنگ های قوی دارند که از شفافیت، خلاقیت و کسب تجربه توسط اعضا حمایت می کند. این ارزش ها و هنجارها، ارائه دهنده حمایت برجسته اجتماعی مورد نیاز یادگیری موفق هستند. آنها اعضا را به کسب، پردازش و تسهیم اطلاعات ترغیب می کنند؛ نوآوری را پرورش داده و آنها را آزاد می گذارند تا موارد جدید را تجربه کنند، ریسک کنند و از خطاها و اشتباهات خود یاد بگیرند. اشتباهات و خطاها به عنوان بخشی طبیعی از فرآیند نوآوری تلقی

می شود و آنها به صورت فعال از شکست های خود یاد می گیرند که چگونه خود و سازمان را تغییر داده و بهبود دهند (کامینگز و ورلی، 1385).

رهبری
رهبران سازمان یادگیرنده، مشارکت فعالی در یادگیری سازمانی دارند. آنها شفافیت، ریسک پذیری و بازتاب های مورد نیاز یادگیری را مدل می کنند. آنها چشم اندازی ازسازمان یادگیرنده ترسیم کرده و دلسوزی، حمایت و طرفداری شخصی که لازمه هدایت دیگران است، را فراهم می کنند (کامینگز و ورلی، 1385 : 594). رهبری در چنین سازمان هایی بیشتر باید تحولی باشد تا تبادلی. رهبرانی که کار تیمی، تسلط فردی، تفکر سیستماتیک و تصمیم گیری گروهی را تشویق کنند، بصیرتی قوی ایجاد می کنند که سازمان را دگرگون می کند(جیمز ، 2003).

ویژگی های سازمان یادگیرنده
چارلز هندی برای سازمان یادگیرنده پنج ویژگی به شرح زیر بر شمرده است:
1-فرض کفایت : به این معنی که از فرد انتظار می رود تا با حداکثر قابلیت، با حداقل نظارت و سرپرستی عملکرد داشته باشد این جوهره اصلی مفهوم حرفه گرایی است.
2-کنجکاوی : فرض کفایت به تنهایی برای پرورش یادگیری سازمانی کافی نیست. بلکه باید همراه با کنجکاوی باشد تا فرد قادر به طرح سوال و انگیزه لازم برای جستجوی پاسخ درست باشد.
3-عفو وگذشت : جستجو گری برای پاسخ سوالات نیاز به تجربه کردن و آزمایش دارد که در صورت شکست، بخشیدن ضروری است. بنابراین باید تجربه ناموفق به عنوان بخشی از فرایند یادگیری باشد.
4- اعتماد : اگر اعتماد وجود نداشته باشد. هیچ یک از عوامل نمی تواند یادگیری سازمانی را محقق سازد. به این علت که اگر فرد کفایت نیز داشته باشد، بدون اعتماد قادر به بروز لیاقت خود نخواهد بود.
5- اجماع : به معنای مشارکت و همدستی همه افراد است تا از یکدیگر یاد بگیزند و نیروزایی به وجود آید. نیاز به اجماع هم برای انجام امور و هم تشویق به آن گونه اکتشاف و یابندگی که لازمه رشد سازمانی است، ضروری است (قدمگاهی، 1383).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تولبرت، مک کلین و مایرز (2002) نیز برای سازمان یاد گیرنده ویژگی هایی به شرح زیر قائل هستند:
-پذیرنده تغییرات،
– مدیران را به اینکه تسهیل گر یادگیری باشند، تشویق می کند.
– بازخورد را تشویق می کند
– دیدگاه کلی و سیستماتیک به سازمان و سیستم ها، فرایندها و روابط آن دارد.
-بصیرت، هدف و ارزش ها را در سطح سازمان به اشتراک می گذارد
– راهبردهایی برای اشتراک یادگیری و استفاده از آن در کار وجود دارد.
-فرصت های بیشماری را برای یادگیری از تجارب فراهم می کند.
– اعتماد را در سراسر سازمان منتشر می کند.
– برای بهبود مداوم تلاش می کند
– دیدگاه های غیر منتظره را به عنوان فرصتی برای یادگیری در نظر می گیرد (تولبرت، مک کلین و مایرز، 2002).
همچنین از: یادگیری نحوه کار با استراتژی، سیاست گذاری مشارکتی، اطلاع رسانی، حسابداری و کنترل تشکیلاتی، مبادله داخلی، توانمندی ساختارها، جو یادگیری و فرصت های خود گسترشی برای همه، نیز به عنوان ویژگی های شرکت ها و سازمان های یادگیرنده نام برده شده است (دعائی و مردانه، 1377: 234).
تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمان های سنتی
سازمان های سنتی، با پیشرفت های جزئی و پله ای پای خود را در جای تجربیات موفق قبلی سازمان می گذارد. این سازمان ها منتظر می مانند تا شوکی وارد شود و یا معضلی رخ دهد تا اینکه به عنوان محرک عمل کنند و سازمان نیز بلافاصله به این محرک پاسخ می دهد. در سازمان های سنتی، ایستایی و
تغییر ناپذیری روابط موجود در داخل سازمان (الگوهای خشک و خالی و رسمی سازمان) و وجود تجربیات درازمدت مبتنی بر آزمون و خطا و موفقیت های قبلی، باعث عدم تحول در استراتژی های سازمان شده و مانعی برای تحولات است. در مقابل سازمان های یادگیرنده از طریق به چالش کشیدن وضعیت موجود، زیر سوال بردن قالب های فکری رایج و تلاش در جهت تحقق چشم انداز آرمانی، میل به یادگیری و بالندگی را در سازمان تقویت می کند. فضای موجود در این سازمان ها، کارکنان را به آموزش و یادگیری مداوم ترغیب می کند تا از این طریق، خود را توسعه داده و توانایی بالقوه خود را به بالفعل تبدیل سازند (عباس زاده، 1384). ایجاد یک سازمان یادگیرنده، یک وظیفه فردی نیست، بلکه رویکردی سیستمی است که باعث می شود افراد با یکدیگر، شیوه های مختلفی را برای کار و زندگی با یکدیگر خلق نمایند. در سازمان یادگیرنده یادگیری رفتاری فردی نیست، بلکه نوعی رفتار جمعی و همگانی است که طی آن همه اعضای سازمان در قالب یک پیکر واحد به آموزش و تغییر می پردازند. در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مساله هستند و سازمان بدین وسیله می تواند تجربه های جدید بیاموزد، امور را بهبود بخشد و بر
توانایی های خود بیفزاید. ارزش اصلی سازمان یادگیرنده حل مساله است،؛ در حالی که سازمان سنتی بدان گونه طراحی شده بود که کارایی افزایش یابد. در سازمان یادگیرنده، اعضا و کارکنان پیوسته درصدد شناسایی مساله هستند و این بدان معنی است که آنان همواره درصدد درک نیازهای مشتری خواهند بود. یکی از موفقیت های سازمان یادگیرنده در این است که کارکنان می توانند در تعیین مسیر استراتژی نقش داشته باشند، چیزی که بیش از این، در سازمان سنتی میسر نبود (دعائی و عالی، 1384).
با توجه به جدول 4-2 می توان گفت که سازمان سنتی، دارای منابع قدرت ثابت و سنتی، ساختار سازمانی تفکیک شده است، اما سازمان یادگیرنده دارای منابع قدرت متعدد، دیدگاه همه جانبه و سیستمی است. سازمان سنتی از لحاظ ساختاری، بوروکراتیک دارای قوانین رسمی و سلسله مراتبی بوده و در مورد سازمان یادگیرنده ویژگی هایی نظیر شبکه ای، خود کنترلی و کار گروهی حاکم است. جدول 4-2 برخی از تفاوت های میان سازمان یادگیرنده و سازمان سنتی را نشان می دهد.

