Comments: 0 Posted by: Posted on:

هدف از این تحقیق عبارت است از تبیین و تشریح معنا و ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو عملکرد دولت ها و رویه قضایی اعم از داخلی و بین المللی، تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد در پرتو طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، اصول حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد بخصوص در زمینه موافقت نامه های سرمایه گذاری ، رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با اصل منع تبعیض، استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد و زیر سوال رفتن قاعده منع تبعیض.
هدف از این تحقیق اولاً تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله الوداد یا به تعبیر دیگر قواعد حقوقی قابل اعمال بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد می باشد که به نوبه خود مستلزم تعیین مبنا، ماهیت ، قلمرو و اثر شرط ملت کامله الوداد در پرتو رویه دولت ها، رویه قضایی بین المللی و داخلی، نهادهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف خواهد بود.
ثانیاً بررسی و تعیین دامنه و حدود استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی و شناسایی ترتیبات ترجیحی در این نظام و ارایه راه کارهایی جهت مقابله با افزایش ترتیبات ترجیحی می باشد.
9.روش تحقیق و جمع آوری داده ها
نوع روش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین المللی، نظریات نویسندگان حقوقی، رویه و عملکرد دولت ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از برآیند آنها است.
10.مشکلات و تنگناهای تحقیق
یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه مربوط به تداخل موضوعات اقتصادی و حقوقی در یکدیگر بود و مالاً اجتناب از ورود به مباحث فنی اقتصادی و حفظ مرز میان این دو موضوع ، لذا سعی شد تا از ورود به چنین مباحثی خودداری شود و صرفاً در محدوده حقوق بین الملل عمومی که خود شامل مباحث حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین المللی معاهدات و حقوق بین الملل سرمایه گذاری است، پرداخته شود.
11.تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق
1. تعریف شرط ملت کامله الوداد: منظور از شرط ملت کامله الوداد یک مقرره معاهده ای است که مطابق آن دولت معطی تعهدی را در برابر دولت دیگر (ذی نفع) دایر به اعطا رفتار ملت کامله الوداد در یک قلمرو توافق شده ای از روابط به آن دولت یا به اشخاص یا اشیا مرتبط با آن ، بر عهده می گیرد.
2.رفتار ملت کامله الوداد: رفتار ملت کامله الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند اعطا می شود و نمی تواند کمتر از رفتاری باشد که از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا اشخاص و یا اشیاء مرتبط با آن اعطا شده است.
3.دولت معطی: دولتی است که تعهد به رفتار ملت کامله الوداد را برعهده گرفته است.
4.دولت ذی نفع: دولتی است که دولت معطی در برابر آن متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد شده است.
5. دولت ثالث: دولتی است به غیر از دولتین معطی و ذی نفع. معنای دولت ثالث متفاوت از معنای دولت ثالث در کنوانسیون وین است. در مواردی که شرط ملت کامله الوداد در یک معاهده دوجانبه می آید، کنوانسیون وین می تواند قابل اعمال باشد زیرا دولتی است که طرف معاهده محسوب نمی شود. اما در معاهدات چند جانبه حاوی شرط مزبور، طرفین در برابر یکدیگر متعهد به اعطا هر رفتار مطلوبی می شوند که به دولت ثالث اعطا می کنند. در چنین مواردی الزاما ً دولت ثالث خارج از معاهده نیست و می تواند یکی از طرفین معاهده چند جانبه باشد.
6. شرط جبران: به معنای شرطی است که بخاطر هر نوع جبرانی میان دولت معطی و ذی نفع در یک معاهده مشمول شرط ملت کامله الوداد یا به هر نحو دیگری مقرر شود.
” جبران ” شامل کلیه اشکال ممکنه از امتیازاتی می شود که دولت ذی نفع در تبادل با آن چه دولت معطی به موجب رفتار ملت کامله الوداد برعهده گرفته است موافقت نموده تا به دولت معطی اعطا کند.
7.شرط رفتار متقابل: این نوع شرط طبقه ای از دسته شروط مشروط به جبران است، منتهی جبرانی از همان نوع یا مساوی همان رفتاری که دولت معطی بر طبق رفتار ملت کامله الوداد در برابر دولت ذی نفع برعهده گرفته است به عبارت دیگر رفتار دولت معطی در ارتباط با دولت ذی نفع برخوردار از شرط ملت کامله الوداد بایستی یکسان و یا مساوی با رفتاری باشد که دولت ذی نفع در برابر دولت معطی، متعهد به اعطا آن شده است.
8.معیار رفتاری کامله الوداد: عبارت است از معیار رفتاری مندرج در اکثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و الگوهای معاهدات سرمایه گذاری بسیاری از کشورها که مطابق آن رفتار اعطا شده به سرمایه ها یا سرمایه گذاران هر یک از کشورهای متعاهد نبایستی از رفتار اعطا شده به سرمایه ها یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث کمتر باشد.
9.اصل ملت کامله الوداد: عبارت است از قاعده ی بنیادین و کلاسیک حقوق بین الملل اقتصادی که امروزه اساس نظام تجارت جهانی را تشکیل می دهد و مطابق آن تمامی اعضا در برابر یکدیگر متعهد به اعطا رفتار ملت کامله الوداد شده اند و هرگونه منفعتی که از سوی هر یک از اعضا اعطا شود به طور خودکار شامل کلیه اعضا خواهد شد.
10.معاهده پایه: عبارت است از معاهده ای که شرط ملت کامله الوداد در آن آمده است.
رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی
فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94
مقدمه
عدم تبعیض یک مفهوم کلیدی درحقوق و سیاست گذاری سازمان تجارت جهانی است . دو اصل بنیادین ع
دم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی عبارتند از: تعهد به رفتار ملت کامله الوداد و 2- تعهد به رفتار ملی.
به عبارت دیگر تعهد به رفتار ملت کامله الوداد مانع از آن می شود که یک کشور میان کشورهای دیگر تفاوت گذارد، اما تعهد به رفتار ملی مانع از آن است که یک کشور علیه کشورهای دیگر تبعیض روا دارد.تبعیض میان کشورها و نیز علیه کشورها ویژگی مهم سیاست های تجاری محافظه کاران های بود که از طرف بسیاری از کشورها در زمان بحران های اقتصادی دهه 1930 اعمال شد. مورخین فعلی براین نظرند که سیاست های تبعیضی عامل مهمی در بحران های سیاسی و اقتصادی بود که منتهی به جنگ جهانی دوم شد.
تبعیض در موضوعات تجاری تخم خشم و نفرت را میان کشورها صنعتگران تجار و کارگرانی که تبعیض علیه آن ها اعمال شده بود پاشید.
این رنجش، روابط بین المللی را مسموم ساخت و منتهی به مواجهه و مخامصه سیاسی و اقتصادی شد. تبعیض، شعور و ادراک اقتصادی را کم کرد. اصطلاحا ً گفته می شود بازار را به نفع کالاها و خدماتی که گران تر بود و یا از کیفیت پایین تری برخوردار بود بد جلوه داد. نهایتا ً شهروندان کشوری که علیه آن ها تبعیض روا شده بود بهای این تبعیض را می پرداختند. در نتیجه برخی از رهبران مهم سیاسی دنیا و نیز اکثر علمای رشته تجارت بین الملل به این نتیجه رسیدند که اصل ملت کامله الوداد بهترین راه انتظام تجارت بین الملل میان جامعه ملل است. اهمیت پایان دادن به تبعیض در متن سازمان تجارت جهانی و در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهانی به روشنی بیان شده است. در جایی که خاتمه دادن به رفتار تبعیض آمیز در روابط بین المللی به عنوان یکی از دو وسیله اصلی که از آن طریق اهداف سازمان تجارت جهانی قابل وصول می باشد، شناخته شده است.
گفتار اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد