دانشگاه تهران

– ابن مسکویه: همان، ج1، ص 156؛ مؤلف مجهول: مجمل التواریخ و القصص، (نوشته در 520)، تحقیق: ملک الشعراء بهار، کلاله خاور، بى تا، تهران، متن، ص: 74؛ مؤلف ناشناخته: نهایه الارب فی اخبار الفرس و العرب‏، محقق / مصحح: محمد تقى دانش پژوه‏، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، 1375، ص298؛ مقدسی: احسن التقاسیم، پیشین، ج2، ص373؛ ابو حنیفه، دینورى: الاخبار الطوال‏، ترجمه: محمود مهدوى دامغانى‏، نشر نی، تهران، چاپ چهارم، 1383، ص168؛ ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق همدانى ابن الفقیه (م 365): ترجمه مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمه ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1349ش، متن، ص 12؛ ابن خلدون: العبر تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبد المحمد آیتى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول، 1363، ترجمه متن، ج1، ص202؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم، ابن قتیبه(م 276): المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، القاهره، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ط الثانیه، 1992، ص663؛ شهاب الدین ابو عبد الله یاقوت بن عبد الله، الحموى (م 626): معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ط الثانیه، 1995، ج‏1،ص:143؛ امام زکریاء بن محمد بن محمود، قزوینی: آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه: محمد مرادبن عبد الرحمان، تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371، ج1، ص183؛ ابن بلخی: فارسنامه، تصحیح و تحشیه : گای لیسترانج، رینولد الن نیکلسون، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ اول، 1385، ص115؛ حمد الله، مستوفى‏: تاریخ گزیده‏، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم، 1364،ص116؛ ابى سعید عبد الحى بن الضحاک بن محمود، گردیزى: زین الاخبار، محقق / مصحح: عبدالحى حبیبى، انتشارات دنیای کتاب، تهران‏، چاپ اول، 1363، ص82؛ ابو منصور محمد بن عبد الملک، ثعالبى: شاهنامه ثعالبى، ترجمه: محمود هدایت‏، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ پنجم، 1384، متن، ص258؛ شاردن: سفرنامه شاردن، ترجمه: اقبال یغمایی، انتشارات توس، تهران، چاپ اول، 1372، ج5، ص1792؛ عباس، قدیانى:‏ فرهنگ جامع تاریخ ایران، ‏ انتشارات آرون‏، تهران، چاپ ششم، 1387، ج1، ص92؛ رضا قلى خان، هدایت‏: فهرس التواریخ، ‏ محقق / مصحح: عبد الحسین نوایى و میر هاشم محدث‏، ناشر پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى‏، تهران، چاپ اول، 1373، ص125؛ غیاث الدین بن همام الدین، خواند میر: مآثر الملوک‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث‏، انتشارات رسا، تهران، چاپ اول، 1372، ص43؛ حاج میرزا حسن، حسینی فسائی: فارسنامه ناصری، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ سوم، 1382، ج2،ص899-900؛ جواد، نیستانی: «مقاله ارّجان» دائره المعرف بزرگ اسلامی، گردآورنده: کاظم موسوی بجنوردی، ناشر مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، چاپ دوم، ج7، ص 462؛ محمد میرک بن مسعود، حسینى منشى: ریاض الفردوس خانی، ‏محقق / مصحح: ایرج افشار و فرشته صرافان‏، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، چاپ اول، 1385، ص 35-36؛ غلام حسین، افضل الملک: افضل التواریخ، محقق / مصحح: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ناشر نشر تاریخ ایران، تهران، چاپ اول، 1361، متن، ص 338-339؛ اکرم، بهرامی: «شهرهای ساسانی2»، بررسی های تاریخی، شماره 71، مرداد و شهریور1356، ص270-271؛ بارتولد، و: جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه حمزه سرداور، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، 1358، ص182؛ حمد الله، مستوفی قزوینی: نزهه القلوب، مقاله سوم، تصحیح: گای لیسترنج، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ اول،1362، ص129.
– حسینی فسائی: همان، ج1، ص160.
– مقدسی: پیشین، ج1، ص40.
– حسینى منشى: پیشین، ص98-99.
– همان، ص 98-99.
– سوسن، معتقد: « پارچه ی مکشوفه از تابوت برنزی کتین هوتران در ارجان بهبهان»، اثر، شماره 17، بهار1369، ص64؛ عباس، علیزاده: « آرامگاهی مربوط به دوران ایلام نو در ارجان»، ترجمه: رسول وطن دوست، اثر، شماره12،13-14، اسفند 1365، ص265؛ نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص465؛ امیری پری: پیشین، ص121؛ محمد رحیم، صراف : «جام برنزی کیدین هوتران مکشوفه از ارجان بهبهان»، اثر، شماره 17، بهار 1369، ص4؛ فرانسوا، والا: «تذکری در مورد نوشته میخی شیئ طلایی مکشوفه از ارجان»، مترجم: افسانه خلعت بری، اثر، شماره 10و 11، بهمن 1364، ص184.
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص465.
– صراف: پیشین، ص4؛ فائق توحیدی، علی محمد خلیلیان: «بحثی پیرامون مقاله مقبره ای از دوران عیلامی جدید در ارجان»، مجله اثر، شماره12،13،و 14، اسفند1356، ص294؛ فرانسوا والا: پیشین، ص184.
– توحیدی، خلیلیان: پیشین، ص294؛ فرانسوا والا: پیشین، ص186-189؛ عباس علیزاده: پیشین، ص 272.
– صراف: پیشین، ص5؛ فرانسوا والا: همان، ص185؛ عباس علیزاده: همان، ص273.
– توحیدی، خلیلیان: پیشین، ص294-295؛ صراف: همان، ص4.
– صراف: همان، ص5-7؛ نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص465؛ عباس علیزاده: پیشین، ص273-285.
– عباس علیزاده: همان، ص285.
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص465.
– علیزاده: پیشین، ص 286.
– صراف: پیشین، ص7-14.
– همان، ص14-17.
– همان، ص25.
– همان، ص29-31.
– همان، ص42-43.
– همان، ص49.
– همان، ص 56-58.
– مصدر: پیشین، ص55-56.
– رحیم، شبانه: «ارجان دیار فراموش شده»، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا، شماره 142، اسفند88، ص48-49.