جدول 4-2 تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی (شهایی، 1386)
وظایف سازمان یادگیرنده سازمان سنتی
تعیین مسیر کل چشم انداز مشترکی وجود دارد که
می تواند از جاهای زیادی پدیدار شود، اما مدیریت عالی مسئول اطمینان از وجود و تقویت این چشم انداز است چشم انداز سازمانی توسط مدیریت عالی فراهم می شود
تنظیم و اجرای عقاید تنظیم و ایجاد عقاید در تمامی سطوح سازمان انجام می شود مدیریت عالی درباره نوع کاری که باید انجام شود و بقیه اقدامات سازمان براساس این نظرات تصمیم گیری می کند
ماهیت تفکر سازمانی پرسنل، مشاغل خود و نیز روش های سایر پرسنل را درک می کنند هر شخص پاسخگوی مسئولیت های شغلی خود است و بر توسعه توانایی های فردی تاکید می شود.
حل تضاد تضادها با بهره گرفتن از یادگیری مشارکتی و ادغام دیدگاه های متنوع پرسنل در کل سازمان حل می شود تضادها از طریق استفاده از قدرت و نفوذ سلسله مراتب ساختاری حل می شود
رهبری و اگیزش نقش رهبر ایجاد چشم انداز مشترک، توانمندسازی پرسنل، بیان تعهدات و ترغیب تصمیم گیری موثر در سازمان است نقش رهبر ایجاد چشم انداز سازمانی، تامین پاداش یا تنبیه در جای مناسب و تنها کنترل کلی بر فعالیت های فرد است
منابع قدرت ثابت متغیر
ساختار بوروکراتیک شبکه ای
سیستم کنترل قوانین رسمی ارزش ها، خود کنترلی
مکانیسم های یکپارچگی سلسله مراتب تیم ها

چگونه رهبران تحولی به یادگیری سازمانی و پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده کمک می کنند؟
در آینده نزدیک تنها سازمانی می تواند ادعای برتری کند که قادر باشد از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره برداری نماید (هدایت و روشن، 1384).
یادگیری عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می خواهد در دنیای جدید اقتصادی پا بر جا بماند. رهبری به عنوان یک عامل اساسی در حرکت به سوی سازمان یادگیرنده معرفی شده است (امی ، 2008). رهبری در چنین سازمان هایی بیشتر باید تحولی باشد (جیمز، 2003). به عبارت دیگر، اداره و مدیریت یادگیرنده سازمانی، که باعث پیشبرد سازمان به سمت سازمان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*