جنبش اجتماعی زنان

ساناساریان، الیز. (1384) «جنبش حقوق زنان در ایران»، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران: نشر اختران.
صمین زاده، فهیمه. (1386) «ویژگی‌ها و صورت‌بندی‌های جنبش‌های اجتماعی در ایران»، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
فارن، جان. (1385) «یک قرن انقلاب: جنبش‌های اجتماعی در ایران»، تهران: نشر اختران.
فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمیناس. (1381) «روش های پژوهش در علوم اجتماعی»، ترجمه فاضل لاریجانی، تهران: انتشارات سروش.
فلاحی، سارا. (1384) «بررسی علل شکل‌گیری جنبش سیاسی زنان در ایران»، تهران: فرهنگ گفتمان.
کار، مهرانگیز. (1379) «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
کاستلز، مانوئل و مارتین اینس. (1384) «گفتگوهایی با مانوئل کاستلز»، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
کاستلز، مانوئل. (1380) «عصر اطلاعات؛ قدرت هویت»، جلد دوم، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر طرح نو.
کاستلو، پاتریک. (1385) «اقدام پژوهی»، ترجمه محمدرضا شادرو، تهران: انتشارات آگاه.
کدی، نیکی. (1383) «نتایج انقلاب ایران»، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: انتشارات ققنوس.
کوهن، استانفورد. (1380) «تئوری های انقلاب»، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
کیوی، ریمون و لوک وان کامپنهود. (1384) «روش تحقیق در علوم اجتماعی»، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ هشتم، تهران: نشر توتیا.
کالهون، کریگ. (1387) «نظریه‌های اجتماعی و سیاست‌های هویت»، ترجمه محمد قلی‌پور، تهران: انتشارات مرندیز.
کوهن، جین. (1386) «فهم و مطالعه جنبش‌های اجتماعی جدید»، ترجمه علی حاجلی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
گر، تد رابرت. (1377) «چرا انسان ها شورش می کنند؟»، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گیدنز، آنتونی. (1373) «جامعه شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
لارنا، انریک؛ هانک جانستون و ژوزف گاسفیلد [ویراستاران]. (1387) «جنبش های نوین اجتماعی»، ترجمه محمد سروریان و علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
متقی، محسن. (1386) «نگاهی به آراء و آثار فرهاد خسرو خاور»، تهران: چاپ و نشر نظر.
متین، مهناز. (1378) «بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان»، امریکا: نشر قطره.
مشیرزاده، حمیرا. (1381) «درآمدی نظری بر جنبش های اجتماعی»، تهران: پژوهشکده امام خمینی.
مشیرزاده، حمیرا. (1383) «از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم»، چاپ سوم، تهران: نشر شیرازه.
میشل، آندره. (1375) «جنبش اجتماعی زنان»، ترجمه هما زنجانی زاده، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.