خلفای راشدین

ترجمه: پیغمبر فرمود: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: بر اینکه خدای را توحید گویید و برپای داشتن نماز و دادن زکات و روزه ماه رمضان و حج (صحیح مسلم به نقل از تعلیقات دیوان مجیر).
چار مفتی:خلفای راشدین که ابوبکر، عمربن خطّاب، عثمان‌بن عفّان و علی(ع) باشند. (فرهنگنامه شعری)
بین اعداد یک، هفت، پنج و چهار مراعات‌النظیر وجود دارد.
معنی بیت: از یک تأثیر سعد (ستاره‌ی طالع میمون پیامبراسلام) در زیر این هفت سیاره، برای حفظ ارکان پنجگانه‌ی اسلام، خلفای راشدین و مقتدایان چهارگانه، پا به عرصه‌ی وجود نهادند.
46)گشته هر یک از پی تقویم شرع احمدی از دل روشن رصد ساز اندرین تاری فضا
تقویم: قیمت کردن و راست نمودن و حساب یکساله‌ی منجمان و آن ورقی چند باشد که در آخر آن حرکات و احوال کواکب سیاره، ثبت نمایند و به معنی قائم کردن چیزی و به معنی صورت نیز (غیاث).
رصدساز: رصدگر، آنکه رصدساز سازنده است (فرهنگنامه شعری)، منجم.
بین تقویم و رصد تناسب وجود دارد.
معنی بیت: هر یک از آن بزرگواران (خلفای راشدین)، از برای راست و ریست کردن و رسیدگی به اوضاع و احوال شریعت محمدی(ص) و قائم نگهداشتن آن، در فضای تاریک ظلمتکده‌ی این جهان با استعانت و کمک گرفتن از نیروی باطن و از دل روشن خود، رصدخانه ساخته اند.
47)هر یکی از صدق در صدر خلافت پیشرو هر یکی از عدل بر اقلیم سنّت پادشا
اقلیم سنّت: حیطه‌ی راه و روش پیشوایان دین (فرهنگنامه شعری)
توضیح: احتمالاً شاعر با آوردن صدق، اشاره‌ای به ابوبکر صدیق و صدق او و با آوردن عدل، اشاره‌ای به عمر و عدالت او داشته.
معنی بیت: هر یک از خلفای راشدین، به جهت صداقت و راستی در مسند خلافت و پیشوایی هستند و هر یک از آنها به جهت عدالت و عدلشان، پادشاهان اقلیم و حوزه‌ی راه و روش پیشوایان دین اند.
48)بوده با هم هر چهار از بهر حلّ و عقد شرع در صفا اخوان و خصم اهل اخوان الصفا
اخوان‌الصفا: در اواسط قرن چهارم هجری، انجمنی مخفی در بغداد و بصره تشکیل شد، اعضای این انجمن، جمعی از علما و دانشمندان بزرگ اسلام بودند {از ایرانیان} نام این جمعیت (اخوان‌الصفا) و مرام اصلی یا اساسنامه‌ی آنها این بود که می گفتند دیانت اسلام به خرافات و اوهام آمیخته شده است و برای پاک کردن دین از آلودگیهای ضلالت انگیز، جز فلسفه راهی نیست و شریعت عربی، آنگاه به کمال می‌رسد که با فلسفه‌ی یونانی درآمیزد. آنها پنجاه رساله و یک مقاله‌ی جامع بر طریق ایجاز تصنیف کردند و آنها را رسائل اخوان الصفا نامیدند و به ورّاقین سپردند و منتشر ساختند (با تلخیص از لغتنامه).
معنی بیت: این چهار خلیفه‌ی راشدین، در حل مسائل شریعت از روی صفا و دوستی موافق هم بودند و دشمن فیلسوفان متظاهر به شریعت یعنی اخوان الصفا بودند.
49)در میانشان ماجراها رفته پیدا و نهان لیک جز تمکین دین نابوده اصل ماجرا
ماجرا: بیت 23
ماجرا کردن: بگومگو کردن، شکایت کردن، در اصل مرکب از مای موصول و فعل ماضی جری: آنچه اتفاق افتاد.
بین پیدا و نهان تضاد وجود دارد.
حافظ می گوید؛
ماجرا کم کن و باز آ که مرا مردم چشم خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت.
معنی بیت: در میان این خلفای راشدین، بگومگوهایی بطور آشکارا و نهانی، اتفاق افتاده که کدورتها و دلگیریهایی به دنبال داشته است ولی در واقع اصل آن جریانها جز به خاطر دین و پابرجایی و استواری آن، اتفاق نیفتاده است.