حمل و نقل عمومی

متمرکز شود. بر اساس تحقیقاتی که در هلند انجام شده، افرادی که به دنبال تفریح آخر هفته هستند بندرت حاضرند بیش از 30 کیلومتر سفر کنند، و رانندگان آلمانی مایل نیستند بیش از سه ربع ساعت رانندگی کنند. نظر به عدم جذابیت حمل و نقل عمومی در مسیرهای طولانی، در سفرهای کوتاه و مسافرت های آخر هفته معمولاً از وسایل حمل و نقل خصوصی استفاده می شود.
2-1-9-طراحی موزه
موزه ها به عنوان ساختمان نیز در بسیاری از مشخصه ها مشترک اند . در کل هدف اصلی موزه ، جمع آوری ، مستند سازی ، حفظ ، پژوهش ، تعبییر و نمایش صورتی از شواهد مادی است .
2-1-9-1-نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی
دانستن شخصیت موزه و تعریف مستقل آن در شکل دهی کالبدی فضا های موزه موثر است .
عملکرد فضاهای موزه و خلوص این فضاها بطوریکه آسیبی به خوانایی و وضوح اشیاء درون موزه نزند.
دانستن مشخصات دقیق آثار و اشیاء موزه و روش های خاص نگهداری آنها ، نوع انبار کردن مجموعه ها و روش های مختلف در ارائه مجموعه ها به بازدید کننده ها ضروری است .
توجه به چیدن فضاها با توجه به ارتباط با فضاهای باز ، سلسله مراتب استقرار فضا بر اساس دیاگرام تعریف شده در برنامه موزه و خلق فضاهایی که تصویر درستی ازعملکرد موزه درذهن بگذارند وبه پرورش خلاقیت ها
کمک کند .
طراحی ، تفکیک و تلفیق درست مسیرهای مختلف با در نظر گرفتن خوانایی مسیرها ، احترام به نیازهای روانی انسان ، امکان بازدید بدون آنکه حق دیدار سریع عمومی ، دیدار از همه بخش ها و یا دیدارهای تخصصی را از بازدید کننده سلب کند . مسیر پرسنل ، مسیر اشیاء ، مسیر خدمات و نظافت باید کاملاً تفکیک شوند .
نوع سیستم های امنیتی ، مراقبتی و نگهداری در طراحی موزه نقش مهمی دارند .
دانستن نظام موزه گردانی _ تعداد کارمند و خدمه و متخصصین ویژه و ….
نور پردازی و بازی درست نور طبیعی و مصنوعی در بخش های مختلف موزه .
طراحی ، رنگ بندی ، کف ها ، سقف ها ، نور گیرها ، دیوارها ، دیوارهای کاذب .
طراحی انواع ویترین ها و فضاهای ویژه آثار ، پانل ها و تقسیم کننده های دیگر .
گرافیک محیطی و سیستم های اطلاع رسانی فعال و غیر فعال .
ترتیب درستی از فضاهای خدمت رسان و خدمت گیر .
2-1-9-2-نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی
میزان تلفیق درست و خردمندانه و سازگار با طبیعت اطراف .
خوانایی در ترکیب احجام ، فضاهای پر ، خالی ، نما ، پلان ، مقطع .
دمیدن روح به کالبد موزه از طریق تعریف داستان زندگی برای هر قسمت از فضاهای موزه .
بهره گیری از معماری ایرانی ، نمایش خلاقیت در کاربردهای جدید مفاهیم.