حفظ محیط زیست شهری

1.5 اجرای مصوبات شورایعالی اداری در مورد مسائل اداری شهر و شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. در این خصوص می‌توان به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمان در سطح شهرداری‌ها مسئول اجرای آن می‌باشند.
2. وظایف و اختیارات خاص شهرداری موضوع ماده 55 قانون شهرداری و سایر قوانین خاص
به هر حال وظایف و اختیارات خاص شهرداری طی چند بخش با استناد به مقررات جاری ارائه خواهد شد.
2.1 وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر
در اینجا ما به رئوس برنامه‌های عمرانی پرداخته می‌شود:
2.1.1 در چند دهه اخیر عملیات عمرانی شهرها براساس طرح‌های مصوب شهری صورت می‌پذیرد، طرح‌های مصوب شهری چه در قالب طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و چه به صورت ضوابط مصوب شهرسازی به طور کلی چارچوب و ساختار کلی شهر را برای دوره‌های زمانی مختلف پیش بینی می‌کنند. براساس ماده 7قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری‌ها مکلف به اجرای طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب می‌باشند.
2.1.2 براساس بند 24ماده 55 از جمله وظایف و اختیارات شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی است که در شهر احداث می‌گردد، متقابلاً براساس صدر ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریمان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری و تکلیف شهروندان به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی از یک سو راهی موثر برای ساماندهی و کنترل ساختمان سازی در سطح شهر به منظور اعمال کاربری ها و تراکم مصوب و اجرای طرح‌های عمومی و از سوی دیگر منبع درآمدی است که از این طریق شهرداری در قبال صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارض ساختمانی و سایر عوارض قانونی متعلقه از درآمد لازم برای هزینه‌های عمرانی و جاری شهر را تأمین می‌نماید.
2.1.3 جلوگیری از تخلفات ساختمانی به موجب بند24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری به منظور اجرای دقیق طرح‌های تفضیلی و جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با اصول فنی و بهداشتی و ایمنی و شهرسازی و همچنین به منظور جلوگیری از فرار برخی افراد و شهروندان متخلف از پرداخت عوارض شهرداری، از جمله وظایف شهرداری می‌باشد.
2.14 عمران و نوسازی شهر از طریق ایجاد خیابان هاف کوچه‌ها، میادین باغ‌های عمومی مجاری آب و توسعه معابر طبق مقررات و قوانین جاری اولین وظیفه ایی است که به موجب بند1 ماده55 به عهده شهرداری محول شده است در همین راستا می‌توان به ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اشاره کرد.
2.1.5 ایجاد اماکن عمومی و تأسیسات مورد نیاز شهر نیز از وظایف شهرداری‌ها است به موجب تبصره4 بند2 ماده55 احداث محل‌های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی خارج از محدوده شهر و احداث کارخانه‌های تبدیل زباله از وظایف شهرداری نمی‌باشد. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات(بند13ماده55) تهیه اراضی مورد نیاز برای تأسیسات شهری(بند17 ماده55) تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق همچنین احداث توقفگاه برای وسایط نقلیه در سطح شهر(بند18ماده55) احداث بنا و ساختمان‌های عمومی از قبیل رختشوی‌خانه، حمام، کشتارگاه، میدان‌ها، باغ کودک، پارک(بند21ماده55) نصب تابلوهایی برای الصاق اعلانات (بند27ماده55) از جمله وظایف شهرداری‌ها است که می‌بایست متناسب با رشد شهر و با توجه به طرح‌های مصوب در چارچوب مقررات جاری نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نماید.
2.3 جلوگیری از سد معبر
2.4 رفع خطر از شهر و شهروندان
از جمله وظایف مهم و حساسی که به موجب بند14ماده55 قانون شهرداری به عهده این نهاد عمومی محول گردیده است اتخاذ تدابیر موثر به منظور جلوگیری از بروز حوادث طبیعی و رفع خطر از شهر و شهروندان پیش از بروز این گونه حوادث می‌باشد.
2.5 حفظ محیط زیست شهری
از دیگر وظایف مهم شهرداری حفظ محیط زیست شهری می‌باشد. منظور گسترش فضای سبز شهری به موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359، تنظیف شهر و تخلیه زباله و امثالهم و به موجب بند1 ماده 55 همچنین زیباسازی و پاکیزه نگه‌داشتن شهر به موجب ماده 110 قانون شهرداری از جمله وظایف مهم شهرداری می‌باشد.
2.6 حفظ دارایی، اموال و مسائل مالی شهر
به موجب بندهای 7 و 8 و 9 و 10 و 26 ماده 55 و سایر مقررات مربوط از جمله آیین نامه مالی شهرداری حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه، اجاره استیجاره و اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر طبق مقررات موضوعه از جمله وظایف و اختیارات مهم شهرداری است که از حساسیت خاصی برخوردار است.
2.7 وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری
با تأمل در بندهای 5و 6 22 ماده 5 قانون شهرداری می‌توان اهم وظایف شهرداری در خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی را به شرح ذیل می‌باشد:
– از جلوه‌های زشت و غیرقابل تحمل شهر تکدی برخی افراد که به دلیل مشکلات مالی یا هر دلیل دیگر خود یا افراد تحت سرپرستی آن‌ها در سطح شهر به خصوص در معابر عمومی تکدی می‌نمایند و مفاسدی که این پدیده در بردارد لز
وم مقابله با آن را روشن می‌سازد از همین رو به موجب بند5 ماده55، شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان بکار اقدامات لازم را انجام دهد.
– فراگیری فرهنگ شهرنشینی از جمله اقداماتی است که در مجموع موجب توسعه جامعه است لذا بایستی آموزش‌های لازم از طرق مقتضی به شهروندان ارائه گردد. در این راستا از جمله وظایف شهرداری توسعه آموزش عمومی است که به موجب بند5 ماده55 شهرداری بایستی اقدامات لازم را در خصوص موضوع انجام دهد.
– بند6 ماده55 تاسیس مؤسسات فرهنگی شامل فرهنگ سراها همچنین ایجاد بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه را از وظایف شهرداری اعلام نموده است که لازم است برنامه ریزی، بودجه و امکانات لازم در این خصوص پیش بینی شود.
– تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهای ذی‌ربط در جهت حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان‌های عمومی و مساجد و غیره(بند22ماده55).
ج. وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها